Certifikácia

Odbor certifikácie

 

Oddelenie certifikáciekoordinuje, zabezpečuje a vykonáva plnenie úloh ústavu ako národnej metrologickej inštitúcie v oblasti:

 • metrologickej kontroly
  • koordinuje, zabezpečuje a vykonáva činnosti a úkony súvisiace s metrologickou kontrolou určených meradiel
  • zabezpečuje posudzovanie výsledkov skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na metrologickú kontrolu vykonanú v zahraničí
  • zabezpečuje posudzovanie splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu
 • posudzovania zhody
  • posudzovanie zhody meradiel vykonávané Certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov (COCV) pri Slovenskom metrologickom ústave
 • overovania spôsobilosti
  • zabezpečuje overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie skúškou

 

Metrologická kontrola

 

Metrologická kontrola (podľa zákona157/2018 Z.z. o metrológiia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa uskutočňuje:

 • pred uvedením určených meradiel na trh,
  • schválenie typu určených meradiel
   • národné schválenie typu alebo
   • schválenie typu Európskych spoločenstiev,
  • prvotné overenie určených meradiel
   • národné prvotné overenie alebo
   • prvotné overenie Európskych spoločenstiev.
 • počas používania určených meradiel
  • následné overenie určených meradiel

 

Posudzovanie zhody

 

Posudzovanie zhody sa vykonáva v súlade so zákonomč. 56/2018 Z. z.o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok nasledujúcimi postupmi.

 1. posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
 2. posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
 3. posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
 4. posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
 5. posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
 6. overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca alebo dovozca, alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
 7. overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
 8. inšpekcia riadneho fungovania systému manažérstva kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
 9. iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na prevzatie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskych spoločenstiev.

 

 

 

 

Správne poplatky


Za vykonané úkony sa účtujú správne poplatky podľa zákona 157/2018 Z.z.