Metrologické služby >> Cenník

Ceny za služby a úkony poskytované SMÚ

    
Metrologické službyCertifikáciaOdborné kurzyOstatné
 • kalibrácia
 • overovanie
 • certifikované referenčné materiály
 • Posúdenie odbornej
  spôsobilosti osôb
 • Posudzovanie
  predpokladov žiadateľa
  o autorizáciu
 • Posudzovanie zhody
  meradiel
 • Schválenie typu
  meradiel podľa
 
 • Ubytovacie zariadenie
 • Zasadace priestory
 • Sprístupňovanie informácií

 

Metrologické služby
 

 

Vážení zákazníci, cenník metrologických služieb (ďalej len MS) obsahuje ceny služieb výkonov štátnej metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonova vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Ceny služieb (výkonov) sú tvorené v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/96, ktorá upravuje podrobnosti dohadovania cien, postupu pri regulácii cien, pri cenovej evidencii a kalkulácii a podrobnosti konania o porušovaní cenovej disciplíny MF č. 375/99 Z. z. Ceny sú vyjadrené v EUR a uvedené bez dane z pridanej hodnoty(DPH).

Kompletný cenník metrologických služieb a CRM

Objednávku na metrologické služby pokytované SMÚ si môžete stiahnuť tu.

Objednávku na certifikované referenčné materiály (CRM) poskytované SMÚ si môžete stiahnuť tu.

Objednávky zasielajte na adresu objednavky@smu.gov.sk. Inštrukcie pre vyplnenie objednávky.
Zaslaním potvrdenej objednávky vyjadrujete súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) SMÚ. Ich plné znenie môžete nájsť na odkaze nižšie.
pdfVšeobecné obchodné podmienky SMÚ (pdf, 480 kB)


  CENOVÉ PONUKY: pre vyžiadanie cenovej ponuky kontaktujte oddelenie služieb a obchodných činností,  alebo nás oslovte e-mailom na adrese cenoveponuky@smu.gov.sk.

  Cenami uvedenými v cenníku sa rozumejú ceny za MS, ktoré sú vykonávané v rozsahu stanovenom príslušným technickým predpisom metrologickým (TPM), slovenskou technickou normou (STN) alebo interným pracovným postupom používaným pri kalibrácii meradiel, skúškach vykonaných pre účely schválenia typu meradla, metrologických expertízach a úradnom meraní.


  Technické predpisy metrologické a metodické predpisy metrologické schvaľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Interné pracovné postupy používané pri kalibrácii meradiel, skúškach vykonaných pre účely typovej skúšky meradla, metrologických expertízach a úradnom meraní schvaľuje generálny riaditeľ SMU.

   

  Cenou za overenie alebo kalibráciu meradla sa rozumie cena za štandardne vykonanú MS v rozsahu stanovenom príslušným metrologickým predpisom. V prípade realizácie MS pri ktorej sa vyžaduje vykonanie skúšok v rozsahu väčšom alebo za iných podmienok ako je ako je uvedené v predpise, môže byť k uvedeným cenám účtovaný príplatok, ktorý zohľadňuje prostriedky vynaložené naviac, a je účtovaný po dohode so zákazníkom na základe individuálnej kalkulácie.

   

  V cene nie sú zahrnuté ďalšie náklady spojené so zabezpečením MS v prípade vykonania služby u zákazníka.

   

  Objednávky - inštrukcie

   

  Vážení zákazníci, objednávky služieb môžete zasielať poštou, faxom, e-mailom.


  V objednávke na overenie / kalibráciu meradiel je potrebné uviesť:

  • názov metrologickej služby (kalibrácia, overenie)
  • názov meradla
  • rozsah meradla
  • trieda presnosti alebo požadovaná neistota kalibrácie
  • kalibrovaná veličina
  • počet meradiel
  • informácie o odberateľovi (obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, telefonický kontakt na osobu kompetentnú podať technickú informáciu, e-mail)
  • neštandardnú metrologickú službu je potrebné bližšie špecifikovať (rozsah požadovanej kalibrácie, meraní, neistota kalibrácie...)


  V objednávke na certifikované referenčné materiály je potrebné uviesť:

  • názov CRM
  • požadované množstvo
  • informácie o odberateľovi (obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, telefonický kontakt, e-mail)
  • spôsob odberu (osobne, zásielková služba, dobierka)

   

  Certifikácia
   

   

   
  • pdf  Cenník služieb odboru certifikácie (pdf, 167 kB
    
   • Preverenie odbornej spôsobilosti osôb v oblasti metrológie
   • Posudzovanie predpokladov žiadateľa o autorizáciu
   • Posudzovanie zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu podľa zákona č. 56/2018 Z. z.
   • Schválenie typu meradiel podľa zákona č. 157/2018 Z. z.
   • Ostatné služby súvisiace s certifikáciou

   

  Poplatky

   

  V súlade s ustanovením § 40 ods. 2 zákona sa činnosti podľa zákona vykonávajú za ceny stanovené v cenníku SMU.Za úkony podľa zákona sa v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 zákona platia správne poplatky podľa Zákonač. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 465/2008 Z. z.:


   

   Popl. č.  Názov poplatku Správny
   poplatok
     239 Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom
   ústave o vydanie rozhodnutia o tom, že určené
   meradlo nepodlieha schváleniu typu
   -- za každý typ meradla
         33 €
   Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom
   ústave o vydanie rozhodnutia o schválení typu
   meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení
   typu meradla
     16,50 €

   

  Odborné kurzy
   

   

  SMU vykonáva kurzy pre záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií, ktoré sú akreditované SNAS, alebo o túto akreditáciu usilujú. pdfCenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)

   

   

  Ostatné
   

   

  Ubytovacie zariadenie

  Ubytovacie zariadenie nachádzajúce sa na Karloveskej ul. č. 63, 842 55 Bratislava je v správe Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR). Dočasné ubytovanie  je možné poskytnúť zamestnancom organizácií v pôsobnosti rezortu ÚNMS SR, účastníkov školení organizovaných inštitúciami verejnej správy, doktorandov a ostatných osôb vykonávajúcich  činnosti pre potreby rezortu ÚNMS SR.
   

  Kontakt na poskytovateľa:

  Marta Uderianová

  marta.uderianova@normoff.gov.sk

  tel.: +421 2 57 485 123

  Sadzobník dočasného ubytovania na stránke ÚNMS SR

  Zasadacie priestory

  Pre poskytnutie priestorov na usporiadanie kurzov, seminárov, prednášok v zasadacích priestoroch na Karloveskej ul. č. 63, 842 55 Bratislava prosím kontaktovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zasadacie miestnosti je možné poskytnúť výlučne organizáciám verejnej správy.
   

  Kontakt na poskytovateľa:

  Marta Uderianová

  marta.uderianova@normoff.gov.sk

  tel.: +421 2 57 485 123

  Sadzobník použitia zasadadacích na stránke ÚNMS SR

   


  Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
   

  pdfSadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií na technických nosičoch (pdf, 105 kB)