Metrologické služby >> Cenník

Ceny za služby a úkony poskytované SMÚ

    
Metrologické službyCertifikáciaOdborné kurzyOstatné
 • kalibrácia
 • overovanie
 • certifikované referenčné materiály
 • Posúdenie odbornej
  spôsobilosti osôb
 • Posudzovanie
  predpokladov žiadateľa
  o autorizáciu
 • Posudzovanie zhody
  meradiel
 • Schválenie typu
  meradiel podľa
 
 • Ubytovacie zariadenie
 • Zasadace priestory
 • Sprístupňovanie informácií

 

Metrologické služby
 

 

Vážení zákazníci, cenník metrologických služieb (ďalej len MS) obsahuje ceny služieb výkonov štátnej metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonova vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

Cenník metrologických služieb je usporiadaný podľa druhu služby do 5 kapitol. Jednotlivé kapitoly sa členia na oddiely podľa charakteru služby. Každá služba má číselné označenie - interný kód (IK), ktorý vyjadruje: číslo odboru, ktorý službu (výkon) poskytuje, číslo oddielu, do ktorého je služba (výkon) zaradená, číslo druhu výkonu (či sa jedná o overenie (1), kalibráciu (2),a ostatné (3) ).Tento interný kód služby (IK) je potrebné uviesť na objednávke. V prípade CRM je pridelené číslo IK tvorené špecifickým spôsobom, vzhľadom na charakter predmetu (dvojciferné číslo a veľké písmeno abecedy).


Ceny služieb (výkonov) sú tvorené v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/96, ktorá upravuje podrobnosti dohadovania cien, postupu pri regulácii cien, pri cenovej evidencii a kalkulácii a podrobnosti konania o porušovaní cenovej disciplíny MF č. 375/99 Z. z. Ceny sú vyjadrené v EUR a uvedené bez dane z pridanej hodnoty(DPH).

Kompletný cenník metrologických služieb

Kapitola IV. Certifikované referenčné materiály pdf(pdf, 26 kB)

Objednávku na metrologické služby pokytované SMÚ si môžete stiahnuť tu.

Objednávku na certifikované referenčné materiály (CRM) poskytované SMÚ si môžete stiahnuť tu.

Objednávky zasielajte na adresu objednavky@smu.gov.sk. Inštrukcie pre vyplnenie objednávky.
Zaslaním potvrdenej objednávky vyjadrujete súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) SMÚ. Ich plné znenie môžete nájsť na odkaze nižšie.
pdfVšeobecné obchodné podmienky platné pre poskytovanie metrologických služieb (pdf, 97 kB)  CENOVÉ PONUKY: pre vyžiadanie cenovej ponuky kontaktujte oddelenie služieb a obchodných činností,  alebo nás oslovte e-mailom na adrese cenoveponuky@smu.gov.sk.

  Cenami uvedenými v cenníku sa rozumejú ceny za MS, ktoré sú vykonávané v rozsahu stanovenom príslušným technickým predpisom metrologickým (TPM), slovenskou technickou normou (STN) alebo interným pracovným postupom používaným pri kalibrácii meradiel, skúškach vykonaných pre účely schválenia typu meradla, metrologických expertízach a úradnom meraní.


  Technické predpisy metrologické a metodické predpisy metrologické schvaľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Interné pracovné postupy používané pri kalibrácii meradiel, skúškach vykonaných pre účely typovej skúšky meradla, metrologických expertízach a úradnom meraní schvaľuje generálny riaditeľ SMU.

   

  Cenou za overenie alebo kalibráciu meradla sa rozumie cena za štandardne vykonanú MS v rozsahu stanovenom príslušným metrologickým predpisom. V prípade realizácie MS pri ktorej sa vyžaduje vykonanie skúšok v rozsahu väčšom alebo za iných podmienok ako je ako je uvedené v predpise, môže byť k uvedeným cenám účtovaný príplatok, ktorý zohľadňuje prostriedky vynaložené naviac, a je účtovaný po dohode so zákazníkom na základe individuálnej kalkulácie.

   

  V cene nie sú zahrnuté ďalšie náklady spojené so zabezpečením MS v prípade vykonania služby u zákazníka.

   

  Objednávky - inštrukcie

   

  Vážení zákazníci, objednávky služieb môžete zasielať poštou, faxom, e-mailom.


  V objednávke na overenie / kalibráciu meradiel je potrebné uviesť:

  • názov metrologickej služby (kalibrácia, overenie)
  • názov meradla
  • rozsah meradla
  • trieda presnosti alebo požadovaná neistota kalibrácie
  • kalibrovaná veličina
  • počet meradiel
  • informácie o odberateľovi (obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, telefonický kontakt na osobu kompetentnú podať technickú informáciu, e-mail)
  • neštandardnú metrologickú službu je potrebné bližšie špecifikovať (rozsah požadovanej kalibrácie, meraní, neistota kalibrácie...)


  V objednávke na certifikované referenčné materiály je potrebné uviesť:

  • názov CRM
  • požadované množstvo
  • informácie o odberateľovi (obchodné meno, fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, telefonický kontakt, e-mail)
  • spôsob odberu (osobne, zásielková služba, dobierka)

   

  Certifikácia
   

   

   
  • Certifikácia   pdf(pdf, 28 kB)
    
   • Posúdenie odbornej spôsobilosti osôb
   • Posudzovanie predpokladov žiadateľa o autorizáciu
   • Posudzovanie zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu podľa zákona č. 56/2018 Z. z.
   • Schválenie typu meradiel podľa zákona č. 157/2018 Z. z.
   • Ostatné služby súvisiace s certifikáciou

   

  Poplatky

   

  V súlade s ustanovením § 40 ods. 2 zákona sa činnosti podľa zákona vykonávajú za ceny stanovené v cenníku SMU.Za úkony podľa zákona sa v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 zákona platia správne poplatky podľa Zákonač. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 465/2008 Z. z.:


   

   Popl. č.  Názov poplatku Správny
   poplatok
     239 Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom
   ústave o vydanie rozhodnutia o tom, že určené
   meradlo nepodlieha schváleniu typu
   -- za každý typ meradla
         33 €
   Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom
   ústave o vydanie rozhodnutia o schválení typu
   meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení
   typu meradla
     16,50 €

   

  Odborné kurzy
   

   

  SMU vykonáva kurzy pre záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií, ktoré sú akreditované SNAS, alebo o túto akreditáciu usilujú. pdfCenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)

   

   

  Ostatné
   

   

  Ubytovacie zariadenie

  Ubytovacie zariadenie nachádzajúce sa na Karloveskej ul. č. 63, 842 55 Bratislava je v správe Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR). Dočasné ubytovanie  je možné poskytnúť zamestnancom organizácií v pôsobnosti rezortu ÚNMS SR, účastníkov školení organizovaných inštitúciami verejnej správy, doktorandov a ostatných osôb vykonávajúcich  činnosti pre potreby rezortu ÚNMS SR.
   

  Kontakt na poskytovateľa:

  Marta Uderianová

  marta.uderianova@normoff.gov.sk

  tel.: +421 2 57 485 123

  Sadzobník dočasného ubytovania na stránke ÚNMS SR

  Zasadacie priestory

  Pre poskytnutie priestorov na usporiadanie kurzov, seminárov, prednášok v zasadacích priestoroch na Karloveskej ul. č. 63, 842 55 Bratislava prosím kontaktovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zasadacie miestnosti je možné poskytnúť výlučne organizáciám verejnej správy.
   

  Kontakt na poskytovateľa:

  Marta Uderianová

  marta.uderianova@normoff.gov.sk

  tel.: +421 2 57 485 123

  Sadzobník použitia zasadadacích na stránke ÚNMS SR

   


  Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
   

  pdfSadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií na technických nosičoch (pdf, 105 kB)