Kontakty

Kontakty

 

adresa:
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):
N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

pdfOrganizačná štruktúra SMU (pdf, 131 kB)

 

Ing. Maroš Kamenský, MBA
02/602 94 600
maros.kamensky@smu.gov.sk
 generálny riaditeľ (GR)
Mgr. Tomáš Just02/602 94 493
tomas.just@smu.gov.sk
námestník GR
 Kancelária generálneho riaditeľa
 Marcela Kuruczová 02/602 94 204
 kuruczova@smu.gov.sk
výkonná asistentka GR
Mgr. Vladimíra Kosorinská02/602 94 600
 vladimira.kosorinska@smu.gov.sk
Analytik a referent rozvoja organizácie
 Právny útvar
 JUDr. Kristína Cidylová02/602 94 640
 cidylova@smu.gov.sk
 
Útvar riadenia kvality a rizík
Ing. Kamila Vitkovičová02/602 94 298
vitkovicova@smu.gov.sk
manažér kvality
Útvar personalistiky
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová02/602 94 501
dosedlova@smu.gov.sk
 
Útvar vnútornej kontroly
Ing. Roland Vitko02/602 94 718
vitko@smu.gov.sk
 
Odbor správy majetku
Ing. Viliam Beňo02/602 94 640
beno@smu.gov.sk
riaditeľ
Útvar verejného obstarávania
Ing. Viliam Beňo02/602 94 640
beno@smu.gov.sk
 
Útvar informatiky
Mgr. Peter Balko02/602 94 456
balko@smu.gov.sk
 
Útvar dopravy
Ing. Roland Vitko02/602 94 718
 vitko@smu.gov.sk
 
Odbor certifikácie
 Ing. Viliam Mazúr 02/602 94 337
 mazur@smu.gov.sk
 riaditeľ
 Ing. Kamila Vitkovičová 02/ 60294 440
 vitkovicova@smu.gov.sk
 referent, manažér kvality COCV
 Odbor metrológie
 Ing. Štefan Gašparík 02/602 94 203
 gasparik@smu.gov.sk
poverený riadením odboru
 Miriam Mattielighová 02/602 94 647
 mattielighova@smu.gov.sk
 sekretariát
 Oddelenie hmotnosti a geometrických veličín
 Ing. Dušan Trochta 02/602 94 214
 trochta@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie ionizujúceho žiarenia 
 RNDr. Jarmila Slučiak, PhD. 02/602 94 665
 jarmila.sluciak@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie prietoku a tlaku
 Ing. Miroslav Chytil 02/602 94 253
 chytil@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie chémie
 RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD. 02/602 94 191
 durisova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
 Oddelenie elektriny
 Ing. Štefan Gašparík 02/602 94 235
 gasparik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie termometrie, fotometrie a rádiometrie
 Ing. Milan Ioan Maniur,
PhD.
 02/602 94 247
 maniur@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Oddelenie skúšobného laboratória
 Ing. Štefan Makovník 02/602 94 337
 makovnik@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
Odbor ekonomiky
 Ing. Andrej Kriváň, PhD.  02/602 94 206
 krivan@smu.gov.sk
 riaditeľ
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Mgr. Zdenka Urdovičová02/602 94 496
urdovicova@smu.gov.sk
 vedúca oddelenia
Mária Šoóšová02/602 94 499
 soosova@smu.gov.sk
 referent
Útvar fakturácie a administrácie objednávok
Darina Novotová02/602 94  524
novotova@smu.gov.sk
 
Útvar platobného styku a cestovných príkazov
Ing. Jana Lešková02/602 94 201
leskova@smu.gov.sk
 
Útvar mzdový
JUDr. Mgr. Jana Just Dosedlová02/602 94 501
dosedlova@smu.gov.sk
 
Oddelenie služieb a obchodných činností
 Ing. Martin Petro 02/602 94 285
 petro@smu.gov.sk
 vedúci oddelenia
 Ing. Vladimír Mikulec    02/602 94 199
 mikulec@smu.gov.sk
 cenoveponuky@smu.gov.sk
 referent pre cenové ponuky
 Ing. Monika Tekulová02/602 94 412
tekulova@smu.gov.sk
objednavky@smu.gov.sk
referent pre objednávky služieb
 Mgr. Eva Belicová02/602 94 521
belicova@smu.gov.sk
crm@smu.gov.sk
referent pre objednávky CRM
 Johana Vašeková02/602 94 411
vasekova@smu.gov.sk
referent
 Ing. Peter Lučkanič02/602 94 517, 0948 933 023
vilhan@smu.gov.sk
referent preberania a odovzdávania meradiel 
Oddelenie projektov, medzinárodných vzťahov a vzdelávania
Mgr. Ivana Dolinská02/602 94 709
dolinska@smu.gov.sk
vedúca oddelenia
RNDr. Eleonóra Palouová0902 220 721
palouova@smu.gov.sk
vzdelavanie@smu.gov.sk
organizačný garant odborných kurzov
Ing. Gabriela Stupková02/602 94 385
stupkova@smu.gov.sk
vzdelavanie@smu.gov.sk
zodpovednaosoba@smu.gov.sk
referent vzdelávania, zodpovedná osoba