Metrologické služby >> Overovanie a kalibrácia

Overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel

Prečo overovať a prečo kalibrovať?


Vo všeobecnosti je potrebné s meradlami vykonávať dva druhy metrologických výkonov:

 • Overenia určených meradiel
 • Kalibrácie pracovných meradiel

 
Overovanie určených meradiel určuje zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doby platnosti overení určuje vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z.z. Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie.
 
a) pri meraniach súvisiacich s platbami,
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti, alebo
e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
 
 
Kalibrácia  sa vykonáva pri meradlách, ktoré nie sú určenými meradlami (pracovné meradlá). Intervaly kalibrácie nie sú ošetrené zákonom a kalibračný interval si zvyčajne určuje užívateľ zariadenia sám.


Podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov SMU vykonáva overovanie určených meradiel a kalibráciu širokého spektra meradiel. Odborné činnosti pri overovaní a kalibrácii sa vykonávajú podľa schválených postupov systému manažérstva kvality a príslušných zákonných ustanovení.

 

Hlavné oblasti poskytovaných služieb

 

Charakter činnosti

Hlavné oblasti poskytovaných služieb

ionizujúce žiarenie

 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia (kerma vo vzduchu, absorbovaná dávka vo vode, priestorový dávkový ekvivalent, osobný dávkový ekvivalent a ich príkony) pre kvality žiarenia gama, rtg.a neutróny;
 • aktivita rádionuklidov, kal. zväzkov RTG

hmotnosť, geometrické veličiny, prietok a tlak

 • Váhy s neautomatickou činnosťou,
 • závažia, odmerné nádoby, sklenené areometre, vibračné hustomery, hladinomery,
 • kapilárne, rotačné a Höpplerove viskozimetre,
 • prepočítavače plynu,
 • meradlá prietoku vody a iných kvapalín,
 • piestové, deformačné, ortuťové a elektronické tlakomery, prevodníky tlaku,
 • elektronické, deformačné a ionizačné vákuomery.,
 • meradlá pre veličiny: čas, frekvencia, otáčky, rýchlosť, ako sú cestné rýchlomery, mikrofóny, akustické dozimetre, hlukomery a pod.

chémia

 • Meradlá vlhkosti vzduchu, spektrálnej transmitancie a absorbancie,
 • zloženia výfukových plynov, analyzátory alkoholu v dychu, refraktometre, 
 • procesné plynové chromatografy na meranie zloženia zemného plynu,
 • kalibrácie plynných zmesí, atď.,
 • meradlá elektrolytickej konduktivity, pH metre.

elektrina

 • Jednosmerné napätie a prúd, striedavé nízkofrekvenčné napätie a prúd,
 • výkon a práca el. prúdu, multifunkčné el. prístroje,
 • elektrický odpor, elektrická kapacita,
 • vysokofrekvenčné napätie a vysokofrekvenčný výkon.

teplota

 • Teplomery, snímače teploty, merače tepla,
 • luxmetre, jasomery, spektrofotometre, UV metre, pyrometre, atď.