IONIZUJÚCE ŽIARENIE

IONIZUJÚCE ŽIARENIE

Ilustračný obrázok

Oddelenie ionizujúceho žiarenia

 

EtalónyMetrologické službyPublikácie a článkyKontakty 

 

Oddelenie je organizačnou súčasťou SMÚ. Základnou úlohou oddelenia je výskum a uchovávanie národných a ostatných etalónov a odovzdávanie uvedených veličín do praxe.

 

Etalóny

 

 

Metrologické služby

 

 

Aktivita rádionuklidov

 

Poskytované služby:

Laboratórium poskytuje služby v oblasti overovania, kalibrácie a typových skúšok meradiel aktivity rádionuklidov, kalibrácie otvorených žiaričov a certifikácie uzavretých žiaričov. Overujú sa najmä meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom „in vivo", meradlá na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov z výpustí jadrových zariadení, meradlá aktivity pre uvoľňovanie materiálov do životného prostredia, stacionárne meradlá skrytej rádioaktivity v doprave, laboratórne meradlá aktivity (alfa a gamaspektrometre, tzv. nízkopozaďové meradlá aktivity alfa a beta), ako aj meradlá kontaminácie a atypické meradlá podľa požiadaviek užívateľov. Laboratórium spolupracuje s metrologickými inštitúciami v zahraničí pri poskytovaní niektorých služieb pre ktoré nemá k dispozícii potrebné technické vybavenie (overovanie meradiel plynných výpustí).

 

Výskum:

Výskum sa orientuje na zdokonalenie a vývoj nových meracích metód a postupov pre uchovávanie a prenos jednotky aktivity rádionuklidov, ktoré sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou fyzikálnych vlastností a principálnou nestálosťou. Z doterajších výsledkov sú významné zdokonalenia modelov merania pomocou studnicových ionizačných komôr a gamaspektrometrov založené na analytickom vyjadrení kriviek účinnosti. Praktický význam má postup a zariadenie pre overenie meradiel skrytej rádioaktivity. Aktuálny výskum sa zameriava na perspektívne metódy poskytujúce údaj o aktivite bez predchádzajúcej kalibrácie, t.j. primárne (absolútne) metódy merania.

 

Gama

 

Laboratórium žiarenia gama overuje určené pracovné meradlá, kalibruje neurčené meradlá a referenčné fotónové zväzky. Základné činnosti, pri ktorých SMU používa vlastné pracovné postupy a príslušné STN a medzinárodné odporúčania v oblasti dozimetrických veličín žiarenia gama sú:

 • kalibrácia a overovanie priestorových dozimetrov,
 • kalibrácia a overovanie zostáv na meranie dozimetrických veličín používaných v osobnej dozimetrii fotónov,
 • kalibrácia a overovanie priamoodčítacích osobných dozimetrov,
 • nažarovanie/kalibrácia pasívnych dozimetrov,
 • kalibrácia referenčných zväzkov fotónov a jednoúčelových kalibračných zariadení,
 • kalibrácia a overovanie terapeutických dozimetrov a referenčných etalónov.

 

Velicina

Parameter

Minimálna ÷ maximálna hodnota

Rozšírená neistota (k = 2)

Metóda

Kerma vo vzduchu

60Co

(2.10-2 ÷ 50) Gy

1,3 %

A

Príkon kermy vo vzduchu

60Co

(2.10-4 ÷ 1.4.10-2) Gy.s-1

1,3 %

A

Kerma vo vzduchu

137Cs

(1.10-9 ÷ 5) Gy

(7,0 ÷ 2,0) %

B

Príkon kermy vo vzduchu

137Cs

(3.10-8 ÷ 5) Gy.h-1

(7,0 ÷ 2,0) %

B

Kerma vo vzduchu

60Co

(3.10-7 ÷ 5.10-4) Gy

2,5 %

B

Príkon kermy vo vzduchu

60Co

(1.10-5 ÷ 5.10-4) Gy.h-1

2,5 %

B

Priestorový dávkový ekvivalent

137Cs

(1.10-9 ÷ 5) Sv

(7,5 ÷ 3,0) %

B

Príkon priestorového dávkového ekvivalentu

137Cs

(3.10-8 ÷ 5) Sv.h-1

(7,5 ÷ 3,0) %

B

Priestorový dávkový ekvivalent

60Co

(1.10-5 ÷ 5.10-4) Sv

3,5 %

B

Príkon priestorového dávkového ekvivalentu

60Co

(1.10-5 ÷ 5.10-4) Sv.h-1

3,5 %

B

Osobný dávkový ekvivalent

137Cs

(1.10-8 ÷ 10) Sv

4,0 %

C

Príkon osobného dávkového ekvivalentu

137Cs

(1.10-7 ÷ 1) Sv.h-1

4,0 %

C

Osobný dávkový ekvivalent

60Co

(3.10-7 ÷ 5.10-4) Sv

4,0 %

C

Príkon osobného dávkového ekvivalentu

60Co

(1.10-5 ÷ 5.10-4) Sv.h-1

4,0 %

C

Absorbovaná dávka vo vode

60Co

(5.10-1 ÷ 50) Gy

2,3 %

D

Príkon absorbovanej dávky vo vode

60Co

(5.10-3 ÷ 1.4.10-2) Gy.s-1

2,3 %

D

 

Metódy:

 • substitučná metóda,
 • ožarovanie v kalibrovanom referenčnom fotónovom poli vo vzduchu,
 • ožarovanie v kalibrovanom referenčnom fotónovom poli na PMMA fantóme,
 • kalibrácia pomocou prenosovej komory vo vodnom fantóme.

 

Medzi ďalšie služby, ktoré poskytuje laboratórium patria: typové skúšky a posudzovanie certifikátov skúšok vykonaných v zahraničí, vykonávanie úradného merania dozimetrických veličín, posudzovanie žiadateľa o udelenie autorizácie, posudzovanie odbornej spôsobilosti personálu v oblasti metrológie, odborné školenia v oblasti dozimetrie ionizujúceho žiarenia a expertízna činnosť v oblasti metrológie a dozimetrie ionizujúceho žiarenia.

 

RTG

 

Poskytované služby:

Overovanie alebo kalibrácia, stanovenie energetickej alebo uhlovej závislosti odozvy samostatných ionizačných komôr alebo dozimetrov pre veličiny kermy vo vzduchu alebo jej príkonu v rozsahu stredných energií rtg. žiarenia od 33 keV do 250 keV vybraných kvalít úzkych spektier, širokých spektier, nízkych príkonov i vysokých príkonov podľa ISO 4037-1 až 4.

 

Overovanie alebo kalibrácia, stanovenie energetickej alebo uhlovej závislosti odozvy dozimetrov prostredia alebo osobných dozimetrov pre veličiny priestorového dávkového ekvivalentu alebo osobného dávkového ekvivalentu alebo jeho príkonu v rozsahu stredných energií rtg. žiarenia od 33 keV do 250 keV vybraných kvalít úzkych spektier, širokých spektier, nízkych príkonov i vysokých príkonov podľa ISO 4037-1 až 4.

 

Overovanie alebo kalibrácia meradiel kvality zdrojov rtg. žiarenia alebo zostáv na meranie veličiny Kerma vo vzduchu alebo meradiel na neinvazívne meranie praktického špičkového napätia na rtg. trubici pre bežné rádiodiagnostické kvality rtg. žiarenia (konvenčná a dentálna skiagrafia) v rozsahu pracovných napätí na rtg. trubici od 40 kV do 125 kV.

 • overovanie alebo kalibrácia, stanovenie energetickej alebo uhlovej závislosti odozvy samostatných ionizačných komôr alebo dozimetrov pre veličiny kermy vo vzduchu alebo jej príkonu v rozsahu stredných energií rtg. žiarenia od 33 keV do 250 keV vybraných kvalít úzkych spektier, širokých spektier, nízkych príkonov i vysokých príkonov podľa ISO 4037-1 až 4,
 • overovanie alebo kalibrácia, stanovenie energetickej alebo uhlovej závislosti odozvy samostatných ionizačných komôr alebo dozimetrov pre veličiny kermy vo vzduchu alebo jej príkonu v rozsahu stredných energií rtg. žiarenia od 33 keV do 250 keV vybraných kvalít úzkych spektier, širokých spektier, nízkych príkonov i vysokých príkonov podľa ISO 4037-1 až 4,
 • overovanie alebo kalibrácia, stanovenie energetickej alebo uhlovej závislosti odozvy osobných dozimetrov osobného dávkového ekvivalentu alebo jeho príkonu v rozsahu stredných energií rtg. žiarenia od 33 keV do 250 keV vybraných kvalít úzkych spektier, širokých spektier, nízkych príkonov i vysokých príkonov podľa ISO 4037-1 až 4,
 • overovanie alebo kalibrácia meradiel kvality zdrojov rtg. žiarenia alebo zostáv na meranie veličiny Kerma vo vzduchu alebo meradiel na neinvazívne meranie praktického špičkového napätia na rtg. trubici pre bežné rádiodiagnostické kvality rtg. žiarenia (konvenčná a dentálna skiagrafia) v rozsahu pracovných napätí na rtg. trubici od 40 kV do 125 kV.

 

Oblasti aktuálneho výskumu:

 • Pripravuje sa rozšírenie etalónu o oblasť rtg. žiarenia mamografických kvalít

 

Neutróny

 

Metrologické služby poskytované v oblasti neutrónov:

 • overovanie zostáv na meranie dozimetrických veličín osobnej dozimetrie,
 • overovanie dozimetrov rôznych rozsahov, alebo úrovní signalizácií,
 • kalibrovanie zostáv na meranie dozimetrických veličín osobnej dozimetrie,
 • kalibrovanie dozimetrov rôznych rozsahov, alebo úrovní signalizácií,
 • kalibrácie referenčných bodov zväzkov neutrónového žiarenia,
 • nažarovanie osobných dozimetrov

 

Okrem toho laboratórium vykonáva typové skúšky, posudzovanie certifikátov skúšok vykonaných v zahraničí, posudzovanie žiadostí o udelenie autorizácie, vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti v procese certifikácie personálu, vykonávanie teoretických školení s praktickým výcvikom v neutrónovej dozimetrii a expertízy tieniacich schopností materiálov pre neutróny.

 

 

Publikácie a články

 

 

BIPM

Číslo projektu

Veličina/Oblasť

Plánovaný termín začatia/ukončenia

BIPM.RI(I)- K1

Meranie kermy vo vzduchu pre 60Co

1975

CCRI(II)-K2.Eu-152

Koncentrácia aktivity roztoku 152Eu

1999 – 2001

CCRI(II)-K2.Am-241

Koncentrácia aktivity roztoku 241Am

2001 - 2008

CCRI(II)-K2.Ir-192

Koncentrácia aktivity roztoku 192Ir

2002 – 2003

CCRI(II)-K2.Zn-65

Koncentrácia aktivity roztoku 65Zn

2002 – 2003

CCRI(II)-K2.Mn-54

Koncentrácia aktivity roztoku 54Mn

2003

CCRI(II)-K2.I-125(2)

Koncentrácia aktivity roztoku 125I

2004 – 2005

CCRI(II)-K2.Kr-85

Koncentrácia aktivity plynu 85Kr

2005 – 2009

CCRI(II)-S9

Meranie koncentrácie aktivity 137Cs a 40K v ryži

2011

CCRI(II)-S10

Meranie emisivity zdroja pre kalibráciu monitorov povrchovej kontaminácie

2011 – 2012

CCRI(II)-K2.Ge- 68

Koncentrácia aktivity chloridového roztoku 68Ge

2014 – 2015

 

EURAMET

Číslo projektu

Veličina/Oblasť

Plánovaný termín začatia/ukončenia

No. 738

Medzinárodné porovnanie osobného dávkového ekvivalentu pre fotónové žiarenie

2004 – 2009

EUROMET.RI(III)-S1

Porovnanie kalibrácie meradiel neutrónov

2003 - 2007

EUROMET.RI(I)-S5

Porovnanie osobného dávkového ekvivalentu

2004 - 2007

EUROMET.RI(I)-K1

Meranie kermy vo vzduchu pre 60Co

2005 - 2008

EUROMET.RI(I)-K4

Meranie absorbovanej dávky vo vode pre 60Co

2005 - 2008

No. 608

Meranie priestorového dávkového ekvivalentu neutrónov

2006 - 2009

No. 813 (EUROMET.RI(I)-K1 EUROMET.RI(I)-K4)

Porovnávacie meranie kermy vo vzduchu a absorbovanej dávky vo vode pre 60Co v rádioterapii

2005 - 2009

EURAMET.RI(II)-S7.Sm-151

Štandardizácia roztoku 151Sm

2014

 

COOMET

Číslo projektu

Veličina/Oblasť

Plánovaný termín začatia/ukončenia

COOMET.RI(I)-K1

Meranie kermy vo vzduchu pre 60Co

2005 – 2006

COOMET.RI(II)-S2.Cs-137

Merná aktivita 137Cs

2006

COOMET.RI(II)-S2.Eu-152

Merná aktivita 152Eu

2006

COOMET.RI(II)-K2.Cs-137

Koncentrácia aktivity roztoku 137Cs

2007

COOMET.RI(II)-K2.Eu-152

Koncentrácia aktivity roztoku 152Eu

2009 – 2011

COOMET 318

Regionálne kľúčové porovnanie kermy vo vzduchu pre 60Co

2005 - 2008

COOMET RI (II-S2.EU-152) COOMET 423 – RU - 08

Porovnávacie meranie objemových vzoriek rádionuklidov

2005 - 2010

COOMET 386-RU-07

Porovnávacie meranie aktivity roztoku 137Cs

2007 - 2008

COOMET 389-RU-07

Porovnávacie meranie aktivity rádionuklidov dôležitých pre nukleárnu medicínu

2007 - 2010

COOMET.RI(I)-S1

Porovnanie etalónov kermy vo vzduchu pre zväzky gama žiarenia 137Cs

2011 – 2013

 

Bilaterálne a iné

Číslo projektu

Veličina/Oblasť

Plánovaný termín začatia/ukončenia

SMU - PTB

Etalón aktivity rádionuklidov

každoročne

IAEA TC Project RER-8010

Medzilaboratórne porovnanie dozimetrických systémov pre vysoké dávky

2007 - 2008

 

 

Kontakty

 

Vedúca oddelenia ionizujúceho žiarenia
RNDr. Jarmila Slučiak, PhD.
02/602 94 665

 

Pracovisko aktivity rádionuklidov:                

Pracovisko dozimetrie:

Ing. Andrej Javorník

javornik@smu.gov.sk

02/602 94 257

Mgr. Stanislav Sandtner

sandtner@smu.gov.sk

02/ 602 94 282

RNDr. Matej Krivošík

krivosik@smu.gov.sk

02/ 602 94 257

Mgr. Pavol Blahušiak, PhD.

blahusiak@smu.gov.sk

02/ 602 94 282