Úvodná stránka >> Aktuality >> Úspešná re-evaluácia SMU na TC-Q Euramet

Úspešná re-evaluácia SMU na TC-Q Euramet

 

Euramet TC-Q

 

SMU prispieva k zabezpečeniu jednotnosti a správnosti merania na území Slovenska. Svoju činnosť vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu SMU ako národnej metrologickej inštitúcie, pričom kvalita poskytovaných služieb sa pravidelne preveruje na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni.

 

SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMU 381 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri http://kcdb.bipm.org/.

 

SMU má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 v celej svojej oblasti činnosti, ako národnej metrologickej inštitúcie (pozri http://www.smu.sk/certifikaty-smu/ ). Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Kvalita kalibračných služieb sa zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci dohody CIPM MRA. Preto aj systém manažérstva kvality SMU od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. (http://www.euramet.org/technical-committees/quality/ ). 

 

V dňoch 13.-14.4. 2016 sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) uskutočnilo 11. zasadnutie  TC-Q Euramet Plenary Meetings pod záštitou národného metrologického inštitútu z Bosny a Hercegoviny.  Na tomto zasadnutí pod vedením predsedu TC-Q Euramet  Dr. Sadikoglu v rámci re-evaluácie zástupcovia SMU úspešne odprezentovali a obhájili systém manažérstva kvality za roky 2011 až 2015.

 

Tento výbor posúdil a schválil systém manažérstva kvality SMU pre metrologické služby a potvrdil, že je v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005, v prípade referenčných materiálov je v súlade s požiadavkami ISO Guide 34. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných národných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájomného posudzovania (EURAMET TC-Q PROJECT No. 1109 Peer reviews of QMSs), pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do tabuliek CMC.

 

Ucastnici Euramet TC-Q