Certifikácia >> Preverovanie spôsobilosti

Preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie

 

 1. Termíny, definície, všeobecné požiadavky
 2. Zásady prijaté SMU na preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie
 3. Podanie, evidencia a posúdenie žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie
 4. Postup preverovania spôsobilosti v oblasti metrológii
 5. Vydanie a platnosť dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie
 6. Zmeny údajov v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie
 7. Rozšírenie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
 8. Dohľad a mimoriadne previerky spôsobilosti v oblasti metrológie
 9. Poplatky za preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie
 10. Kontakty

 Zoznam predpisov v oblasti metrológie 
 

1. Termíny, definície, všeobecné požiadavky


Podľa § 2 písm. an) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) spôsobilosťou v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov z oblasti, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.

Podľa § 29 zákona o metrológii dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie je:
 1. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby,
 2. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla,
 3. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie alebo
 4. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby.

Predmet činnostije stanovený § 31 a § 42 zákona o metrológii. Rozsah činnosti je stanovený druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
 

2. Zásady prijaté SMU na preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie


Manažérstvo a postupy overovania spôsobilosti sú v súlade s požiadavkou medzinárodnej normy ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality. Požiadavky).
 
 • Všeobecné zásady organizácie, postupy na posudzovanie a kritériá na hodnotenie spôsobilosti žiadateľov v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii sú stanovené procesnou smernicou SMU č. PS-09 Overovanie spôsobilosti.
 • Osobitná pozornosť sa venuje prijatým postupom preverovania spôsobilosti. Cieľom je zabezpečiť nezávislé a nestranné posúdenie odborných vedomostí a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, resp, registrácie, uplatňovanie postupov preverovania spôsobilosti nediskriminačným spôsobom a jednotnosť požiadaviek vyžadovaných jednotlivými skúšobnými komisiami a porovnateľný spôsob preverovania a hodnotenia jednotlivými skúšobnými komisiami.
 • Žiadateľom (uchádzačom) o doklad spôsobilosti je fyzická osoba, spravidla individuálny zamestnanec organizácie, ktorá sa uchádza o autorizáciu, resp. o registráciu.
 • Z dôvodu jednotnosti postupu sa musí podať žiadosť na predpísanom tlačive, vyplnenom vo všetkých rubrikách podľa priložených pokynov, a musí byť podpísaná žiadateľom. Odborné vedomosti sú overované v súlade s požadovanou oblasťou, ktorá musí byť jednoznačne určená druhmi určených meradiel v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
 • Požiadavky na overovanie spôsobilosti pre jednotlivé oblasti pôsobenia žiadateľa sú zverejňované na internetovej stránke ústavu.
 

3. Podanie, evidencia a posúdenie žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie


Žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie (ďalej len „žiadosť“) je potrebné podať na predpísanom tlačive. Žiadosť sa vypĺňa elektronicky, pričom časti 2 a 3 je potrebné vyplniť výberom z ponúkaných možností. Prejsť na Dokumenty na stiahnutie, kde nájdete:
 • Žiadosť o preverenie spôsobilosti
 • Žiadosť o preverenie spôsobilosti – predĺženie platnosti dokladu (autorizované osoby)
 • Žiadosť o preverenie spôsobilosti – predĺženie platnosti dokladu na základe absolvovaného školenia (registrované osoby)
 • Žiadosť o zmenu údajov v doklade o spôsobilosti

Podpísanú žiadosť zasielajte v jednom vyhotovení buď poštou na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti alebo e-mailom na adresu sposobilost@smu.gov.sk (farebný scan) spolu s prílohou/prílohami.
Prílohou žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie a žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti autorizovaných osôb je potvrdenie o úhrade poplatku.

Prílohami žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti zástupcu registrovanej osoby na základe absolvovania školenia sú potvrdenie o úhrade poplatku a doklad/doklady o absolvovaní školenia.
 
Dokumenty potrebné priložiť k žiadosti:
 
TYP ŽIADOSTIPotvrdenie o úhrade poplatkuDoklad o absolvovaní školenia
Žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie (noví žiadatelia, žiadatelia pri nedodržaní lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti)x 
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie (autorizované osoby)x 
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie (registrované osoby)xx
Žiadosť o zmenu údajov v doklade o spôsobilostix 
 
 
Po doručení žiadosti pracovník odboru certifikácie zaeviduje žiadosť do informačného systému, posúdi úplnosť a správnosť uvádzaných údajov. Ak žiadosť má všetky náležitosti a spĺňa zákonnú lehotu, zašle žiadateľovi (na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti) potvrdenie o prijatí žiadosti.
 
Ak žiadosť neobsahuje všetky náležitosti a spĺňa zákonnú lehotu, SMU zašle žiadateľovi (na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti) potvrdenie o zaevidovaní žiadosti a výzvu na doplnené žiadosti v určenej lehote.
 
Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky odstráni, SMU bude pokračovať v konaní o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
 
Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni alebo žiadosť nespĺňa zákonnú lehotu, SMU žiadosť zamietne.
 
Zákonné lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti:
 
 • Lehota na podanie žiadostí o predĺženie času platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcu autorizovanej osoby a osoby, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel alebo úradné meranie je najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 • Lehota na podanie žiadostí o predĺženie času platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcu registrovanej osoby absolvovaním školenia je najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 

4   Postup preverovania spôsobilosti v oblasti metrológie


Termín skúšok


Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, SMU určí termín konania skúšky tak, aby sa uskutočnila najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, resp. do 60 dní odo dňa doplnenia žiadosti.


Skúšobná komisia


Preverenie spôsobilosti vykoná skúšobná komisia, ktorej predsedu a členov menuje generálny riaditeľ ústavu. Pri zložení komisie sa uplatňujú zásady:
 
 • odbornú spôsobilosť preveruje príslušný odborník; jeden člen komisie pri splnení požiadavky odbornosti môže preverovať viac druhov meradiel,
 • členom komisie nemôže byť blízky rodinný príslušník; ani v zamestnaní nadriadený pracovník.

V prípade písomného nesúhlasu žiadateľa so zložením skúšobnej komisie, prerokuje riaditeľ odboru certifikácie  s generálnym riaditeľom ústavu zmenu zloženia skúšobnej komisie a zabezpečí oznámenie nových podmienok žiadateľovi.
 

Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie

 
Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykonáva písomnou formou (formou testu alebo písomným spracovaním odpovedí na otvorené otázky) a skladá sa z:
 
 • preverenia znalosti z metrologickej legislatívy a všeobecnej metrológie a
 • preverenia odborných znalostí pre každý druh určeného meradla a každý predmet činnosti v rozsahu stanovenom podľa predmetu  činnosti.

Doba trvania písomnej skúšky je cca 2 hodiny. V prípade preverovania spôsobilosti žiadateľa vo viacerých odboroch merania, sa doba primerane predĺži.
 

Vyhodnotenie a oznámenie výsledku skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie


Odpovede na jednotlivé otázky sa hodnotia počtom bodov. Žiadateľ vyhovel skúške preverenia spôsobilosti, ak získal minimálne 80 % bodov z maximálne možného počtu bodov zo všetkých otázok. Úspešnému žiadateľovi výsledok skúšky SMU oznámi vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Ak žiadateľ získa menej ako 80 % bodov z maximálneho počtu bodov zo všetkých otázok, skúške preverenia spôsobilosti nevyhovel. Neúspešnému žiadateľovi SMU zašle oznámenie o výsledku neúspešnej skúšky.
 

5   Vydanie a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie

 
Po úspešnom preverení spôsobilosti v oblasti metrológie SMU vydá žiadateľovi najneskôr do 15 dní doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie (certifikát) na predmet činnosti a druhy určených meradiel, v ktorých pri skúške preverenia spôsobilosti uspel.

Druhy vydávaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie:
 
 1. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby na overovanie určených meradiel,
 2. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby na úradné meranie,
 3. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla,
 4. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie osoby, ktorá vykonáva úradné meranie,
 5. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na montáž určených meradiel,
 6. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel,
 7. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na balenie označených spotrebiteľských balení,
 8. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na balenie označených spotrebiteľských balení,
 9. doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na balenie a dovoz označených spotrebiteľských balení.
 
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je 5 rokov od úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.

Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby na základe žiadosti o predĺženie platnosti dokladu absolvovaním školenia, je 5 rokov od dátumu absolvovania školenia. Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje viac predmetov činností a druhov určených meradiel, je 5 rokov od dátumu absolvovaného prvého školenia z predmetov činností a druhov určených meradiel uvedených v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 

6  Zmeny údajov v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie

 
Žiadosť o zmenu údajov v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie je potrebné predložiť na formulári žiadosti, doručiť buď na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti alebo e-mailom na adresu sposobilost@smu.gov.sk (farebný scan).
 
Požiadať o zmenu je možné v prípadoch ak:
 1. sa menia identifikačné údaje držiteľa dokladu (priezvisko, titul) alebo
 2. v doklade sú uvedené chybné údaje.
 
SMU preskúma oznámené zmeny a vydá revíziu dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Revízia sa vykonáva na náklady žiadateľa v zmysle platného cenníka odboru certifikácie

 

7  Rozšírenie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie


Rozšírenie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o nový predmet činnosti alebo druh určeného meradla nie je prípustné v rámci žiadosti o predĺženie platnosti už vydaného dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, prípustné je iba jeho zúženie.

Záujemca o rozšírenie činností alebo rozšírenie o nový druh určeného meradla musí podať samostatnú žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
 

8   Dohľad a mimoriadne previerky spôsobilosti v oblasti metrológie

 
Dohľad nad činnosťou osôb vlastniacich certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát.

Mimoriadna previerka spôsobilosti v oblasti metrológie môže byť vykonaná na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa SMU, Slovenského metrologického inšpektorátu, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, alebo inej oprávnenej inštitúcie na základe zistených závažných nedostatkov alebo reklamácií.
 

9  Poplatky za preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológieVýška poplatku za preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie vykonaním skúšky vrátane vydania osvedčenia je určená v súlade s platným cenníkom odboru certifikácie.
 
„Potvrdenie o úhrade poplatku“ je potrebné priložiť k žiadosti.

 Bankové údaje k potvrdeniu o úhrade poplatku
 • bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • názov účtu: Slovenský metrologický ústav
 • IBAN: SK63 8180 0000 0070 0006 8840
 • VS = 300777
 

10  Kontakty


V prípade otázok ohľadne preverovania skúšok spôsobilosti v oblasti metrológie kontaktujte:
 
 • Štefan Samko, 02/602 94 440, sposobilost@smu.gov.sk


Zoznam predpisov v oblasti metrológie
 
 1. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
 3. Príloha č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole – druhy určených meradiel
 4. Príslušné prílohy k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
 5. Vyhláška ÚNMS SR č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
 6. Vyhláška ÚNMS SR č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
 7. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
 8. Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.
 9. Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z.
 10. Metodický postup ÚNMS SR č. MP 52/2019 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania
 11. Metodický postup ÚNMS SR č. MP 53/2019 o registrácii na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení
 12. Metodický postup ÚNMS SR č. MP 06:2022 o spôsobilosti v oblasti metrológie