Postup vybavovania žiadostí o MS

Postup vybavovania žiadostí o MS


 
Subjekt požadujúci výkon metrologickej služby sa obracia na Slovenský metrologický ústav v dostatočnom časovom predstihu. V tomto procese sa riadi zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjekt požadujúci výkon metrologickej služby požiada o vypracovanie cenovej ponuky prostredníctvom adresy cenoveponuky@smu.gov.sk , ktorej súčasťou je aj preskúmanie možnosti splnenia požadovaného metrologického výkonu. Pokiaľ je možné požadovaný výkon uskutočniť, výstupom tejto žiadosti je vypracovaná cenová ponuka a objednávkový formulár.

Pokiaľ disponujete predošlým overovacím, alebo kalibračným certifikátom na rovnaké meradlo, proces tvorby cenovej ponuky môžete urýchliť tak, že nám pošlete scan jeho prvej strany, alebo "Číslo požiadavky" z certifikátu (6-miestne číslo) nachádzajúce sa v spodnej tretine certifikátu. Možné je aj poslať číslo predošlej cenovej ponuky z minulých období (v tvare CP-201X-XXXX), alebo jej scan, príp. PDF verziu. 

Súčasťou žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky je poskytnutie základných informácií o požadovanej metrologickej službe tak, ako to subjektu vyplýva zo zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o informácie:
 • Či subjekt požaduje kalibráciu, alebo overenie
 • O aký typ zariadenia ide a na čo je určené (napr. výrobca, typ, výr. číslo,  povaha zariadenia a jeho použitie)
 • Základné parametre zariadenia, resp. hodnoty. Zoznam najbežnejších údajov uvádza tabuľka nižšie
 • Iné významné informácie a špecifiká týkajúce sa zariadenia (požiadavka na výkon služby na mieste, dopravu atď.)
 • V prípade vlastníctva kalibračného / overovacieho certifikátu z minulosti jeho scan, alebo šesťmiestne „Číslo požiadavky“ a rok vzniku certifikátu
Najčastejšie požadované údaje niektorých zariadení: 
Teplomery
 • Či ide o overenie alebo kalibráciu
 • Druh teplomeru (digitálny, sklený, pyrometer, ...)
 • Rozsah a schopnosť merania (od koľko do koľko °C vie merať)
 • Rozlíšenie stupnice (najmenší dielik stupnice)
 • Kalibračné body (vymenovať konkrétne °C v ktorých má prebehnúť kalibrácia)
Prietokomery
 • Či ide o overenie alebo kalibráciu
 • Druh meradla (elektromagnetický, vírový, ....)
 • Typ meradla (Mag xxx, Promag, Vortex, ...)
 • Výrobca
 • Značka schválenia typu (ak zákazník požaduje overenie)
 • Priemer pripojovacieho potrubia v DN
 • Typ pripojenia (závitové, sendvičové, prírubové, ...)
 • Skúšané médium (studená voda, teplá voda, para, kvapaliny iné ako voda)
 • Maximálny prietok v m3/h
 • Počet kalibračných bodov (konkrétne prietoky v m3/h) ak ide o kalibráciu
 • Či je požadovaný certifikát, alebo stačí overovacia značka
Hladinomery
 • Či ide o overenie alebo kalibráciu
 • O aký druh hladinomera ide
Analyzátory dychu
 • Výrobca a typ
 • Či ide o prvotné, alebo následné overenie
 • Informáciu, či bol justovaný v servisnom stredisku pred poslaním požiadavky na overenie
Váhy
 • Či ide o overenie alebo kalibráciu
 • Maximálna váživosť
 • Trieda presnosti váhy (I., II., III.)
Pozor: Pri overovaní a kalibrácii váh I. triedy presnosti je potrebné metrologický výkon vykonávať u zadávateľa. Prosíme preto aj o poslanie konkrétnej adresy za účelom prípravy cestovných nákladov.
Závažia
 • O aký rád závaží sa jedná / triedu presnosti
 • Koľko závaží bude poslaných na overenie / kalibráciu
 • Aké sú jednotlivé hmotnosti závaží
 
Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) vypracuje na základe poskytnutých údajov cenovú ponuku, prípadne spätne kontaktuje zákazníka s požiadavkou o doplnenie informácií. Súčasťou poslanej cenovej ponuky zákazníkovi je aj predvyplnený objednávkový formulár, ktorý nie je nevyhnutné ďalej vypĺňať. 
Pokiaľ zákazník akceptuje cenovú ponuku a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami SMÚ, pošle potvrdený (pečiatka + podpis) objednávkový formulár na adresu objednavky@smu.gov.sk . Po potvrdení prijatia objednávky je možné si dohodnúť termín vykonania požadovanej služby podľa pokynov v cenovej ponuke na v nej uvedených kontaktoch.
Potvrdený objednávkový formulár je možné taktiež poslať samostatne poštou, v balíku s meradlom, alebo priniesť osobne pri doručení meradla na metrologický výkon na adresu:

Slovenský metrologický ústav
Odd. preberania a odovzdávania meradiel

Karloveská 63
842 55, Bratislava IV
 
Pozor: každému výkonu metrologickej služby predchádza doručenie riadne potvrdeného objednávkového formulára. SMÚ nevykonáva metrologické služby bez platnej objednávky. 
 
Preberanie a odovzdávanie meradiel

 Ak si požadovaný metrologický výkon vyžaduje doručenie meradiel do SMÚ, je možné ich štandardne priniesť osobne počas pracovných dní od 09:00 do 14:00, alebo poslať poštou (kuriérom) na adresu SMÚ. Balíky musia byť označené nápisom "MERADLO" a adresované na "Oddelenie metrologických služieb - Preberanie a odovzdávanie meradiel, Budova H, +421 948 933 023".

Každé odovzdanie / prebratie meradla je dokladované preberacím / odovzdávacím protokolom.

V prípade potreby odovzdania, alebo prebratia meradla mimo otváracích hodín je možné sa dohodnúť s preberacím technikom na čísle +421 948 933 023.
POZOR!Ako kontaktné osoby NEUVÁDZAŤ mená ani tel. kontakty iných osôb pracujúcich v Slovenskom metrologickom ústave. Administratívni pracovníci ani metrológovia nemajú oprávnenie preberať zásielky s meradlami a neslúžia ani ako telefonický kontakt pre kuriéra.