SMÚ >> Systém kvality

Systém manažérstva kvality


Certifikáty SMÚ | Medzinárodná spolupráca | Politika kvality | Spôsobilosť SMÚ

pdfCIELE KVALITY na rok 2018 (pdf, 731 kB)

 

SMU má certifikovaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2015. Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025.


Systém manažérstva kvality SMU od roku 2001 pravidelne posudzujú členovia výboru pre kvalitu regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. V dňoch 13.-14.4. 2016 sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) uskutočnilo 11. zasadnutie  TC-Q Euramet Plenary Meetings pod záštitou národného metrologického inštitútu z Bosny a Hercegoviny, kde SMU odprezentoval a obhájil systém manažérstva kvality, ktorý je v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025 a pre referenčné materiály s požiadavkami ISO Guide 34. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú v tabuľkách CMC, ktoré uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC (z angl. International Laboratory Accreditation Cooperation).


SMU získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2004 v kategórii C organizácie štátnej správy, ktorú udeľuje prezident Slovenskej republiky. 


Spôsobilosť SMU vykonávať vedeckú činnosť uznalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2016 a vydalo pre SMU „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj".

 

Vyhlásenie k systému manažérstva kvality
Slovenský metrologický ústav, Slovenská republika

 


Generálny riaditeľ Slovenského metrologického ústavu (ďalej len SMU) v súvislosti s prijatím medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA (pozri www.bipm.org ) týmto vyhlasuje, že od roku 2002 má SMU zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je zdokumentovaný v dokumentácii systému manažérstva kvality SMU (pozri tu), je v zhode so všetkými požiadavkami vyplývajúcimi z referenčných noriem ISO 9001 a ISO/IEC 17025 a s dohovorom CIPM MRA vrátane predložených najlepších schopností kalibrácie a merania (CMC) pozri http://kcdb.bipm.org/. Zároveň sa generálny riaditeľ SMU zaväzuje, že budú trvale realizované všetky potrebné opatrenia k zaisteniu stálej zhody CMC s Dohovorom CIPM MRA a požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC 17025. 


Toto vyhlásenie je vydané za účelom dodržiavania požiadaviek Dohovoru CIPM MRA v podmienkach SMU.

 

V Bratislave, 01. 10. 2019

 

Mgr. Roman Kováč
generálny riaditeľ SMU

 

xls Vyhlásenie k systému manažérstva kvality (pdf, 281 kB)