Certifikácia >> Metrologická kontrola

Metrologická kontrola


Metrologická kontrola (podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa uskutočňuje:


Schvaľovanie typu meradiel

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie  

  • Žiadosť o schválenie typu meradla
  • Žiadosť o revíziu schváleného typu meradla

 

Zoznamy vydaných certifikátov podľa odborov merania


Zoznam schválených typov meradiel (certifikáty typu meradla) sa uverejňuje v súlade so zákonom  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov úrad vo vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v časti:

2 Metrológia, Oznámenie - ÚNMS SR o schválení typu meradiel.


Zoznam zverejnený na tejto stránke je len informatívny.

 

Odbor merania:


pdf  Dĺžka (pdf, 119 kB)
pdf  Tlak (pdf, 168 kB)
pdf  Hmotnosť (pdf, 136 kB)
pdf  Akustický tlak (pdf, 124 kB)
pdf  Objem, prietok - časť I objem (pdf, 293 kB)
pdf  Objem, prietok - časť II prietok (pdf, 553 kB)
pdf  Elektrické veličiny (pdf, 486 kB)
pdf  Teplota, teplo (pdf, 210 kB)
pdf  Mechanický pohyb (pdf, 143 kB)
pdf  Veličiny atómovej a jadrovej fyziky (pdf, 204 kB) 
pdf  Momentové kľúče (pdf, 211 kB)
pdf  Fyzikálno-chemické veličiny (pdf, 152 kB)

 

Zoznamy cerifikátov vydaných štátnou skúšobňou (pdf  1998 (pdf, 49 kB),pdf  1999 (pdf, 80 kB))
Zoznamy cerifikátov vydaných autorizovanou skúšobňou (Od 1. 1. 2002 je autorizovaná skúšobňa SKTC-126 zrušená) (pdf  2000 (pdf, 43 kB),pdf  2001 (pdf, 40 kB))

 

Databáza certifikátov

 

Databáza typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných Slovenským metrologickým ústavom je k dispozícii na stránke certifikaty.sk.


Certifikáty sú rozdelené do dvoch skupín:

 

  • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (transponuje smernicu Rady 2014/31/EU),
  • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu (transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU).

 

Vzťah k zahraničiu

 

Schvaľovanie typu meradla

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov meradlo vyrobené a uvedené na trh v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa môže uviesť na trh Slovenskej republiky bez potreby vykonania ďalších skúšok vzorky meradla na základe písomnej žiadosti žiadateľa o národné schválenie typu pre meradlo predloženej ústavu:

Ústav vydá rozhodnutie o národnom schválení typu tohto meradla, ak

a) meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bolo vyrobené alebo uvedené na trh,
b) sú predložené výsledky skúšok meradla vykonaných v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike na účely vnútroštátneho schválenia typu,
c) technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike..

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie

  • Žiadosť o uznanie výsledkov skúšok a vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla

 

ÚNMS SR uverejňuje vo vestníku schválené typy meradiel, značku schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu

 

pdfDovoz meradiel do Slovenskej republiky (pdf, 45 kB)

 

Prvotné overenie

 

V súlade s ustanoveniami zákona  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prvotné overenie nového určeného meradla vykonané v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa uznáva ako národné prvotné overenie na základe písomnej žiadosti podanej ústavu alebo určenej organizácii za týchto podmienok:

a) meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto členského štátu,
b) meradlo má platné národné schválenie typu podľa odseku 2, podľa § 21 alebo § 22, ak sa schválenie typu vyžaduje a
c) v písomnej žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia, názov a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie, a informácia o tom, kto udelil tomuto laboratóriu oprávnenie vykonávať prvotné overenie.
 
 Vykonanie skúšok meradla na účely uznania prvotného overenia vykonaného v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike ako národného prvotného overenia a jeho označenie národnou overovacou značkou sa nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.
 
Uvedené ustanovenia sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu iného ako Slovenská republika
uplatňuje iný spôsob uvádzania meradiel na trh .  

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie

  •  Žiadosť o uznanie prvotného overenia určeného meradla vykonaného v zahraničí

 

UNMS SR uverejňuje vo vestníku:

meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie, vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia a druhy meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia vzťahuje, vrátane ich bližšej špecifikácie, ak je to potrebné.

 

Poznámka:
Podrobnosti o uznávaní overenia určeného meradla vykonaného v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú príslušnú zmluvu ustanoví Metodický pokyn vydaný ÚNMS SR.