SMÚ >> Zverejňovanie

Zverejňovanie

 

Slovenský metrologický ústav zverejňuje objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čl. III, bod.2 tohto zákona dopĺňa zákon NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o § 5a a § 5b, ktoré povinným osobám (t.j. aj Slovenskému metrologickému ústavu) o.i. ukladajú povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY

 

Centrálny register zmlúv


Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Slovenský metrologický ústav (SMU) zverejňuje uzatvorené zmluvy v CRZ a takto zverejnené zmluvy nadobúdajú účinnosť spravidla deň po ich zverejnení v CRZ podľa zákona 546/2010 Z. z. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

 

Verejné ponukové konanie

 

Zahraničné služobné cesty

 

xls   Zoznam zahraničných služobných ciest rok 2016 (pdf, 186 kB)