Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií. pripojenie k Webex Meetings

xls Organizačné pokyny pre účastníkov prezenčných kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne video - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.
SMÚ (Odbor certifikácieSlovenský metrologický ústav - Preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie (smu.sk) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Informácia ohľadom školení  na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

SMÚ organizuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školenia sú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia, ktoré sa môže priložiť aj dodatočne k žiadosti o predĺženie platnosti dokladu.

 Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlakuxls 3. – 5.9.2024
prezenčne
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 10. – 11.9.2024
prezenčne
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 10. – 11.9.2024
prezenčne
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 10. – 12.9.2024
prezenčne
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 10. – 12.9.2024
prezenčne
xls
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 10. – 11.9.2024
prezenčne
xls
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 10. – 11.9.2024
prezenčne
xls
Aplikácia normy ISO/IEC 17021-1: 2015 v činnosti certifikačných orgánochxls 17.9.2024
prezenčne
xls
Metrológia hmotnosti pre autorizované osoby – autorizácia na výkon úradného merania určeného meradlaxls 23.9.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre autorizované osoby – autorizácia na výkon overovania určeného meradla 23.9.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia teploty a postupy kalibrácie, Moduly: Odporové snímače teploty, Termoelektrické snímače teplotyxls 24 . – 26.9.2024
prezenčne
xls
Sklené teplomery 27.9.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Kalibrácia vlhkomerov 27.9.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Automatické hladinomery – odborná časť 1.10.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva objemu vody s voľnou hladinou
– odborná časť

Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 1.10.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody s voľnou hladinou – odborná časť
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 1.10.2024
prezenčne
xls
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 10.9.2024 teoretická časť
prezenčne
1.10.2024 odborná časť
prezenčne
xls
klady metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 10.9.2024 teoretická časť
prezenčne
1.10.2024 odborná časť
prezenčne
xls
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 1.10.2024 odborná časť
prezenčne
14.11.2024 teoretická časť
online
xls
klady metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 1.10.2024 odborná časť
prezenčne
14.11.2024 teoretická časť
online
 
xls
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 7.10.2024
prezenčne
xls
Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny – odborná časť
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Október 2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánovxls 15. –  16.10.2024
online
xls
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaxls 22. – 24.10.2024
prezenčne
xls
Metrológia hmotnosti
Modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi
xls 5. – 6.11.2024
prezenčne
xls
Metrológia hmotnosti
Modul č. 2 – Kalibrácia váh
 5. – 6.11.2024
prezenčne
xls
Kalibrácia objemu odmerného skla  7.11.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 11.11. a 13.11.2024
prezenčne
xls
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 11.11. a 13.11.2024
prezenčne
xls
Montáž plynomerov 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 11.11. a 14.11.2024
online
xls
Montáž plynomerov 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 11.11. a 14.11.2024
online
xls
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov 
– odborná časť
xls 19.11.2024
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti certifikačných orgánovxls 27.11.2024
prezenčne
xls
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 26. – 27.11.2024
online
xls
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 26. – 27.11.2024
online
xls
Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva podľa normy ISO 15189xls 4.12.2024
prezenčne
xls
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)xls 5. – 6.12.2024
prezenčne
xls
Správna laboratórna praxxls 10.12.2024
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
xls
15. – 17.1.2025
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk 
od 1.1.2025
Výklad normy ISO 9001: 2015xls Január 2025
prezenčne
 
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológaxls 28. – 30.1.2025
prezenčne
 
Metrológ v laboratóriu(ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004)xls 11. – 12.2.2025
prezenčne
 
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls Február 2025
online
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá,
Modul č.3: Výklad normy ISO 15189: 2022 pre pracovníkov klinických laboratórií 
xls Marec 2025
prezenčne
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá,
Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 
xls Marec 2025
prezenčne
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá,
Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 
xls Marec 2025
prezenčne
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá,
Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  bez výkladu normy  ISO 15189: 2022 (pre záujemcov, ktorí zároveň absolvujú modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách
xls Marec 2025
prezenčne
 
Požiadavky na kompetentnosť poskytovateľov skúšania spôsobilosti podľa normy ISO/IEC 17043: 2023 xls 2025
prezenčne
 
Neistoty – základný kurzxls 2025
prezenčne
 
Metrológia dĺžkyxls 2025
prezenčne
 

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov

Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk