Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 12.4.2021
17.5.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 20. - 21.4.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla.Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.xls 20. - 22.4.2021
online
docx
Montáž plynomerov.
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel
xls 20. a 23.4.2021
online
docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012xls 27. - 28.4.2021
online
docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012xls 27. a 29.4.2021
online
docx
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu – nový kurzxls 3.5.2021
online
Kapacita kurzu je naplnená
 
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánov – nový kurzxls 4. - 5.5.2021
online
docx
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 na výkon a priebeh audituxls 11. 5.2021
online
docx
Meranie osvetlenia  a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú úradné meranie a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 18. - 19.5.2021
17. - 18.5.2021
online
docx
Overovanie a kalibrácia vodomerov a prietokomerov
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 25. - 26.5.2021
online
docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)xls 1. - 3.6.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/ a meračov teplaxls 8. - 10.6.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/xls 8. - 9.6.2021
online
docx
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín xls 8. a 11.6.2021
online
docx
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 21.6.2021
online
docx
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriuxls 22.6.2021
online
docx
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017xls 23.6.2021
online
docx
Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora
Doškoľovací kurz pre interného audítora
xls 24.6.2021
online
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 1. - 2.7.2021
online
docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 1.7.2021
online
docx
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme
Kurz určený pre firemných metrológov
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 3. - 5.8.2021
online
docx
Neistoty - základný kurzxls 4.8.2021
online
docx
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)xls 24. - 25.8.2021
online
docx
Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxixls 16.9.2021
online
docx
Výklad normy ISO 9001: 2015xls 21.9.2021
online
docx
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 22. - 24.9.2021
online
docx
Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriáchxls 29.9.2021
online
docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 12. - 14.10.2021
online
docx
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenostixls 20.10.2021
online
docx
Metrológ v laboratóriu – nový kurzxls 25. - 26.10.2021
online
docx
    
     
V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk