Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov prezenčných kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.

zmeny v zákone o metrológii

SMÚ pripravuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. s účinnosťou od 1.4.2022. Školenia sú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia.
 
SMÚ (Odbor certifikácie) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriuxls 21.06.2023
prezenčne
xls
Metrologické zabezpečenie elektrolytickej konduktivity a pH 21.06.2023
prezenčne
xls
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi  xls 22.06.2023
prezenčne
xls
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 5.  –  7.9.2023
prezenčne
xls
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 5.9.23 teoretická č.
a 14.9.23 odborná č.
online
xls
klady metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5.9.23 teoretická č.
a 14.9.23 odborná č.
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 5. – 8.9.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 5. – 8.9.2023
online
 
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 5. – 7.9.2023
online
 
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5. – 7.9.2023
online

 
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
 
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 5.9.23 teoretická č.
a 12.9.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5.9.23 teoretická č.
a 12.9.23 odborná č.
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Hmotnostný prietokomer na kvapaliny okrem vody - odborná časť
Montáž meračov pretečeného množstva objemu vody s voľnou hladinou
 September 2023Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny – odborná časť
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 Október 2023Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia geometrických veličín. Modul: Dĺžka 
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 23.  –  24.5.2023
19. – 20.9.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a rovinný uhol a odchýlky tvaru
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 23.  –  25.5.2023
19. – 21.9.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 25.9.23 teoretická č.
online
 
a 26.9.23 odborná č.
 prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 25.9.23 teoretická č.
online
 
a 26.9.23 odborná č.
 prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 25.9.2023
online
nasledujúci kurz
január 2024
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 25.9.2023
online
nasledujúce školenie 
január 2024
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovxls 25.9.23 teoretická č.
online
 
a 26.9.23 odborná č.
 prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 25.9.2023
online
nasledujúce školenie február 2024
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty, Termoelektrické snímače teploty
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
 25. –  27.9.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Sklené teplomery 28.9.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 10. – 11.10.2023
prezenčne
 
xls
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 17. – 19.10.2023
prezenčne
xls
Neistoty – základný kurzxls 18.10.2023
prezenčne
 
Doškoľovací kurz pre interných audítorov podľa ISO/IEC 17025:2017,  ISO 19011: 2019
Podmienka: Účastník musí mať absolvovaný základný kurz manažérov kvality, prípadne jeho alternatívu u inej organizácie v základnom rozsahu
xls 23.10.2023
prezenčne
xls
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 24. –  26.10.2023
prezenčne
 
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6. – 7.11.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 7.11.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6. – 8.11.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 8.11.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž plynomerov
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6.11.23 teoretická č.
 a 9.11.23 odborná č.
 online
 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Montáž plynomerov
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6.11.23 teoretická č.
 a 9.11.23 odborná č.
 online
 
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 7. – 9.11.2023
prezenčne
 
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánovxls
14. – 15.11. 2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti certifikačných orgánov 
22.11.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Aplikácia normy  ISO/IEC 17021 v praxi 23.11.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017
Podmienka: Účastník musí mať absolvovaný základný kurz manažérov kvality, prípadne jeho alternatívu u inej organizácie v základnom rozsahu.
xls 5.12.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v medicínskych laboratóriách - Nový kurz 
Január 2024
 
Montáž plynomerov 
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 Február 2024 
Montáž plynomerov 
Školenie
na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 Február 2024 
Výklad normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydaniexls Február 2024 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls Február 2024 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls Február 2024 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  bez výkladu normy  ISO 15189: 2022 (pre záujemcov, ktorí zároveň absolvujú modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriáchxls Február 2024 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Február 2024 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls Február 2024 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Február 2024 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Február 2024 
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Február 2024 
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Február 2024 
Metrológ v laboratóriuxls Apríl 2024 
Výklad normy ISO 9001: 2015xls Jún 2024 


Vážení klienti,
SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk