Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
 

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližie informácie pre záujemcov môžte nájsť tu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizova

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls
24.- 25.1.2022
online
 
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26. - 27.1.2022
online
 
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.xls 26. - 28.1.2022
online
 
docx
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.xls 26.1. a 1.2.2022
online
 
docx
Montáž plynomerov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26.1. a 2.2.2022
online
 
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 26.1. a 3.2.2022
online
docx
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatívaxls 8.2.2022
online
docx
Overovanie  a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody 8. - 9.2.2022
Máj 2022
online
 
Overovanie elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 8.2.2022
online
 
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 15.2.2022
Máj 2022
online
docx
Metrológ v laboratóriu(ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004)xls 28.2. - 1.3.2022
online
docx
Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora
Doškoľovací kurz pre interného audítora
 1.3.2022
 
 
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 2.3.2022
 
 
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánovxls 8. - 9.3.2022
online
docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 14. - 16.3.2022
online
docx
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu 17.3.2022 
 V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk