Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriáchxls 29.9.2021
online
docx
Metrológia hmotnosti, Modul: Meranie hmotnosti v praxi
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 29. - 30.9.2021
prezenčne
docx
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 4.10.2021
prezenčne
docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 12. - 14.10.2021
online
docx
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 12. - 14.10.2021
prezenčne
docx

Kalibrácia meradiel vlhkosti vzduchu so zameraním na vyhodnocovanie nameraných údajov

xls 13.10.2021
prezenčne
docx
Výklad normy ISO 9001: 2015xls 19.10.2021
online
docx
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenostixls 20.10.2021
online
docx
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 21.10.2021
online
docx
Metrológ v laboratóriu – nový kurzxls 25. - 26.10.2021
online
docx
Metrológia geometrických veličín. Modul:  Dĺžka
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 26. - 27.10.2021
prezenčne
docx
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a rovinný uhol a odchýlky tvaru
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 26. - 28.10.2021
prezenčne
docx
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriuxls 28.10.2021
prezenčne
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 8. - 9.11.2021
online
docx
Montáž plynomerov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 8. a 11.11.2021
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 8. - 10.11.2021
online
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 8. a 12.11.2021
online
docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov- metrologická legislatívaxls 15.11.2021
online
docx
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti certifikačných orgánovxls 22. 11.2021
online
docx
     V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk