Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti,

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

 

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxixls 01.10.2020
v SMU
docx
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatívaxls 15.10.2020
Online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 20. - 21.10.2020
Online
docx
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlakuxls 28. - 30.10.2020
v SMU
docx
Metrológia geometrických veličín. Modul:  Dĺžkaxls 28. - 29.10.2020
v SMU
docx
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a Uholxls 28. - 30.10.2020
v SMU
docx
Skúšanie váh pre opravárov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 03.11.2020docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla. Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby,
ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 03. - 05.11.2020
v SMU
docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, podľa normy ISO 15189: 2012xls 10. - 11.11.2020docx
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, podľa normy ISO 15189: 2012xls 10. a 12.11.2020docx
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 23. - 24.11.2020,    v SMUdocx
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaxls 24. - 26. 11.2020docx
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017xls 25. - 27.11.2020,      v SMUdocx
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015xls 01. - 03.12.2020docx
     

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk