Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

Vážení klienti. Z dôvodu 
eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19, sú všetky odborné kurzy až do odvolania zrušené. O zmenách vás budeme priebežne informovať.

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf11.-12.3.2020
16. - 17.6.2020
Ikonka pdf
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenostiIkonka pdf13.3.2020
13.5.2020
Ikonka pdf
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovIkonka pdf17.3.2020
7.4.2020
Ikonka pdf
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatíva.Ikonka pdf17.3.2020
7.4.2020
Ikonka pdf
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, pre zamestnancov autorizovanej osoby na výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného meraniaIkonka pdf17.3.2020
7.4.2020
Ikonka pdf
Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012Ikonka pdf17.-18.3.2020
19.-20.5.2020
Ikonka pdf
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá . Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriáchIkonka pdf17.-18.3.2020
10. - 11.11.2020
Ikonka pdf
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxiIkonka pdf24.3.2020
01.10.2020
Ikonka pdf
Montáž plynomerov - odborná časťIkonka pdf30.3.2020Ikonka pdf
Montáž plynomerovIkonka pdf30. - 31.3.2020Ikonka pdf
Skúšanie váh pre opravárovIkonka pdf31.3.2020Ikonka pdf
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel.Ikonka pdf31.3.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/Ikonka pdf31.3. - 1.4.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov teplaIkonka pdf31.3. - 2.4.2020Ikonka pdf
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín Ikonka pdf31.3. - 1.4.2020Ikonka pdf
Metrologické zabezpečenie meradiel s využitím noriem ISO/IEC 17025: 2017, STN EN ISO 10012: 2004Ikonka pdf15.4. - 16.4.2020
15.-17.4.2020
Ikonka pdf
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017, v zmysle normy STN EN ISO 19011: 2019 Ikonka pdf22.-24.4.2020Tatranská LomnicaIkonka pdf
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaIkonka pdf12.5. - 14.5.2020Ikonka pdf
Metrológia hmotnosti, modul Meranie hmotnosti v praxiIkonka pdf12.5. - 13.5.2020Ikonka pdf
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvalityIkonka pdf14.5.2020Ikonka pdf
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradielIkonka pdf26.5.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/Ikonka pdf26.5. - 27.5.2020Ikonka pdf
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov teplaIkonka pdf26.5. - 28.5.2020Ikonka pdf
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov Ikonka pdf2.6. - 4.6.2020Ikonka pdf
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlakuIkonka pdf2.6. - 4.6.2020Ikonka pdf
Neistoty - základný kurzIkonka pdf3.6.2020Ikonka pdf
Metrológia geometrických veličín. Modul:  DĺžkaIkonka pdf9.6. - 10.6.2020Ikonka pdf
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025:2017Ikonka pdf23.6.2020Ikonka pdf
Doškoľovací kurz - Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítoraIkonka pdf24.6.2020Ikonka pdf
Praktická kalibrácia prevodníkov tlaku a spracovanie kalibračného certifikátu - Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku 1.7. - 2.7.2020 
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf6.7.2020 PopradIkonka pdf
Doškoľovací kurz - Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítoraIkonka pdf7.7.2020 PopradIkonka pdf

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2020.

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk