Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.

zmeny v zákone o metrológii

SMÚ pripravuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. s účinnosťou od 1.4.2022. Školenia budú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia.
 
SMÚ (Odbor certifikácie) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 13. – 14.10.2022
online
docx
Metrológia teploty pre sklené teplomery a postupy kalibráciexls 19.10.2022
20.10.2022
prezenčne
docx
Metrológia geometrických veličín, modul Dĺžka
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 18. – 19.10.2022
prezenčne
docx
Metrológia ionizujúceho žiareniaxls 18. – 20.10.2022
prezenčne
docx
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 18. – 20.10.2022
prezenčne
docx
Správna výrobná praxxls 19.10.2022
prezenčne
docx
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 25. – 27.10.2022
prezenčne

docx
Neistoty – základný kurzxls 26.10.2022
prezenčne
docx
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 15.11.2022
prezenčne
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls
14. - 15.11.2022
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls
14. - 15.11.2022
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls
14. - 16.11.2022
online
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls
14. - 16.11.2022
online
docx
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2012xls
9. - 10.11.2022
online
docx
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2012xls
9. a 11.11.2022
online
docx
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  bez výkladu normy  ISO 15189: 2012 (pre záujemcov, ktorí zároveň absolvujú modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách)xls
11.11.2022
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 15.11.2022
prezenčne
docx
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi  xls 22.11.2022
online
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 14. a 16.11.2022
online
docx
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 14. a 16.11.2022
online
docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 14.11.2022
online
docx
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 14.11.2022
online
docx
Metrológia  hmotnosti, Modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 22. - 23.11.2022
prezenčne
docx
Montáž plynomerov
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Január 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž plynomerov
Školenie
na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls Január 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Január 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Január 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls Február 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Február 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls Február 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidielxls Február 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológ v laboratóriu(ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004)xls Marec 2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom po 1.1.2023
vzdelavanie@smu.gov.sk


Vážení klienti,
SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizovať.

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk