Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov prezenčných kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.

Informácia ohľadom školení  na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

SMÚ organizuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. s účinnosťou od 1.4.2022. Školenia sú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia.
 
SMÚ (Odbor certifikácieSlovenský metrologický ústav - Preverovanie spôsobilosti v oblasti metrológie (smu.sk) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny – odborná časť
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 3.10.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti, Modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 10. – 11.10.2023
prezenčne
 
xls
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 17. – 19.10.2023
prezenčne
xls
Neistoty – základný kurzxls 18.10.2023
prezenčne
xls
Doškoľovací kurz pre interných audítorov podľa ISO/IEC 17025:2017,  ISO 19011: 2019. Podmienka: Účastník musí mať absolvovaný základný kurz manažérov kvality, prípadne jeho alternatívu u inej organizácie v základnom rozsahu.xls 23.10.2023
prezenčne
xls
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 25. –  27.10.2023
prezenčne
 
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6. – 7.11.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 7.11.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6. – 8.11.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 8.11.2023
online
xls
Montáž plynomerov
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6.11.23 teoretická č.
 a 9.11.23 odborná č.
 online
xls
Montáž plynomerov
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6.11.23 teoretická č.
 a 9.11.23 odborná č.
 online
xls
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 6.11.23 teoretická č.  online
 a 9.11.23 odborná č.
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6.11.23 teoretická č.  online
 a 9.11.23 odborná č.
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 7. – 9.11.2023
prezenčne
xls
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánovxls
14. – 15.11. 2023
prezenčne
xls
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 v činnosti certifikačných orgánovxls
22.11.2023
prezenčne
xls
Aplikácia normy ISO/IEC 17021-1:2015 v činnosti certifikačných orgánochxls 23.11.2023
prezenčne
xls
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 29. – 30.11.2023
prezenčne
nasledujúce školenie apríl 2024
xls
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017. Podmienka: Účastník musí mať absolvovaný základný kurz manažérov kvality, prípadne jeho alternatívu u inej organizácie v základnom rozsahu.xls 5.12.2023
prezenčne
xls
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v medicínskych laboratóriách - Nový kurz 
Január 2024
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 22. –  23.1.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 22. –  23.1.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 22. –  24.1.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 22. –  24.1.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 22.1.24 teoretická č.
a 29.1.24 odborná č.
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 22.1.24 teoretická č.
a 29.1.24 odborná č.
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž plynomerov 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Január 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž plynomerov 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Január 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 22.1.24 teoretická č.
a 31.1.24 odborná č.
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 22.1.24 teoretická č.
a 31.1.24 odborná č.
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 7.2.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 6. – 7.2.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 6. 2.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Výklad normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydaniexls Február 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls Február 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls Február 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  bez výkladu normy  ISO 15189: 2022 (pre záujemcov, ktorí zároveň absolvujú modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriáchxls Február 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 18. – 19.3.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 18. – 19.3.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 18. – 20.3.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 18. – 20.3.2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Automatické hladinomery – odborná časť Marec 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls Marec 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
klady metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls Marec 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva objemu vody s voľnou hladinouxls Marec 2024Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológ v laboratóriuxls Apríl 2024 
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls Máj 2024 
Výklad normy ISO 9001: 2015xls Jún 2024 

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov

Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk