Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.

zmeny v zákone o metrológii

SMÚ pripravuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. s účinnosťou od 1.4.2022. Školenia budú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia.
 
SMÚ (Odbor certifikácie) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 24. - 26.5.2022
prezenčne
docx
Neistoty – základný kurzxls 25.5.2022
prezenčne
docx
Metrológia teploty a postupy kalibrácie
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 31.5. - 2.6.2022
prezenčne
docx
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 7. – 9.6.2022
prezenčne
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 21. – 22.6.2022
prezenčne
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie po dátume 31.5.2022 (vrátane).
xls 21. – 22.6.2022
prezenčne
 
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 21. – 23.6.2022
prezenčne
docx
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie po dátume 31.5.2022 (vrátane).
xls 21. – 23.6.2022
prezenčne
 
docx
Správna výrobná praxxls 22.6.2022
prezenčne
 
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriuxls 28.6.2022
prezenčne
docx
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriuxls 29.6.2022
prezenčne
docx
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 30.6.2022
prezenčne
 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 5. – 6.9.2022
 
 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 5. – 7.9.2022
 
 
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls teoret.č. 5.9.2022
a odbor.č. 7.9.2022
 
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 5. – 6.9.2022
 
 
Montáž plynomerov
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 teoret.č. 5.9.2022
 

a odbor.č.8.9.2022
 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5. – 6.9.2022 
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5. – 7.9.2022
 
 
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5. a 7.9.2022 
Oprava a montáž určených meradiel v oblasti veličín atómovej a jadrovej fyziky
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 5.9.2022 
Metrológia prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Školenie
na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 5. – 6.9.2022 
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi   12.9.2022
online
 
Spracovanie výsledkov  – nadstavbový kurz 13.9. 2022
prezenčne
 
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 26.9.2022
online
 
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 26.9.2022
online
 
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie po dátume 31.5.2022 (vrátane).
xls 26.9.2022
online
 
Metrológia  hmotnosti, Modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
 26. - 27.9. 2022
prezenčne
 
Overovanie elektromerov
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie  alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
 26.9.2022
prezenčne
 
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 28. - 30.9.2022
prezenčne
 
 
Metrológia viskozityxls 29.9.2022
prezenčne
 
Metrológ v laboratóriu(ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004)xls 3. - 4.10.2022
prezenčne
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách 4. - 5.10.2022
online
 
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách 4. a 6.10.2022
online
 
Overovanie meračov tepla, nový kurz 11. – 12.10.2022
prezenčne
 
Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora
Doškoľovací kurz pre interného audítora
xls Október 2022
prezenčne
 
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls November 2022
prezenčne
 
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie po dátume 31.5.2022 (vrátane).
xls November 2022
prezenčne
 
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls   
Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať úradné meranie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie určených meradiel.
xls   
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať úradné meranie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie určených meradiel.
xls   
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenostixls   


Vážení klienti,
SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizovať.

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk