Odborné kurzy

Odborné kurzy

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov prezenčných kurzov (pdf, 106 kB)

xls Organizačné pokyny pre účastníkov online vzdelávacích služieb (pdf, 172 kB)
      Tu si môžete pozrieť inštruktážne videoj - pripojenie k Webex Meetings

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.
Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie - bližšie informácie pre záujemcov môžete nájsť tu.

zmeny v zákone o metrológii

SMÚ pripravuje školenia na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby  podľa § 29 ods. 6 zákona č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  198/2020 Z. s účinnosťou od 1.4.2022. Školenia budú priebežne zaraďované do ponuky vzdelávacích programov. Po absolvovaní školenia získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní školenia.
 
SMÚ (Odbor certifikácie) na základe písomnej žiadosti (podanej po 1.4.2022) držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby (ďalej dokladu), podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu, predĺži platnosť dokladu o 5 rokov po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.  Prílohou žiadosti o predĺženie platnosti dokladu je osvedčenie o absolvovaní školenia.

Najbližšie termíny vzdelávania:

Názov kurzuObsahTermínPrihláška
Montáž plynomerov
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 31.1. a 1.2.2023
online
nasledujúci kurz
september 2023
xls
Montáž plynomerov 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 31.1. a 1.2.2023
online
nasledujúce školenie
september 2023
xls
 
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 31.1.2023
online
nasledujúci kurz
25.9.2023
xls
Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 31.1.2023
online
nasledujúce školenie
25.9.2023
xls
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 31.1. a 2.2.2023
online
nasledujúci kurz
september 2023
xls
Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 31.1. a 2.2.2023
online
nasledujúce školenie
september 2023
xls
Neistoty – základný kurzxls 16.2.2023
online
xls
Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidielxls 7.2.2023 
a 15.2.2023
online
xls
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pripravujú sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie alebo jeho obnovenie ako i pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel.
xls 6.2.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
xls 7. - 8.2.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 7. - 8.2.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 7. - 9.2.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 7. - 9.2.2023
online
xls
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 
Kurz pre malú skupinu je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 7.2. a 9.2.2023
online
xls
klady metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 7.2. a 9.2.2023
online
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody s voľnou hladinou - odborná časť
Odborná časť kurzu  je určená pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel
 14.2.2023
prezenčne

Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Montáž meračov pretečeného množstva vody s voľnou hladinou
Školenie
na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 7.2.2023 teoret.č.
online
a 14.2.2023 od.č.
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017xls 23.2.2023
online
xls
Kalibrácia meradiel vlhkosti vzduchu so zameraním na vyhodnocovanie nameraných údajov
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 8.3.2023
prezenčne odborná časť 
 
4.4.2023 teoretická ćasť online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Kalibrácia meradiel vlhkosti vzduchu so zameraním na vyhodnocovanie nameraných údajov
Školenie
na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
 8.3.2023
prezenčne odborná časť 
 
4.4.2023 teoretická ćasť online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Kalibrácia meradiel vlhkosti vzduchu so zameraním na vyhodnocovanie nameraných údajovxls 8.3.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Správna laboratórna prax - zabezpečenie kvalityxls 9.3.2023
10.3.2023
online
xls
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi  xls Marec 2023
 
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánovxls 28. – 29.3.2023
online
 

xls

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 14. – 15.3.2023
 prezenčne
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 4. – 5.4.2023
online
nasledujúci kurz
5. – 6.9.2023
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 4. – 5.4.2023
online

nasledujúce školenie
5. – 6.9.2023
 
xls
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 4. – 6.4.2023
online
nasledujúci kurz
5. – 7.9.2023
xls
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla 
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
xls 4. – 6.4.2023
online

nasledujúce školenie
5. – 7.9.2023
xls
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
xls 4.4.2023
online
 
a 12.4.2023
 prezenčne
nasledujúci kurz
november 2023
xls
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 4.4.2023
online
 
a 12.4.2023
 prezenčne
nasledujúce školenie
november 2023
xls
Neinvazívne meradlá tlaku krvi: mechanické a elektromechanické
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 4.4.2023
online
 
a 12.4.2023
 prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Neinvazívne meradlá tlaku krvi: mechanické a elektromechanické
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
xls 4.4.2023
online
 
a 12.4.2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Analyzátory výfukových plynov
Kurz je určený pre nových žiadateľov - zástupcov registrovanej osoby pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie,  ktorých predmetom činnosti bude oprava alebo montáž určených meradiel.
 4.4.2023 teoret. č.
a
24.4.2023 odbor. č. 
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby/RO/ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov:
Analyzátory výfukových plynov
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
 4.4.2023 teoret. č.
a
24.4.2023 odbor. č. 
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 12.-14.04.2022
 prezenčne
xls
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls 19. - 20.4. 2023
online
 
xls
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy  ISO 15189: 2022 - Nové vydanie ISO 15189xls 19. a 21.4.2023
online
 
xls
Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá, Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  bez výkladu normy  ISO 15189: 2022 (pre záujemcov, ktorí zároveň absolvujú modul č.1: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách - Nové vydanie ISO 15189xls 21.4.2023
online
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovxls 24.4.2023xls
Metrológ v laboratóriu(ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004)xls 25. – 26.4.2023
prezenčne
xls
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls 10. – 12.5.2023
prezenčne
xls
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017
Podmienka: Účastník musí mať absolvovaný základný kurz manažérov kvality, prípadne jeho alternatívu u inej organizácie v základnom rozsahu.
 Máj 2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia geometrických veličín. Modul: Dĺžka 
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls Máj 2023
prezenčne
xls
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a rovinný uhol a odchýlky tvaru
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls Máj 2023
prezenčne
xls
Výklad normy ISO 9001: 2015xls Máj 2023
prezenčne
Prihláška na vyžiadanie
e-mailom 
vzdelavanie@smu.gov.sk
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR
xls prezenčnexls
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatívaxls 22.5.2023
a nasledujúce školenie 25.9.2023
xls


Vážení klienti,
SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy online alebo v SMÚ, Karloveská 63, v Bratislave pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

V prípade, že sa zaujímate o kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov  a ozvite sa na kontakt a zaradíme Vás do kurzu.

xls Cenník vzdelávacích kurzov


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk