SMÚ

Slovenský metrologický ústav

 

SMU ako národná metrologická inštitúcia  pôsobí v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o metrológii"). Jej činnosť je do značnej miery podmienená medzinárodným postavením, dôveryhodnosťou a výsledkami medzinárodného porovnania metrologických činností. 
 

pdf  Akčný plán rozvoja metrológie Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 (pdf, 896 kB)

smu

 

SMU má certifikovaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025.


Systém manažérstva kvality SMU od roku 2001 pravidelne posudzujú členovia výboru pre kvalitu regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Na zasadnutí tohto výboru vo februári 2011 SMU predložil a obhájil systém manažérstva kvality, ktorý je v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025 a pre referenčné materiály s požiadavkami ISO Guide 34. SMU je signatárom medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní (MRA), aktívnym členom medzinárodných metrologických organizácií a laureátom Národnej ceny SR za kvalitu 2004 v kategórii organizácia štátnej správy. SMU získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2004 v kategórii C organizácie štátnej správy, ktorú udeľuje prezident Slovenskej republiky. 


Spôsobilosť SMU vykonávať vedeckú činnosť uznalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2010 a vydalo pre SMU „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj". 


Činnosti SMU sa vykonávajú v rámci kompetencií orgánu štátnej správy, vedecko-výskumných činností, normotvorných činností i priamych služieb spojených s odovzdávaním jednotky fyzikálnych veličín a výroboucertifikovaných referenčných materiálov (CRM).


Hlavný prínos SMU pre národné hospodárstvo SR je zabezpečenie jednotnosti a presnosti merania fyzikálnych a technických veličínpoužívaním overených a kalibrovaných meradiel, resp. certifikovaných referenčných materiálov. Ide pritom predovšetkým o meranie v obchode a pri meraniach súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, v technológii výroby a v iných oblastiach, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledkoch merania. 


Významný podiel na činnostiach SMU má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu ústavu ako národnej metrologickej inštitúcie, zaručujúcej kvalitu meraní na národnej i medzinárodnej úrovni. Hlavné činnosti a povinnosti, ako aj oprávnenia SMU vyplývajú zo zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 


Ďalším prínosom činnosti SMU je vytváranie technických predpokladov pre budovanie systémov manažérstva kvality (SMK). Výrobcovia, obchodníci, ochrancovia zdravia a životného prostredia pochopili, že bez presného merania nemožno hovoriť o kvalite výroby, ekvivalentnej výmeny, ani hodnovernosti výsledkov úradných meraní.
SMU je zodpovedný v štáte za zabezpečovanie jednotnosti a správnosti meraní, ako aj za zabezpečovanie plnej zlučiteľnosti metrologického systému SR sa systémami vyspelých krajín, predovšetkým EÚ. SMU musí garantovať vývoj a uchovávanie národných etalónov. Musí presadzovať záujmy SR pri globalizácii trhu, pri vzájomnom uznávaní certifikátov a výsledkov meraní a pri ochrane verejných záujmov. 


Uplynulé obdobie v oblasti metrológie bolo poznačené zásadnými zmenami. Tieto zmeny súviseli predovšetkým s uplatňovaním novej metrologickej legislatívy, t. j. zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon je plne kompatibilný so smernicami EÚ starého prístupu v oblasti metrológie a spotrebiteľsky balených výrobkov a vytvoril rámec pre zavedenie ďalších smerníc EÚ týkajúcich sa jednotlivých druhov určených meradiel formou vyhlášok ÚNMS SR k tomuto zákonu. 


Pri budovaní NE sa finančné prostriedky využívajú v súlade s potrebami ekonomiky SR. V oblasti prenosu fyzikálnych jednotiek a stupníc, t. j. v oblasti kalibrácie a overovania meradiel sa zvyšuje dôraz na zvýšenie príjmov za metrologické služby, predovšetkým zavedením služieb doteraz nepokrytých oblasti a zvýšenie efektivity práce zavedením automatizácie procesov.


V oblasti vzdelávania sa vo vyššej miere využíva vzdelávacie stredisko SMU - vzdelávanie personálu SMU a organizovanie kurzov pre externých účastníkov. V oblasti zapojenia sa do nových trendov v oblasti metrológie v Európe a vo svete sa SMU orientuje na zabezpečenia činností spojených s metrológiou urýchľovačových technológií.