SMÚ >> Systém kvality >> Spôsobilosť SMÚ

Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu


Logo CIPM MRA     Logo Euramet


Slovenský metrologický ústav (SMÚ resp. ústav) je podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovený za národnú metrologickú inštitúciu. Na základe tohto zákona SMÚ okrem iného zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc, pričom v súčinnosti s ďalšími subjektmi odovzdáva ich hodnoty na etalóny a iné meradlá, ktoré sa používajú v hospodárstve. Metrologické služby poskytuje v regulovanej oblasti (overovanie určených meradiel a úradné merania) aj v neregulovanej oblasti (kalibrácie, merania).

SMÚ poskytuje služby podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako notifikovaná osoba s prideleným registračným číslom 1781.
Vykonáva aj ďalšie odborné činnosti priamo súvisiace s oblasťou metrológie: schvaľuje typy určených meradiel, vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie, kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek žiadateľom o autorizáciu a registračných požiadaviek prihlasovateľom na registráciu, realizuje vzdelávanie v oblasti metrológie, systémov manažérstva kvality a skúšobníctva.

SMÚ prispieva k zabezpečeniu jednotnosti a správnosti merania na území Slovenska. Svoju činnosť vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu SMÚ ako národnej metrologickej inštitúcie, pričom kvalita poskytovaných služieb sa pravidelne preveruje na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni.
SMÚ je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMÚ uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMÚ takmer 400 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri https://kcdb.bipm.org/.

SMÚ má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v celej svojej oblasti činnosti, ako národnej metrologickej inštitúcie, pozri https://www.smu.sk/certifikaty-smu/. Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025:2017, v prípade referenčných materiálov aj v súlade s normou ISO 17034:2016.

Kvalita kalibračných služieb sa zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci dohody CIPM MRA. Preto aj systém manažérstva kvality SMÚ od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných národných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájomného posudzovania (EURAMET TC-Q PROJECT No. 1109 Peer reviews of QMSs), pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do tabuliek CMC. Trend prechodu národných metrologických inštitúcií od akreditácie k vzájomnému posudzovaniu sa prejavuje celosvetovo, pričom zachováva takú istú úroveň dôvery zákazníkov v poskytované metrologické služby.
 
 
V Bratislave, 01. 10. 2020
 

 

Ing. Maroš Kamenský, MBA
generálny riaditeľ SMU

 

xls Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu (pdf, 141 kB)

xls  Competence of the Slovak Institute of Metrology (pdf, 14 kB)
 

xls  Vyhlásenie k systému manažérstva kvality (pdf, 130 kB)

xls  Declaration concerning the management quality system (pdf, 98 kB)