SMÚ >> Systém kvality >> Spôsobilosť SMÚ

Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu


Logo CIPM MRA     Logo Euramet

Slovenský metrologický ústav (SMU resp. ústav) je podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovený za národnú metrologickú inštitúciu. Na základe tohto zákona SMU okrem iného zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc, pričom v súčinnosti s ďalšími subjektmi odovzdáva ich hodnoty na etalóny a iné meradlá, ktoré sa používajú v hospodárstve. Metrologické služby poskytuje v regulovanej oblasti (overovanie určených meradiel a úradné merania) aj v neregulovanej oblasti (kalibrácie, merania).

SMU poskytuje služby podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupńovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako notifikovaná osoba s prideleným registračným číslom 1781 a vykonáva aj ďalšie odborné činnosti priamo súvisiace s oblasťou metrológie: schvaľuje typy určených meradiel, vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie a realizuje vzdelávanie v oblasti metrológie, systémov manažérstva kvality a skúšobníctva.

SMU prispieva k zabezpečeniu jednotnosti a správnosti merania na území Slovenska. Svoju činnosť vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu SMU ako národnej metrologickej inštitúcie, pričom kvalita poskytovaných služieb sa pravidelne preveruje na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni.

SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMU takmer 400 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri http://kcdb.bipm.org/.

SMU má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v celej svojej oblasti činnosti, ako národnej metrologickej inštitúcie (pozri tu). Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025:2005. Kvalita kalibračných služieb sa zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci dohody CIPM MRA. Preto aj systém manažérstva kvality SMU od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Tento výbor vo februári 2011 posúdil a schválil systém manažérstva kvality SMU pre metrologické služby a potvrdil, že je v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005, v prípade referenčných materiálov je v súlade s požiadavkami ISO Guide 34. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných národných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájomného posudzovania (EURAMET TC-Q PROJECT No. 1109 Peer reviews of QMSs), pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do tabuliek CMC. Trend prechodu národných metrologických inštitúcií od akreditácie k vzájomnému posudzovaniu sa prejavuje celosvetovo, pričom zachováva takú istú úroveň dôvery zákazníkov v poskytované metrologické služby.

 

V Bratislave, 1. 10. 2019

 

Mgr. Roman Kováč
generálny riaditeľ SMU

 

xls Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu (pdf, 640 kB)