SMÚ >> Vedecká rada

Vedecká rada SMU

 

Zoznam členov vedeckej rady SMU |pdf  Štatút (pdf, 105 kB) |pdf  Rokovací poriadok (pdf, 148 kB)


Rokovania vedeckej rady SMU

 

Postavenie vedeckej rady
 

 1. Vedecká rada je stálym poradným orgánom generálneho riaditeľa SMÚ predstavujúcim základný vedecký orgán SMÚ na posudzovanie zásadných otázok a hodnotenie návrhov ďalšieho rozvoja metrológie na Slovensku.
 2. Keďže spoločným cieľom činnosti vedenia SMÚ a vedeckej rady je záujem o najvyššiu kvalitu a účinnosť práce SMÚ, poskytujú si navzájom potrebné informácie na dosiahnutie tohto cieľa.

 

Poslanie a úlohy vedeckej rady
 

 1. Základným poslaním vedeckej rady v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so svetovým rozvojom metrológie a potrebami praxe v Slovenskej republike, je kolektívne navrhovanie, posudzovanie a hodnotenie
  • koncepcie rozvoja metrológie v Slovenskej republike,
  • návrhov etalónov pripravených na vyhlásenie za národné etalóny a previerka národných etalónov,
  • systému odbornej garancie a posudzovania národných a referenčných etalónov iných inštitúcií ako SMÚ,
  • zamerania výskumu v oblasti metrológie a účasti SMÚ na vedeckom a výskumnom programe EÚ, medzinárodných metrologických organizácií, domácich a zahraničných grantových inštitúcií,
  • výsledkov významných výskumných a investičných projektov, grantov a úloh riešených v SMÚ,
  • spolupráce metrologických pracovísk s ostatnými vedecko-výskumnými pracoviskami, akademickou sférou a priemyslom v Slovenskej republike,
  • zavádzania výsledkov metrologického výskumu do praxe,
  • účasti SMÚ pri zabezpečovaní medzinárodnej ekvivalencie národných a ostatných etalónov a medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie,
  • procesu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,
  • ďalších stanovísk k závažným úlohám SMÚ, vyplývajúcim z funkcie SMÚ ako národnej metrologickej inštitúcie Slovenskej republiky,
  • legislatívy, týkajúcej sa metrológie, organizácie vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti v Slovenskej republike.
 2. Vedecká rada dbá na to, aby výskum a vývoj tvorili neoddeliteľnú súčasť pracovnej náplne jednotlivých metrologických oddelení SMÚ a aby ich práca bola v súlade s potrebami metrológie v SR a so stavom vedeckého a technického rozvoja vo svete.
 3. Vedecká rada rokuje aj o ďalších otázkach, ktoré jej predloží generálny riaditeľ SMÚ, predseda vedeckej rady alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.
 4. Vedecká rada prijíma uznesenia, ktoré predstavujú odporúčania, návrhy alebo stanoviská pre generálneho riaditeľa SMÚ.
 5. Zmeny štatútu a rokovacieho poriadku sú v právomoci generálneho riaditeľa SMÚ. Tajomník vedeckej rady a jednotliví členovia vedeckej rady môžu návrhy na zmenu štatútu a rokovacieho poriadku predkladať predsedovi vedeckej rady, ktorý ich predloží na schválenie generálnemu riaditeľovi SMÚ.