Archív >> Deň skúšobníctva 2017

Deň skúšobníctva 2017


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 25. apríla 2017 Deň skúšobníctva spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Udeľovanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo má viac ako 15 - ročnú tradíciu. Posledné udeľovanie sa uskutočnilo v roku 2014, kedy bolo ocenených šesť jednotlivcov a jeden pracovný kolektív. Tento rok Cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis deviatim jednotlivcom:
 

Ing. Dana Rástočná-Illová, PhD., VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o. - za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou, za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.  


Helena Vranková, EVPÚ, a. s. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


Ing. Igor Kuruc, CSc., Technický a skúšobný ústav Piešťany, š. p. - za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


Ing. Jozef Pillár, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. - za významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania a za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.


Ing. Dušan Hanko, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


Ing. Dušan Konický, Technická inšpekcia, a. s. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


Ing. Štefan Král, PhD. – Slovenská legálna metrológia, n. o. - za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.


RNDr. Milan Mišovich – Slovenský metrologický ústav - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


Ing. Josef Svítek – Liptovská skúšobňa s. r. o. - za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

 

misovich
Obr. Ocenený RNDr. Milan Mišovich


V rámci Dňa skúšobníctva 2017 sa konal aj odborný seminár. Podrobné informácie o prezentáciách z odborného semináru nájdete tu.