SMÚ >> Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

 

Sprístupňovanie informácií SMÚ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadateľom, ktorým je FO alebo PO, môže požiadať SMÚ o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti a to nasledovne:

Žiadosť o poskytnutie informácií sa podáva:

 

 1. telefonicky: sa poskytujú len informácie, ktoré sú informačného charakteru ako postupovať pri žiadosti o informáciu. Informácie na čísle +421 2 602 94 204 a to v pracovných dňoch od pondelku do piatku v čase od 9:00 do 14:00
 2. osobne: v sídle SMÚ na adrese:
  Karloveská 63,
  842 55 Bratislava 4
  GPS poloha SMU(vchod): N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m
 3. e-mailom na adresu: info@smu.gov.sk

 

Náležitosti ktoré sú povinné na žiadosti o poskytnutie informácií:

 

 1. Komu je žiadosť určená /SMÚ/
 2. Kto podáva žiadosť:
  • FO: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
  • PO: názov, IČO a sídlo spoločnosti
 3. Čoho sa žiadosť o informácie týka (presná formulácia žiadosti)
 4. Aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

 

Lehota na vybavenie žiadosti o informáciu:

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií SMÚ vybavuje , najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti . SMÚ môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť, najviac o 8 pracovných dní


Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií:

 

 1. SADZOBNÍK úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
   
   a)  0,03 €  za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 
   0,04 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
   0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
   0,08 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
   b) 1,66 € za jeden kus CD ROM
   c) 0,02 € obálka formát A6
   0,03 € obálka formát A5
   0,07€ obálka formát A4
   d)  náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho 
   cenníka poštových služieb

 2. Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.
 4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.