Archív >> Pracovníci Slovenského metrologického ústavu ocenení predsedom ÚNMS SR

Pracovníci Slovenského metrologického ústavu ocenení predsedom ÚNMS SR

 

Kempelenova cena - Ocenení

Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národnou radou Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. slávnostne udeľoval cenu Johanna Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo.

Za Slovenský metrologický ústav boli ocenení pracovníci Ing. Ján Hanák a Ing. Viliam Mazúr.

 

Johann Wolfgang von Kempelen bol vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista. Skonštruoval šachový automat, prvý písací stroj pre nevidiacich a hovoriaci stroj. Postavil vodné čerpadlo pre Bratislavský hrad a pre mesto navrhol pontónový most cez Dunaj.

 

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo sa udeľuje za významný prínos osoby alebo pracovného kolektívu, ktorý prispel k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody v Slovenskej republike v týchto kategóriách:

 

a) významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania,

b) významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou,

c) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,

d) prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,

e) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,

f) celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

 

Ocenení boli:

 

1. Ing. Janka Vnenčáková, Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

2. Bc. Kvetoslava Steinlová, ÚNMS SR - za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo, osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

3. Ing. Jozef Krošlák, VIPO, a. s. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

4. Ing. Rudolf Dušanič, PhD., Technická inšpekcia, a. s. - za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

5. Ing. Pavel Bačurík, EVPÚ, a. s. - za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

6. Ing. Ján Hanák, Slovenský metrologický ústav - za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody,

 

7. Ing. Viliam Mazúr, Slovenský metrologický ústav - za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou, rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

 

8. Kolektív pracovníkov skúšobného a kalibračného laboratória TSÚS, n. o. - za významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania, významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou, osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.


(Zdroj: unms.sk)