Certifikácia >> Overovanie spôsobilosti

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie


Slovenský metrologický ústav overuje spôsobilosť v oblasti metrológie osôb, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je (podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 • overovanie určených meradiel, úradné meranie,
 • oprava a montáž určených meradiel,
 • balenie alebo dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou "e"

 

Rozsah činnosti je stanovený druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

_______________________________________________________________________________


Na základe usmernenia ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 27.10.2020 prijal úrad nasledujúce opatrenie týkajúce sa skúšok odbornej spôsobilosti: 
 
Dokladom spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii (ďalej len „doklad spôsobilosti“), ktorým končí platnosť po 27.10.2020, sa platnosť predlžuje o 60 dní od času odvolania tohto bodu usmernenia. Čas platnosti revízie dokladu spôsobilosti, ktorému skončí platnosť podľa prvej vety, sa bude počítať od skončenia dátumu jeho platnosti.


Slovenský metrologický ústav (SMÚ) v nadväznosti na nariadenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje o opatreniach v podmienkach SMÚ za účelom eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 nasledovne:

Protiepidemiologické opatrenia, za ktorých sa vykonávajú skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii:

 • Pred začatím skúšky bude každému účastníkovi pred vstupom do miestnosti zmeraná teplota,
 • pred vstupom do miestnosti je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • v rámci skúšok pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých účastníkov medzi sebou (obsadzovať každý druhý rad a dodržiavať rozostupy v rade podľa usmernenia zamestnanca SMÚ),
 • každý účastník musí byť chránený ochranným prostriedkom tváre (rúško, respirátor alebo iná vhodná alternatíva), používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • ak sa u účastníka prejavia príznaky, akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať' svojho ošetrujúceho lekára a nezúčastniť sa na skúškach,
 • účastník  s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba  s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené,
 • po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.


_____________________________________________________________________________
 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie  

 • Žiadosť o overenie spôsobilosti
 • Žiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu

 


 

Overovanie spôsobislosti v oblasti metrológie - Informácia

pdf  Predmet a rozsah činnosti (pdf, 52 kB)

 

Požiadavky na znalosti


pdf  Zástupca autorizovanej osoby -  zákon, MID, NAWI (pdf, 277 kB)
pdf  Zástupca autorizovanej osoby -  zákon, MID (pdf, 273 kB)
pdf  Zástupca autorizovanej osoby -  zákon (pdf, 266 kB)

pdf  Autorizácia - overovanie určených meradiel - zákon, MID, NAWID (pdf, 259 kB)
pdf  Autorizácia - overovanie určených meradiel - zákon, MID (pdf, 254 kB)
pdf  Autorizácia - overovanie určených meradiel - zákon (pdf, 266 kB)

pdf  Autorizácia - úradné meranie - zákon, MID,NAWID (pdf, 303 kB)
pdf  Autorizácia - úradné meranie - zákon, MID (pdf, 300 kB)
pdf  Autorizácia - úradné meranie - zákon (pdf, 291kB)

pdf  Registrácia - oprava a montáž určených meradiel - zákon (pdf, 255 kB)
pdf  Registrácia - oprava a montáž určených meradiel - zákon, MID (pdf, 257 kB)
pdf  Registrácia - oprava a montáž určených meradiel - zákon, MID, NAWID (pdf, 246 kB)

pdf  Registrácia - montáž určených meradiel - zákon (pdf, 245 kB)
pdf  Registrácia - montáž určených meradiel - zákon, MID (pdf, 252 kB)
pdf  Registrácia - montáž určených meradiel - zákon, MID, NAWID (pdf, 256 kB)

pdf  Registrácia - spotrebiteľské balenie (pdf, 249 kB)

pdf  Registrácia na opravu a montáž určených meradiel - všeobecná metrológia (pdf, 247 kB)
pdf Registácia -spotrebiteľské balenie - všeobecná metrológia (pdf, 246 kB)
pdf  Autorizácia a úradné meranie - všeobecná metrológia (pdf, 248 kB)


pdf  Žiadosť o overenie spôsobilosti-obnovenie certifikátu (pdf, 52 kB)

 

Termín skúšok

 • Ústav je povinný stanoviť termín na vykonanie skúšky spôsobilosti v lehote do 120 dní od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť po dohode so žiadateľom stanovený termín skúšky individuálne).

 


Overovanie spôsobislosti v oblasti metrológie - Informácia
 

1. Termíny, definície, všeobecné požiadavky

Podľa § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Spôsobilosťou v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
 

 1. Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje Slovenský metrologický ústav skúškou (SMU resp. ústav) a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
 2. Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.


V súlade so zákonom o metrológii autorizácia sa týka overovania určených meradiel a úradného merania (podrobnejšie § 31 až §41). Registrácia sa týka podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je oprava a montáž určených meradiel a balenie alebo dovoz1 označených spotrebiteľských balení (podrobnejšie § 42 až §51).

Podľa § 2 odst. h) zákona č. 157/2018 Z. z. určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanovuje Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. vo svojej prílohe č. 1. Príloha č. 1 predstavuje zoznam druhov určených meradiel rozdelených podľa oblasti merania s číslom položky pre každý druh určeného meradla.
 
Slovenský metrologický ústav overuje spôsobilosť v oblasti metrológie osôb, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je:

 

 • overovanie určených meradiel a úradné meranie
 • oprava a montáž určených meradiel
 • balenie označeného spotrebiteľského balenia, alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia

 
Rozsah činnosti je stanovený druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška 161/2019 Z. z.").


2. Zásady prijaté ústavom na overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie

 

 

 • Manažérstvo a postupy overovania spôsobilosti sú v súlade s požiadavkou medzinárodnej normy ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality. Požiadavky).
 • Všeobecné zásady organizácie, postupy na posudzovanie a kritériá na hodnotenie spôsobilosti žiadateľov v oblasti metrológie podľa § 29 zákona sú stanovené procesnou smernicou SMU č. PS-09 Overovanie spôsobilosti.
 • Osobitná pozornosť sa venuje prijatým postupom overovania spôsobilosti. Cieľom je zabezpečiť nezávislé a nestranné posúdenie odborných vedomostí, a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácia, resp, registrácie, uplatňovanie postupov overovania spôsobilosti nediskriminačným spôsobom a jednotnosť požiadaviek vyžadovaných jednotlivými skúšobnými komisiami a porovnateľný spôsob preverovania a hodnotenia jednotlivými skúšobnými komisiami.
 • Vzdelávanie a výcvik žiadateľov nie je súčasťou overovania spôsobilosti. Požiadavky kladené na spôsobilosť sú výlučne vecného charakteru (vedomosti), neviažu sa na konkrétne organizácie a osoby zabezpečujúce vzdelávanie a výcvik.
 • Žiadateľom (uchádzačom) o osvedčenie spôsobilosti je fyzická osoba, spravidla individuálny zamestnanec organizácie, ktorá sa uchádza o autorizáciu, resp. o registráciu.
 • Z dôvodu jednotnosti postupu sa musí podať žiadosť na predpísanom tlačive vyplnenom vo všetkých rubrikách podľa priložených pokynov a podpísanú žiadateľom. Odborné vedomosti sú overované v súlade so žiadateľom požadovanej oblasti jeho budúceho pôsobenia, ktorá musí byť jednoznačne určená druhmi určených meradiel v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. (číslo položky doplnené prípadne o písmeno ďalšieho členenia v stĺpci "Druh meradla - odbor merania").
 • Ak boli splnené všetky požadované náležitosti (podmienka začatia procesu overovania spôsobilosti) zašle ústav uchádzačovi potvrdenie prijatia žiadosti a oznámenie o termíne konania skúšok. Navrhovaný termín zo strany ústavu je podmienený počtom žiadateľov a časovými možnosťami členov skúšobnej komisie. V prípade väčšieho počtu žiadateľov v príslušnej oblasti určených meradiel a následne predmete činnosti sa pri určovaní termínu vždy zohľadňuje termín prijatia žiadosti podľa prideleného poradového čísla. Skúšky sa konajú v priestoroch Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, Bratislava.
 • Požiadavky na overovanie spôsobilosti pre jednotlivé oblasti pôsobenia žiadateľa sú zverejňované na internetovej stránke ústavu.

 

3. Postup overovania spôsobilosti

 

3. 1. Overenie spôsobilosti vykoná skúšobná komisia, ktorej predsedu a členov menuje generálny riaditeľ ústavu. Pri zložení komisie sa uplatňujú zásady:

 

 • každý predmet skúša príslušný odborník; jeden člen komisie pri splnení požiadavky odbornosti môže skúšať viac predmetov,
 • členom komisie nemôže byť blízky rodinný príslušník ani v zamestnaní nadriadený pracovník.


V prípade písomného nesúhlasu žiadateľa s podmienkami posudzovania, zložením skúšobnej komisie alebo termínom konania skúšok prerokuje riaditeľ odboru. certifikácie  s generálnym riaditeľom ústavu zmenu termínu alebo zloženia skúšobnej komisie a zabezpečí oznámenie nových podmienok žiadateľovi.

 

3. 2. Skúška spôsobilosti v oblasti metrológie

 

Skúška spôsobilosti v oblasti metrológie sa skladá z:

 • Písomná časť skúšky preveruje znalosti z metrologickej legislatívy, všeobecné a odborné znalosti. Skúška sa vykoná formou testu alebo písomným spracovaním odpovedí na otázky. Písomná časť skúšky sa vykonáva pre každý okruh otázok tematického zamerania (legislatíva v metrológii, všeobecná metrológia a pre každý predmet overovania spôsobilosti) v rozsahu stanovenom samostatne podľa predmetu a činnosti. Doba trvania písomnej časti skúšky je cca 2 hodiny. V prípade overovania spôsobilosti žiadateľa vo viacerých odboroch merania sa doba predĺži o príslušné odborné časti.
 • Ústna časť skúšky sa vykonáva v nadväznosti na časť písomnú. Úlohou skúšobnej komisie je presvedčiť sa, či znalosti žiadateľa zodpovedajú požadovaným znalostiam v danom odbore merania.

 

3. 3. Hodnotenie spôsobilosti v oblasti metrológie

 

Žiadateľ spracuje písomnú časť skúšky, ktorá sa skladá z otázok tematického zamerania v rozsahu stanovenom požiadavkami na všeobecné znalosti z metrológie, legislatívu v oblasti metrológie  a odborné vedomosti k danému druhu meradla.  Hodnotenie výsledkov testu je uvedené priamo v tlačive testu. Žiadateľ vyhovel písomnej časti skúšky, ak získal minimálne 80% bodov z maximálne možného počtu všetkých bodov v každej z hodnotených skupín otázok, a to z legislatívy týkajúcej sa metrológie, zo všeobecnej metrológie, z metrológie predmetu osvedčovania spôsobilosti. Získanie viac ako 70%, ale menej ako 80% bodov dáva možnosť so súhlasom skúšaného vykonať  opravný test. Získanie viac ako 70%, ale menej ako 80% bodov v opravnom teste  dáva možnosť so súhlasom skúšaného vykonať   ústnu  skúšku. Pri získaní menej ako 70% bodov je možná opravná skúška v novom skúšobnom termíne.  

Ústna časť skúšky sa skladá z otázok z príslušného odboru merania a doplňujúcich otázok k písomnej časti skúšky (ktoré určí skúšobná komisia). Hodnotenie sa vykoná bodovým systémom zhodným s písomnou časťou skúšky.

Výsledkom hodnotenia je stanovisko skúšobnej komisie ku každému z uvedených okruhov vedomostí samostatne a posúdenie výsledku hodnotenia vykonávať stanovený metrologický výkon, ktorý je uvedený v zázname.

Na záver sa vykoná celkové vyhodnotenie uchádzača z hľadiska jeho znalosti a spôsobilosti na vykonávanie činnosti v určenom odbore spolu s odporúčaním na vydanie certifikátu. Výsledky hodnotenia sú zaznamenané v príslušnom teste a Zápise z rokovania skúšobnej komisie. V príslušnom teste sú uvedené konkrétne otázky z ústnej časti skúšky. Záverom hodnotenia je odporúčanie/neodporúčanie na vydanie certifikátu.

Námietky voči postupu a rozhodnutiu skúšobnej komisie podané žiadateľom v deň skúšky generálnemu riaditeľovi ústavu môžu byť prerokované a posúdené generálnym riaditeľom za prítomnosti žiadateľa a predsedu skúšobnej komisie.

 

4. Dohľad a mimoriadne previerky spôsobilosti

 
 • Dohľad nad činnosťou pracovníkov vlastniacich certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát.
 • Previerka môže byť vykonaná na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa, Slovenského metrologického inšpektorátu, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, alebo inej oprávnenej inštitúcie na základe zistených závažných nedostatkov alebo reklamácií.
 • Previerka sa vykoná pri významnej zmene predpisov týkajúcich sa predmetu vydaného osvedčenia sa na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ústavu.
 


5. Certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie - vydanie, platnosť, zrušenie, obnovenie


„ Žiadosť o overenie spôsobilosti“ vylnenú vo všetkých bodoch 1 až 6 predkladá žiadateľ Slovenskému metrologickému ústavu, odbor certifikácie. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorej bol udelený certifikát spôsobilosti podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a uchádza sa o overenie spôsobilosti a obnovenie certifikátu. V žiadosti musí byť jednoznačne špecifikovaný predmet činnosti a rozsah činnosti.

Žiadosť je dostupná v elektronickej forme na adrese  https://smu.sk/dokumenty-na-stiahnutie

Odporúčanie pre vyplnenie žiadosti:
 
 • použiť vhodnú  verziu softvérového editora (MS WORD,...), alebo písací stroj
 • uvádzať aktuálnu adresu elektronickej pošty.
 
 
Ak boli splnené všetky požadované náležitosti (podmienka začatia procesu overovania spôsobilosti) zašle ústav uchádzačovi potvrdenie prijatia žiadosti a oznámenie o termíne konania skúšok. Navrhovaný termín zo strany ústavu je podmienený počtom žiadateľov a časovými možnosťami členov skúšobnej komisie. V prípade väčšieho počtu žiadateľov v príslušnej oblasti určených meradiel a následne predmete činnosti sa pri určovaní termínu vždy zohľadňuje termín prijatia žiadosti podľa prideleného poradového čísla. Overenie spôsobilosti sa vykonáva v priestoroch Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, Bratislava.

Na základe kladného výsledku overenia spôsobilosti vydá generálny riaditeľ ústavu uchádzačovi certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie s presným vymedzením oblasti spôsobilosti v súlade s prílohou č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. Na každú oblasť určených meradiel a predmet činnosti certifikovanej osoby môže byť vydaný samostatný certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie. Certifikát obsahuje poučenie o právach a povinnostiach jeho nositeľa a o používaní certifikátu. Certifikát spôsobilosti platí 5 rokov, pokiaľ nebola zrušená alebo pozastavená jeho platnosť.

Certifikát platí len pre predmet a rozsah činnosti špecifikovaný v certifikáte. Rovnopis certifikátu vystavuje odbor certifikácie len na základe písomnej žiadosti certifikovaného pracovníka a na základe súhlasu riaditeľa odboru certifikácie.

Odobratie certifikátu sa vykoná na základe zistenia porušovania kritérií, podľa ktorých bol certifikát udelený.

Na základe zistených závažných nedostatkov alebo reklamácií na činnosť certifikovanej osoby môže generálny riaditeľ ústavu nariadiť previerku činnosti certifikovanej osoby a pozastaviť platnosť certifikátu. Platnosť certifikátu je pozastavená do doby odstránenia zistených nedostatkov.

Všetky materiály a doklady poskytnuté žiadateľom súvisiace s procesom posudzovania spôsobilosti sú dôverného charakteru. Z uvedeného dôvodu sú na odbore. certifikácie  zodpovedajúcim spôsobom uložené. Spôsob ich uloženia vyplýva z požiadavky na zaobchádzanie s materiálmi dôverného charakteru. Pracovať s dôvernými materiálmi môžu len zamestnanci, ktorí boli preukázateľným spôsobom oboznámení so spôsobom zaobchádzania alebo zapožičiavania materiálov tohto charakteru.
 

6. Obnovenie certifikátu - informácia

 

Doba platnosti certifikátu je upravená zákonom  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platnosť certifikátu je stanovená na dobu 5 rokov. Po uplynutí doby platnosti certifikátu musí byť vykonané posúdenie spôsobilosti. Obnovenie overenia spôsobilosti sa vykoná na základe žiadosti, doručenej riaditeľovi odboru certifikácie minimálne 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu.

 „ Žiadosť o overenie spôsobilosti – obnovenie certifikátu“ vyplnenú vo všetkých bodoch 1 až 6 predkladá žiadateľ Slovenskému metrologickému ústavu, odbor certifikácie. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorej bol udelený certifikát spôsobilosti podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a uchádza sa o overenie spôsobilosti a obnovenie certifikátu. Spolu so žiadosťou sa prikladá potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní činnosti v odbore certifikácie. V žiadosti musí byť jednoznačne špecifikovaný predmet činnosti a rozsah činnosti. Žiadosti sú registrované pod pôvodným poradovým číslom doplneným posledným dvojčíslom roku podania žiadosti.

Žiadosť je dostupná v elektronickej forme na adrese https://smu.sk/dokumenty-na-stiahnutie

Odporučenie pre vyplnenie žiadosti:
 
 • použiť vhodnú  verziu softvérového editora (MS WORD,...), alebo písací stroj
 • uvádzať aktuálnu adresu elektronickej pošty.
 
 
Overenie spôsobilosti sa posudzuje ako "prvé posúdenie", ak žiadateľ predložil žiadosť po skončení platnosti certifikátu alebo bol zmenený predmet a rozsah certifikovanej činnosti.  Termín na vykonanie skúšok spôsobilosti - obnovenie certifikátu - stanovuje riaditeľ odboru certifikácie 

Skúška sa vykoná formou testu alebo písomným spracovaním odpovedí na otázky. Písomná časť skúšky sa vykonáva pre každý okruh otázok tematického zamerania (legislatíva v metrológii  a pre každý predmet overovania spôsobilosti) v rozsahu stanovenom samostatne podľa predmetu a činnosti. 

Pri posudzovaní spôsobilosti sa postupuje v primeranom rozsahu podľa zásad stanovených procesnou smernicou SMU č. PS-09 Overovanie spôsobilosti.

Na základe kladného výsledku overenia spôsobilosti vydá generálny riaditeľ ústavu uchádzačovi nový certifikát spôsobilosti - doplnený písmenom R.
 


7. Poplatky za vykonanie skúšky


Výška poplatku 139,00 EUR za preverenie spôsobilosti fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky vrátane vydania osvedčenia je určená v súlade s platným cenníkom SMU . 
„Potvrdenie o úhrade poplatku“, priložiť k žiadosti,
 
Bankové údaje k potvrdeniu o úhrade poplatku
 
 • bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • názov účtu: Slovenský metrologický ústav
 • IBAN: SK63 8180 0000 0070 0006 8840
 • VS = 300777

Do správy pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko
 

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky je stanovený na 65,- Eur a platbu je možné uhradiť  v hotovosti pri prezentácii pred skúškou v budove L (výzva).