SMÚ >> Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  

Prevádzkovateľ: Slovenský metrologický ústav
Sídlo: Karloveská č. 63, 842 55 Bratislava 4
IČO: 30810701
Kontakt: telefón: 02/6029 4600, email: info@smu.gov.sk
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@smu.gov.sk

Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“) je príspevková organizácia, ktorá podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní funkciu národnej metrologickej inštitúcie.

Jeho hlavnou náplňou je riešenie úloh spojených s rozvojom, zdokonaľovaním a udržiavaním národných etalónov a harmonizáciou ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií. Plní úlohy z vedecko-výskumnej a normotvornej oblasti a medzinárodnej spolupráce.

SMÚ vykonáva aj priame služby, spojené s odovzdávaním jednotky fyzikálnych veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov, vykonáva dohľad súvisiaci s rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo a ostatné meradlo, vykonáva úradné meranie, vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie, preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie, kontroluje splnenie autorizačných a registračných požiadaviek osoby, vykonáva posudzovanie zhody a poskytuje odborné metrologické a vzdelávacie služby.

Účel spracúvania osobných údajov

SMÚ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely plnenia zákonných povinností, vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, na účely plnenia zmluvných záväzkov alebo na účely oprávneného záujmu SMÚ:
 
 • plnenia povinností zamestnávateľa - spracúvanie osobných údajov zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnanca alebo blízkych osôb zamestnanca
 • výkonu dohľadu nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou
 • výkonu dohľadu nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, ktorý uchováva dezignovaná organizácia
 • preverovania spôsobilosti fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky
 • vydávania dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osobe
 • kontroly splnenia autorizačných požiadaviek osoby a splnenia registračných požiadaviek osoby
 • certifikácie výrobkov uvádzaných na trh ako Notifikovaná osoba
 • prípravy, uzatvárania a vykonávania zmlúv, uplatňovania práv SMÚ a plnenia povinností SMÚ z uzatvorených zmlúv
 • riešenia sporovej agendy
 • poskytovania vzdelávacích služieb (odborné a akreditované kurzy, konzultácie) - príprava, realizácia, spracovanie dokladov, fakturácia
 • poskytovania odborných služieb v oblasti metrológie (najmä overovanie a kalibrácia meradiel, metrologické posudky, výroba a distribúcia certifikovaných referenčných materiálov, schvaľovanie typu určeného meradla, medzilaboratórne porovnávacie merania, posudzovanie zhody), ich príprava, realizácia, fakturácia, expedícia
 • zasielania informácií o aktuálnych a pripravovaných službách
 • výberového konania na voľné pracovné miesta v SMÚ
 • zabezpečenia verejného obstarávania tovaru, služieb a stavebných prác
 • vedenia účtovníctva
 • správy majetku SMÚ
 • ochrany pred požiarmi
 • civilnej ochrany
 • zabezpečenia poistenia
 • slobodného prístupu k informáciám
 • vybavovania sťažností a podaní
 • oznamovania protispoločenskej činnosti
 • výkonu vnútorného auditu
 • archivácie dokumentácie, spisov a záznamov, pochádzajúcich z činnosti SMÚ
 • správy registratúry

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je:
 
 • plnenie zákonných povinností SMÚ, napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a pod.
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • súhlas vyjadrený dotknutou osobou
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa

Odvolanie súhlasu

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov vyjadrený súhlas, môže ho dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti, adresovanej SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava alebo elektronicky na adresu zodpovednaosoba@smu.gov.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Získavanie osobných údajov

Pri realizácii úloh, plnenia povinností a ostatných činností SMÚ získava osobné údaje priamo od zamestnancov, priamo od dotknutých osôb, od právnických osôb, ktoré sú zmluvnou stranou SMÚ, z verejne dostupných evidencií (obchodný register, živnostenský register,...), prípadne od tretích strán, keď SMÚ vykonáva dohľad, kontrolu alebo vybavuje sporovú agendu. Informáciu o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na poskytnutie služby alebo uzavretie zmluvy, ako aj prípadné následky neposkytnutia takýchto údajov je možné získať na adrese zodpovednaosoba@smu.gov.sk.

Zásady spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov SMÚ vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri spracúvaní osobných údajov SMÚ dodržiava nasledovné zásady - zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti, zodpovednosti. Prístup k osobným údajom dotknutých osôb budú mať výlučne osoby poverené SMÚ na spracúvanie osobných údajov podľa pokynov SMÚ.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a archivácie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SMÚ.

Príjemcovia osobných údajov

SMÚ spracúva osobné údaje predovšetkým svojimi zamestnancami pre potreby plnenia zákonných povinností, úloh a služieb. Okrem toho SMÚ, v prípade potreby, môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, napr. advokátsku kanceláriu na zastupovanie SMÚ pred súdom, dodávateľov informačných systémov. SMÚ dbá na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov. V prípade zákonnej povinnosti poskytnúť osobné údaje napr. pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií podľa osobitných predpisov, SMÚ poskytne osobné údaje tak, ako mu to vyplýva z osobitného zákona. Odosielanie zásielok SMÚ vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérskej služby.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS)

SMÚ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

pdf  Podrobnejšie informácie o spracovateľských činnostiach SMÚ (pdf, 322 kB).

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje SMÚ spracúva má nasledovné práva.

Právo odvolať súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak SMÚ spracúva osobné údaje na základe súhlasu. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné elektronicky na adresu zodpovednaosoba@smu.gov.sk, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na SMÚ.

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré SMÚ spracúva. Dotknutá osoba má právo získať od SMÚ informácie, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Právo na opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, prípadne neaktuálnych osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požiadať SMÚ o vymazanie osobných údajov, ak sa účel spracúvania a archivácie údajov skončil.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požiadať, aby SMÚ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov. Napríklad, ak sa domnieva, že osobné údaje už nie je potrebné využívať.

Právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požiadať SMÚ o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby v prípade, že SMÚ získal osobné údaje na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej SMÚ alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov SMÚ.

Dotknutá osoba môže uplatniť uvedené práva zaslaním písomnej žiadosti, adresovanej SMÚ, Karloveská 63, 842 55 Bratislava alebo elektronicky na adresu zodpovednaosoba@smu.gov.sk.

Právo  podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka, došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.