Certifikácia >> Posudzovanie zhody (COCV)

Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov

 

Autorizácia/NotifikáciaSpôsobilosťSlužbyPosudzovanie zhodyKontakty


Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov (COCV) pôsobí pri Slovenskom metrologickom ústave a jeho činnosť je v súlade s kritériami a požiadavkami:

 • normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 "Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby (ISO/IEC 17065:2012)“ (v texte uvádzané len ako ISO/IEC 17065),
 • zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z. a
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.
    

 

Autorizovaná a notifikovaná osoba

 

Slovenský metrologický ústav je uvedený ako notifikovaná osoba 1781 v informačnom systéme Európskej komisie NANDO
 

Slovenský metrologický ústav je:
 

 • notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom 1781 (resp. Autorizovanou osobou SKTC-102) pre posudzovanie zhody váh s neautomatickou činnosťou podľa Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.,
 • notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom 1781 (resp. Autorizovanou osobou SKTC-102) pre posudzovanie zhody meradiel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu v znení Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z..

 

Autorizovaná a notifikovaná osoba (SMÚ) aktualizuje databázu typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných Slovenským metrologickým ústavom je k dispozícii na stránke    certifikaty.sklogo UNMS SR  ).

 

Rozsah notifikácie / autorizácie

 

COCV vykonáva posudzovanie zhody a certifikáciu výrobkov/meradiel v špecifikovanom rozsahu.

 

 Por.č.
 No.
 Predmet výrobok
 Subject / product
Predpisy/Normy
Standards, regulations
Postupy posudzovania
zhody

(Procedures/ Modules)
 
 1 Vodomery
 (Water Meters)
Smernica 2014/32/EÚ – príloha č. I, príloha č. III  (NV SR č. 145/2016 Z. z.  - príloha č. 1 a príloha č. 3); 
EN 14154-1; EN 14154-2; EN 14154-3;
EN ISO 4064-1; EN ISO 4064-2; EN ISO 4064-3; EN ISO 4064-4; EN ISO 4064-5;
OIML R 49-1; OIML R 49-2; OIML R 49-3; 
PP 01/CV; PP 06/CV; PP01/CQM;
 
Moduly
B, F, D, H1
 2
 Plynomery a prepočítavače
 objemu plynu
 (Gas Meters and Volume
 Conversion Devices
)
Smernica 2014/32/EU, príloha č. I, príloha č. IV  (NV SR č. 145/2016 Z. z. - príloha č. 1 a príloha č. 4);
EN 1359; EN 1359/A1; EN 12480; EN 12480/A1; EN 12261; EN 12261/A1; EN 12261/AC;
EN 12405-1/A2; EN 14236; OIML 137-1;
PP 01/CV; PP 05/CV; PP 01/CQM;
 
Moduly
B, F, D, H1
 3 Elektromery
 (Active Electricel
 Energy Meters
)
Smernica 2014/32/EU, príloha č. I, príloha č. V (NV SR č.  145/2016 Z. z. - príloha č. 1 a príloha č. 5);
EN 50470-1;  EN 50470-2; EN 50470-3; EN 62053-52; EN 62058-11; EN 62058-21; EN 62058-31;
EN 62059-32-1;
PP 01/CV; PP 08/CV; PP 01/CQM;
 
Moduly
B, F, D, H1
 4 Merače tepla:
 - snímač prietoku
 - párový teplotný snímač
 HEAT METERS:
 - Flow sensor (heat meter
 subassembly)
 - Temperature sensor pair
Smernica 2014/32/EU, príloha č. I, príloha č. VI (NV SR č. 145/2016 Z. z.  - príloha č. 1 a príloha č. 6);
EN 1434-1; EN 1434-2; EN 1434-4; EN 1434-5;
OIML R 75-1; OIML R 75-2;
 
Moduly
B, F, D
 5 Meracie zostavy na
 kontinuálne a dynamické
 meranie množstva kvapalín
 okrem vody
 (Measuring Instruments for
 Liquids Other than Water
)
Smernica 2014/32/EÚ, príloha č. I, príloha č. VII (NV SR č. 145/2016 Z. z.– príloha č. 1 a príloha č. 7); 
OIML R 117-1; OIML R 117-2; OIML R 118; OIML D 11;
PP 01/CV; PP 07/CV; PP 01/CQM;
 
Moduly
B, F,G, D
 6 Materializované miery -
 výčapné nádoby
 (Material Measures -
 Capacity serving  measures
)
Smernica 2014/32/EU, príloha č. 1, príloha č. X, kapitola II (NV SR č. 145/2016 Z. z.  – prílohy č. 1 a
príloha č. 10 kapitola II); 
OIML R 138;
PP 01/CV; PP 16/CV; PP 01/CQM;
Modul
D1
 7 Váhy s neautomatickou
 činnosťou
 (Non-automatic weighing
 instruments)
Smernica 2014/31/EÚ (NV SR č. 126/2016 Z. z. príloha č. 1 a príloha č.2); 
EN 45 501; OIML R 76;
PP 01/CV; PP 15/CV;
Modul
F

Poz.: NV SR - Nariadenie vlády Slovenskej republiky
 

Postupy posudzovania zhody


Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z.

 • Modul B - EÚ skúška typu
 • Modul F - Zhoda s typom založená na overení výrobku
 • Modul G - Zhoda založená na overení jednotlivého meradla
 • Modul D - Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrovného procesu
 • Modul D1 - Zabezpečenie kvality výrovného procesu
 • Modul H1 - Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu


Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.

 • Príloha č. 2 Modul F  (Overenie)

 

Dokumenty o splnení požiadaviek

 

  Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov - Osvedčenie P 035 (pdf; 1,90 MB)  
 Certificate of accreditation No. P-035 (pdf, 2 MB)

  Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov - rozsah akreditácie (pdf; 0,99 MB) 
  Accreditation scope (pdf, 227 kB)

  Rozhodnutie o autorizácii SKTC 102 (pdf; 2 MB)
  Rozhodnutie o autorizácii - rozsah (pdf, 1 MB)

Skúšobné laboratórium Slovenského metrologického ústavu osvedčenie o akreditácii (pdf; 0,9 MB) +rozsah akreditácie (pdf;2,2 MB)

 

Informácie o vykonávaní posudzovania zhody

 


Notifikovaný orgán je nezávislý vo vzťahu k zákazníkom a prijaté postupy hodnotenia výrobkov zabezpečujú nezávislé a nestranné posúdenie nediskriminačným spôsobom.

 

Na zabezpečenie uvedených požiadaviek vrátane ich aktualizácie, kontroly dodržiavania stanovených zásad v súlade s kritériami normy EN ISO/IEC 17065 a EN ISO/IEC 17021-1 boli notifikovaným orgánom (NO) prijaté nasledovné zásady na posudzovanie zhody výrobkov:

 

 • Všeobecné zásady organizácie, postupy na posudzovanie a kritériá na hodnotenie a výrobkov a systému manažérstva výrobcu sú stanovené v príručke kvality certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov.
 • Osobitná pozornosť sa venuje prijatým postupom hodnotenia a certifikácii výrobkov a certifikácii systému manažérstva výrobného procesu. Cieľom je zabezpečiť nezávislé a nestranné hodnotenie výrobkov, uplatňovanie postupov posudzovania nediskriminačným spôsobom a porovnateľný spôsob preverovania. 
 • Pracovníci NO sú nezávislí od komerčných a iných záujmov a od akýchkoľvek súčasných a/alebo predchádzajúcich väzieb na zákazníka. 
 • Notifikovaný orgán nepoužíva žiadne postupy sťažujúce alebo obmedzujúce zákazníkom prístup k certifikácii a posúdeniu zhody. 
 • Notifikovaný orgán nedodáva alebo nenavrhuje pre žiadateľa o výrobku činnosti takého druhu, ktoré zároveň na výrobku certifikuje a neposkytuje rady alebo konzultačné služby žiadateľovi o metódach riešenia záležitostí, ktoré sú prekážkami jeho certifikačného procesu. 
 • Pracovníci Slovenského metrologického ústavu, ktorí sa podieľajú na úlohách súvisiacich s posudzovaní zhody nie sú návrhármi, výrobcami, dodávateľmi ani používateľmi meradiel. Neponúkajú a neposkytujú výrobcom konzultácie o systéme manažérstva.

 

Žiadosť o certifikáciu, posúdenie zhody

 

Žiadosť o posúdenie zhody vyplnenú vo všetkých bodoch podáva výrobca alebo splnomocnenec výrobcu osobne alebo poštou. Tlačivá, žiadosti sú uverejňované na internetovej stránke Slovenského metrologického ústavu. Spolu so žiadosťou predloží žiadateľ dokumentáciu v rozsahu stanovenom príslušným postupom posudzovania zhody podľa nariadenia vlády.

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie

 

Vyplnená žiadosť s príslušnou dokumentáciou sa predkladá osobne alebo zašle doporučenou poštou na adresu Slovenského metrologického ústavu uvedenú v záhlaví žiadosti. Žiadosť a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v slovenskom jazyku alebo jazyku, ktorý autorizovaná/notifikovaná osoba (AO/NO) akceptuje.

 

Posudzovanie bude začaté až po predložení kompletných podkladov potrebných na posúdenie zhody a požadovaného počtu meradiel v stanovenom termíne.

 

Informácie o postupe hodnotenia

 

Postup pri certifikácii meradla v závislosti od postupu posudzovania zhody zahŕňa najmä preskúmanie technickej dokumentácie, skúšky meradla a vyhodnotenie zhody s príslušnými požiadavkami podľa predpisov a noriem, ktoré sa na predmetný výrobok vzťahujú. NO vykonáva hodnotenie jednotlivých výrobkov na základe platných noriem a predpisov. O rozsahu, postupe a spôsobe vykonania skúšok rozhodne pracovník NO, zodpovedný za konkrétnu certifikáciu meradla.

 

NO využíva v procese certifikácie služby metrologických laboratórií Slovenského metrologického ústavu, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN ISO/IEC 17025 a majú preukázanú nadväznosť na národné etalóny realizujúce jednotky v súlade s Medzinárodným systémom jednotiek (SI) a v súlade s dohodou o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných certifikátov a výsledkov meraní vydaných národnými metrologickými ústavmi.

 

Postup posudzovania systému kvality výrobcu zahŕňa najmä posúdenie systému kvality podľa predloženej dokumentácie, kontrolnú návštevu v prevádzkach výrobcu a overenie funkčnosti systému kvality a preverenie podmienok na vykonávanie skúšok meradiel. Pri posudzovaní systému kvality výrobného procesu môže byť využitý certifikát systému kvality podľa EN ISO 9001 alebo pri preverovaní podmienok na vykonávanie skúšok meradiel osvedčenie o akreditácii podľa EN ISO/IEC 17025.

 

Zástupca NO poskytne žiadateľovi relevantné informácie o členoch audítorského tímu s dostatočným časovým predstihom, ktorý umožní organizácii žiadateľa uplatniť námietky voči vymenovaniu akéhokoľvek audítora alebo technického experta. Informuje klienta o pláne auditu a vopred odsúhlasí s organizáciou klienta dátumy auditu.

 

Posudzovanie bude začaté až po predložení kompletných podkladov potrebných na posúdenie zhody a predloženia požadovaného počtu meradiel v stanovenom termíne.

 

Ceny za certifikáciu, posúdenie zhody

 

Ceny za certifikáciu sú určované podľa platného cenníka Slovenského metrologického ústavu, na základe individuálnej kalkulácie. Cena sa určuje na základe hodinovej sadzby a časovej prácnosti vyjadrenej počtom hodín. Ceny zahŕňajú náklady na vykonanie skúšok, hodnotenie, vykonanie vlastnej certifikácie a úhrady za externé subdodávky (ak sú realizované).

 

K dohodnutej cene môžu byť účtované mimoriadne náklady spojené s prepravou etalónového zariadenia do sídla žiadateľa, aktuálne cestovné náklady, resp. iné mimoriadne náklady. Náklady budú pripočítané k cene za službu a ich špecifikácia priložená k faktúre.

 

Informácie o procese posudzovania a cenách za posúdenie je možné získať u zástupcu NO (tel.: ++421/2/602 94 380; e-mail: godal@smu.gov.sk).

 

Povinnosti žiadateľa/výrobcu

 

Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami nariadenia vlády. Preberá zodpovednosť za zabezpečenie zhody vyrobeného meradla so schváleným typom a príslušnými požiadavkami noriem a predpisov.

 

Výrobca je povinný:

 

 • informovať NO o všetkých plánovaných zmenách certifikovaného výrobku, resp. certifikovaného systému manažérstva ,
 • preukazovať zhodu certifikovaného výrobku alebo certifikovaného systému manažérstva len s príslušnými požiadavkami špecifikovanými legislatívnymi dokumentmi a normami,
 • odvolávať na certifikáciu len v rozsahu udelenej certifikácie, 
 • nepoužívať certifikáciu spôsobom, ktorý by mohol narušiť povesť NO a neurobiť žiadne vyhlásenia, ktoré by mohol NO považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené, 
 • pri pozastavení alebo zrušení certifikácie prestať uplatňovať všetky certifikačné oprávnenia a vrátiť príslušný certifikát NO, 
 • umožniť NO za účelom certifikácie a kontroly preskúmania potrebnej dokumentácie, prístup do všetkých priestorov a k záznamom, 
 • viesť a uchovávať záznamy o všetkých predložených sťažnostiach týkajúcich sa zhody výrobkov s požiadavkami príslušnej normy, 
 • v súvislosti so sťažnosťou prijať primerané nápravné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov zistených na výrobkoch, ktoré ovplyvňujú súhlas s požiadavkami na certifikáciu, 
 • prijať a zdokumentovať nápravné opatrenia, 
 • zabezpečiť, aby žiadny certifikát, alebo správa ani ich časť a značky zhody neboli používané zavádzajúcim spôsobom.

 

Sťažnosti a odvolania


Proces vybavovania sťažnosti


COCV má zdokumentovaný postup a pravidlá na vybavovanie sťažností. Postup pri podaní, prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností na COCV je v súlade s postupom stanoveným OS-16 Vybavovanie sťažností a petícií v rozsahu zodpovedajúcom činnosti COCV. Pravidlá na vybavovanie sú klientovi odovzdané ako príloha žiadosti o certifikáciu. Žiadosť a pravidlá na vybavovanie sú uverejnené na internetovej podstránke ústavu Žiadosti, dokumenty.

 

Po prijatí sťažnosti riaditeľ COCV alebo ním poverená osoba posúdi, či sa sťažnosť týka certifikačných činností, za ktoré zodpovedá COCV. Ak je sťažnosť opodstatnená, postupuje sa ďalej v súlade s postupom stanoveným OS-16 Vybavovanie sťažností a petícií v rozsahu zodpovedajúcom činnosti COCV. 


COCV potvrdí prijatie odosielateľovi formálnej sťažnosti sprievodným listom. Za proces prijímania sťažností zodpovedá manažér kvality COCV a eviduje ich v Evidenčnej knihe sťažností a odvolaní. 


Riaditeľ COCV alebo ním poverená osoba zodpovedá za zozbieranie a overenie všetkých potrebných informácií, aby mohol sťažnosť postúpiť k rozhodnutiu. 


Za hodnotenie sťažností a prijímanie rozhodnutí zodpovedá riaditeľ COCV. Ak sa sťažnosť týka riaditeľa COCV, za hodnotenie a prijímanie rozhodnutí zodpovedá predseda výboru COCV. Vzhľadom na skutočnosť, že tento proces sa týka sťažovateľa a predmetu sťažnosti, všetky osoby, ktoré sa angažujú v procese rešpektujú požiadavky na dôvernosť.


Aby nevznikol konflikt záujmov nemôžu byť pracovníci COCV (vrátane pracovníkov pôsobiacich v manažérskych funkciách), ktorí poskytovali klientovi poradenstvo resp. boli ním v pracovnom pomere využívaní COCV pre preskúmanie alebo schválenie riešenia sťažnosti pre tohto klienta a to po dobu 2 rokov od skončenia poradenstva resp. zamestnania.

Do 10 dní odo dňa doručenia sťažnosti informuje administratívny pracovník/manažér kvality COCV sťažovateľa o jej zaevidovaní (prijatí, doručení). Prešetrenia sťažnosti vykoná COCV do 30 dní od jej uplatnenia a odovzdá sťažovateľovi správu o výsledku riešenia. 


Rozhodnutie, ktoré bude oznámené osobe, ktorá podala sťažnosť, vypracuje alebo preskúma a odsúhlasí osoba určená riaditeľom COCV, ktorá sa predtým neangažovala v predmete sťažnosti. Riaditeľ COCV poskytne sťažovateľovi oficiálnu správu o skončení procesu vybavovania sťažnosti.


Riaditeľ COCV prijme potrebné následné opatrenie po vyriešení sťažnosti. 


Náklady spojené na riešenie sťažnosti uhradí subjekt podávajúci sťažnosť len v prípade, ak sťažnosť nebola opodstatnená.


Proces vybavovania odvolaní


Každý klient, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s rozhodnutím COCV, sa môže voči tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní po jeho doručení. Odvolanie voči rozhodnutiu COCV klient adresuje riaditeľovi COCV. Pravidlá na vybavovanie sú klientovi odovzdané ako príloha žiadosti o certifikáciu. Žiadosť a pravidlá na vybavovanie sú uverejnené na internetovej stránke ústavu.


COCV potvrdí odosielateľovi sprievodným listom prijatie odvolania do 10 dní odo dňa doručenia odvolania. Za proces prijímania odvolaní zodpovedá manažér kvality COCV a eviduje ich v Evidenčnej knihe sťažností a odvolaní. Riaditeľ COCV rozhodne o opodstatnenosti odvolania a jeho spôsobe vybavenia do 30 dní od jeho uplatenia.
Riaditeľ COCV preverí všetky fakty uvedené v odvolaní, pričom zoberie do úvahy aj výsledky predchádzajúcich podobných odvolaní.


Písomné rozhodnutie o odvolaní s odôvodnením vypracuje(ú), preskúma(jú) a odsúhlasí(ia) osoba(y), ktorá(é) sa predtým neangažovala(i) v predmete odvolania (výbor COCV resp. komisia menovaná výborom COCV - odvolacia komisia).

 

a) V prípade, že bolo odvolanie oprávnené, vydá riaditeľ COCV nové rozhodnutie a predchádzajúce (rozporované) rozhodnutie zruší. Súčasne rozhodne o prijatí vhodnej nápravy a vykonaní nápravných činností, aby sa predmetný nedostatok neopakoval. Zároveň určí termín a zodpovedného za splnenie nápravných činností.

 

b) V prípade, že COCV odvolanie neakceptoval, vydá riaditeľ COCV negatívne rozhodnutie. 


V prípadoch nesúhlasu klienta s riešením vykonaným riaditeľom COCV, preskúma odvolanie výbor COCV. Na preskúmanie odvolania ustanoví pracovnú skupinu - odvolaciu komisiu, ktorej zloženie oznámi klientovi. Zloženie komisie môže výbor COCV upraviť na základe námietky klienta. 


V rámci odvolacieho konania, ktoré bude riešiť riaditeľ resp. výbor COCV bude mať možnosť subjekt podávajúci odvolanie zúčastniť sa rokovania ohľadom riešenia svojho odvolania.


Všetky osoby, ktoré sa angažujú v procese odvolania rešpektujú požiadavky na dôvernosť.
Aby nevznikol konflikt záujmov nemôžu byť pracovníci COCV (vrátane pracovníkov pôsobiacich v manažérskych funkciách), ktorí poskytovali klientovi poradenstvo resp. boli ním v zamestnaneckom pomere využívaní COCV pre prešetrovanie odvolania pre tohto klienta a to po dobu 2 rokov od skončenia poradenstva resp. zamestnania.


Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní nesmie vyústiť do žiadnych diskriminačných činností proti osobe, ktorá odvolanie podala.

 

Kontakty COCV

 

Názov:
Adresa:
Telefón:
Fax:
Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
02/602 94 380, 02/206 94 440
02/602 94 381
Riaditeľ COCV:Ing. Viliam Mazúr
e-mail: mazur@smu.gov.sk
Zástupca riaditeľa COCV:Ing. Emanuel Godál
e-mail: godal@smu.gov.sk
Manažér kvality COCV:Ing. Kamila Vitkovičová
e-mail: vitkovicova@smu.gov.sk

 
IČO, IČ DPH, Bankové spojenie, Číslo účtu sú zhodné s údajmi organizácie. Zriaďovateľ certifikačného orgánu je Slovenský metrologický ústav, COCV nie je samostatným právnym subjektom. Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov je organizačne začlenený do oddelenia certifikácie a výkonu štátnej správy.

späť