SMÚ >> Systém kvality >> Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca


SMU je členom nasledujúcich medzinárodných metrologických inštitúcií.

 

BIPM

 

V rámci činnosti v tejto inštitúcii SMU je členom nasledujúcich poradných výborov pre:

 

 • látkové množstvo – metrológia v chémii (CCQM),
 • hmotnosť (CCM),
 • dĺžku (CCL),
 • meranie teploty (CCT),
 • fotometriu a rádiometriu (CCPR).

 

Okrem členstva vo vyššie uvedených výboroch pôsobila SMU ako pozorovateľ aj v ďalších výboroch pre:

 

 • ionizujúce žiarenie (CCRI),
 • akustika, ultrazvuk a vibrácie (CCAUV).

 

K 31.12.2014 mala SMU uznaných 386 zápisov kalibračných a meracích schopností (CMC) z celkového počtu 24 521 zápisov CMC. Metrologickú nadväznosť na jednotky SI totiž môžu zabezpečovať iba subjekty uvedené v databáze BIPM.

 

EURAMET

 

V rámci EURAMETu v roku 2014 SMU bola členom nasledujúcich technických komisií:

 

 • ionizujúce žiarenie,
 • kvalita,
 • termometria,
 • hmotnosť a pridružené veličiny,
 • elektrina a magnetizmus,
 • akustika, ultrazvuk a vibrácia,
 • kvalita,
 • fotometria a rádiometria,
 • metrológia v chémii,
 • prietok,
 • čas a frekvencia,
 • interdisciplinárna metrológia.

 

SMÚ má svoje zastúpenie v technickom výbore pre kvalitu (TC-Q) v regionálnej metrologickej organizácii Euramet, e.V. TC-Q poskytuje podporu pri implementovaní požiadaviek normy ISO/IEC 17025 v národných metrologických ústavoch. Každý rok predkladá SMÚ správu o udržiavaní a zmenách v systéme manažérstva kvality (SMK) výboru TC-Q. Raz za 5 rokov predkladá komplexnú správu o SMK, plnení požiadaviek normy ISO/IEC 17025 a ISO Guide 34 a o spôsobilosti pre kalibračné a meracie schopnosti.


TC-Q Euramet
pdf  REPORT ON THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM RE-EVALUTION (pdf, 4 MB)

 

COOMET

 

 

SMU ako člen regionálnej metrologickej organizácie COOMET v roku 2014 mala zastúpenie v týchto technických komisiách:

 

 • akustika, ultrazvuk a vibrácie,
 • elektrina a magnetizmus,
 • meranie prietoku,
 • dĺžka a uhol,
 • hmotnosť a pridružené veličiny,
 • fotometria a rádiometria,
 • fyzikálne chémia,
 • ionizujúce žiarenie a rádioaktivita,
 • termometria a termálna fyzika,
 • čas a frekvencia,
 • referenčné materiály.

 

WELMEC

 

V rámci WELMECu je významnou úlohou spolupráca medzi autoritami legálnej metrológie členských štátov EÚ  Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). V roku 2014 sa SMU ako notifikovaný orgán zaoberala problematikou aplikácie a skúšania softvéru v meradlách pri posúdení zhody podľa smernice 2004/22/ES a zúčastnila sa zasadnutia pracovnej skupiny.