SMÚ >> Systém kvality >> Politika kvality

Politika kvality SMÚ

 

pdf Politika kvality (pdf, 89 kB)
 

SMÚ sa riadi Koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2021 až 2024.

Trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu za kvalitu odvádzanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti SMÚ ako špičkovej vedecko-výskumnej inštitúcie, akceptovanej doma i v zahraničí.

Systém manažérstva kvality je aplikovaný na všetky činnosti, ktoré sa v SMÚ vykonávajú. V odbornej oblasti je to predovšetkým práca s národnými etalónmi, poskytovanie širokého spektra metrologických služieb, výkon funkcií orgánu verejnej správy a činnosť notifikovanej osoby. Všetky činnosti sa vykonávajú s cieľom uspokojiť súčasné a budúce potreby zákazníkov.

Vyvíjať a uchovávať etalóny tak, aby boli medzinárodne akceptované v zmysle dohody CIPM MRA a aby ústav poskytoval zákazníkom služby na primeranej úrovni s medzinárodne akceptovanými certifikátmi.

Plniť úlohy, stanovené legislatívnymi a inými dokumentmi ako aj plniť požiadavky zákazníkov je prvoradým cieľom zamestnancov SMÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa SMÚ vykonáva široké spektrum metrologických a iných činností (napríklad kalibrácie, expertízy, posudzovanie zhody meradiel, porovnávacie merania, komplexné metrologické služby, vzdelávanie a pod.) v SR a zahraničí.

Intenzívne sa zapájať do vedecko-výskumných aktivít, financovaných z národných a medzinárodných zdrojov, najmä APVV a v rámci Európskeho metrologického  programu pre výskum a inovácie (EMPIR). Spôsobilosť SMÚ vykonávať výskum a vývoj je oficiálne potvrdená osvedčením MŠVVaŠ SR.

Zabezpečovať vzdelávanie v metrológii, kvalite a skúšobníctve na čo najvyššej odbornej úrovni najmä prostredníctvom kurzov akreditovaných MŠVVaŠ SR a rozširovať ho podľa požiadaviek potenciálnych účastníkov.

Úzko spolupracovať s ostatnými národnými metrologickými ústavmi, s inštitúciami, organizáciami a združeniami v oblasti metrológie, predovšetkým s BIPM, EURAMET, COOMET, OIML a WELMEC.

Cieľom vrcholového manažmentu SMÚ je spokojnosť zamestnancov. Vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a zapájanie sa mladých pracovníkov do výskumných projektov je perspektívou pre rozvoj metrológie v SR.

Zárukou zlepšovania systému manažérstva kvality SMÚ je aktívny prístup k práci, odbornosť a tvorivosť všetkých zamestnancov. Zamestnanci sú lojálni s politikou SMÚ, na druhej strane SMÚ si váži svojich zamestnancov.

Spolupracovať s dodávateľmi, ktorí plnia požiadavky na kvalitu tovarov a služieb.

Systém manažérstva kvality SMÚ udržiavať v zhode s EN ISO 9001, EN  ISO/IEC 17065, výkon kalibračných služieb a skúšobných činností udržiavať v zhode s EN ISO/IEC 17025 a výrobu a certifikáciu referenčných materiálov udržiavať v zhode s EN ISO 17034. V oblasti kvality sa SMÚ riadi nasledujúcimi zásadami:
 

  • minimum nedostatkov pri poskytovaní metrologických služieb, spokojný zákazník a spokojný zamestnanec,
  • kvalita medzinárodne uznaných etalónov zabezpečuje konkurencieschopnosť SMÚ na domácom a zahraničnom trhu,
  • trvalé samohodnotenie a hodnotenie treťou stranou je zárukou funkčnosti a zlepšovania systému manažérstva kvality.

 

V Bratislave, 28. januára 2021

 

Ing. Maroš Kamenský, MBA
     generálny riaditeľ