SMÚ >> Systém kvality >> Politika kvality

Politika kvality SMÚ


Politika kvality (pdf, 644 kB)

SMU sa riadi Koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020.

Trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu za kvalitu odvádzanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti SMU ako špičkovej vedecko-výskumnej inštitúcie, široko akceptovanej doma i v zahraničí.

Systém manažérstva kvality sa aplikuje na všetky činnosti, ktoré sa v SMU vykonávajú. V odbornej oblasti je to predovšetkým práca s národnými etalónmi, poskytovanie širokého spektra metrologických služieb, výkon funkcií orgánu štátnej správy a činnosť notifikovanej osoby. Všetky činnosti sa vykonávajú s cieľom uspokojiť súčasné a budúce potreby klientov.

SMU vyvíja a uchováva etalóny tak, aby boli medzinárodne akceptované v zmysle dohody CIPM MRA a aby ústav poskytoval zákazníkom služby na primeranej úrovni s medzinárodne akceptovanými certifikátmi.

Plnenie úloh, stanovených legislatívnymi a inými dokumentmi ako aj plnenie požiadaviek zákazníkov je prvoradým cieľom zamestnancov SMU. Na dosiahnutie tohto cieľa SMU vykonáva široké spektrum metrologických a iných činností (napríklad kalibrácie, expertízy, posudzovanie zhody meradiel, porovnávacie merania, komplexné metrologické služby, vzdelávanie a pod.) v SR a zahraničí.

SMU sa intenzívne zapája do vedecko-výskumných aktivít, financovaných z národných a medzinárodných zdrojov, najmä do medzinárodného metrologického výskumného programu EMRP. Spôsobilosť SMU vykonávať výskum a vývoj je oficiálne potvrdená príslušnými dokumentmi MŠVVaŠ SR.

SMU zabezpečuje vzdelávanie v metrológii, kvalite a skúšobníctve na čo najvyššej odbornej úrovni najmä prostredníctvom kurzov akreditovaných MŠVVaŠ SR a rozširuje ho podľa požiadaviek potenciálnych účastníkov.

SMU úzko spolupracuje s ostatnými národnými metrologickými ústavmi, s inštitúciami, organizáciami a združeniami v oblasti metrológie, predovšetkým s BIPM, EURAMET, COOMET, OIML a WELMEC.

Cieľom vrcholového manažmentu SMU je spokojnosť zamestnancov. Vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a zapájanie sa mladých pracovníkov do výskumných projektov je perspektívou pre rozvoj metrológie v SR.

Zárukou zlepšovania systému manažérstva kvality SMU je aktívny prístup k práci, odbornosť a tvorivosť všetkých zamestnancov. Zamestnanci sú lojálni s politikou SMU, na druhej strane SMU si váži svojich zamestnancov.

SMU spolupracuje s dodávateľmi, ktorí plnia jeho požiadavky na kvalitu tovarov a služieb.

Systém manažérstva kvality SMU je v zhode s EN ISO 9001:2015, EN ISO/IEC 17065:2012, výkon kalibračných služieb je v zhode s ISO/IEC 17025:2005 a výroba a certifikácia referenčných materiálov je v zhode s ISO Guide 34. V oblasti kvality sa riadi nasledujúcimi zásadami:

 

  • minimum nedostatkov pri poskytovaní metrologických služieb, spokojný zákazník a spokojný zamestnanec,
  • kvalita medzinárodne uznaných etalónov zabezpečuje konkurencieschopnosť SMU na domácom a zahraničnom trhu,
  • trvalé samohodnotenie a hodnotenie treťou stranou je zárukou funkčnosti a zlepšovania systému manažérstva kvality.

 

V Bratislave, 02. mája 2018

 

Mgr. Roman Kováč
generálny riaditeľ