SMÚ >> Systém kvality >> Politika kvality

Politika kvality SMÚ

 

pdf Politika kvality (pdf, 174 kB)
 

SMÚ sa riadi Koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania
zhody a akreditácie na roky 2021 až 2024.
 
Trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu za kvalitu odvádzanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je zárukou budúcnosti SMÚ ako špičkovej vedeckovýskumnej inštitúcie, akceptovanej doma i v zahraničí.
 
Cieľom SMÚ je vykonávať všetky činnosti odborne, nestranne, nezávisle a objektívne všetci pracovníci
sa zaväzujú k napĺňaniu tohto cieľa. Kvalitné plnenie požiadaviek zákazníka je prvoradým cieľom všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na činnosti SMÚ.
 
Všetky činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci SMÚ sú považované za dôverné a nesmú byť oznámené tretej osobe, ak s tým zákazník nesúhlasí okrem prípadov vyžadovaných zákonov.
 
Systém manažérstva kvality je aplikovaný na všetky činnosti, ktoré sa v SMÚ vykonávajú. V odbornej
oblasti je to predovšetkým práca s národnými etalónmi, poskytovanie širokého spektra metrologických
služieb, výkon funkcií orgánu verejnej správy a činnosť notifikovanej osoby. Všetky činnosti sa vykonávajú s cieľom uspokojiť súčasné a budúce potreby zákazníkov.
 
Vyvíjať a uchovávať etalóny tak, aby boli medzinárodne akceptované v zmysle dohody CIPM MRA a aby ústav poskytoval zákazníkom služby na primeranej úrovni s medzinárodne akceptovanými certifikátmi.
 
Plniť úlohy, stanovené legislatívnymi a inými dokumentmi ako aj plniť požiadavky zákazníkov je prvoradým cieľom zamestnancov SMÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa SMÚ vykonáva široké spektrum metrologických a iných činností (napríklad kalibrácie, expertízy, posudzovanie zhody meradiel, porovnávacie merania, komplexné metrologické služby, vzdelávanie a pod.) v SR a zahraničí.
 
Intenzívne sa zapájať do vedecko-výskumných aktivít, financovaných z národných a medzinárodných
zdrojov, najmä APVV a v rámci Európskeho metrologického programu pre výskum a inovácie (EMPIR). Spôsobilosť SMÚ vykonávať výskum a vývoj je oficiálne potvrdená osvedčením MŠVVaŠ SR.
 
Zabezpečovať vzdelávanie v metrológii, kvalite a skúšobníctve na čo najvyššej odbornej úrovni najmä
prostredníctvom kurzov akreditovaných MŠVVaŠ SR a rozširovať ho podľa požiadaviek potenciálnych
účastníkov.
 
Úzko spolupracovať s ostatnými národnými metrologickými ústavmi, s inštitúciami, organizáciami a združeniami v oblasti metrológie, predovšetkým s BIPM, EURAMET, COOMET, OIML a WELMEC.
 
Cieľom vrcholového manažmentu SMÚ je spokojnosť zamestnancov. Vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a zapájanie sa mladých pracovníkov do výskumných projektov je perspektívou pre rozvoj metrológie v SR.
 
Zárukou zlepšovania systému manažérstva kvality SMÚ je aktívny prístup k práci, odbornosť a tvorivosť všetkých zamestnancov. Zamestnanci sú lojálni s politikou SMÚ, na druhej strane SMÚ si váži svojich zamestnancov.
 
Spolupracovať s dodávateľmi, ktorí plnia požiadavky na kvalitu tovarov a služieb.
 
Systém manažérstva kvality SMÚ udržiavať v zhode s EN ISO 9001, EN ISO/IEC 17065, výkon kalibračných služieb a skúšobných činností udržiavať v zhode s EN ISO/IEC 17025 a výrobu a certifikáciu
referenčných materiálov udržiavať v zhode s EN ISO 17034. V oblasti kvality sa SMÚ riadi nasledujúcimi zásadami:

  • minimum nedostatkov pri poskytovaní metrologických služieb, spokojný zákazník a spokojný zamestnanec,
  • kvalita medzinárodne uznaných etalónov zabezpečuje konkurencieschopnosť SMÚ na domácom a zahraničnom trhu,
  • trvalé samohodnotenie a hodnotenie treťou stranou je zárukou funkčnosti a zlepšovania systému manažérstva kvality.

 
V Bratislave, dňa: 17.01.2024
 
Mgr. Milan Mikula
generálny riaditeľ