SMÚ >> Vedecká rada >> Rokovanie - 28.03.2012

Rokovanie vedeckej rady SMU - 28. marec 2012

 

Dátum rokovania
 
28. marec 2012

Prítomní

17 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny

Prizvaní

J. Lipka, J. Bartl, Š. Makovník, P. Škrovánek

Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

 1. Schválenie správ z previerky NE
  • 1.1 Zoznam preverovaných etalónov a zloženie komisií na previerky
  • 1.2 Hodnotiace správy
 2. Správa z návrhov na vyhlásenie nových NE
 3. Informácie
  • 3.1 Vyhodnotenie Kontraktu medzi ÚNMS SR a SMU za rok 2012
  • 3.2 Oponentúry výskumných úloh
 4. Záver

 

Diskusia


Dokumenty na stiahnutie