Rokovanie - 16.04.2019

Rokovanie vedeckej rady SMU - 16. apríl 2019

Dátum rokovania
 
16. apríl 2019

Prítomní

11 členov Vedeckej rady SMU (2 ospravedlnení), zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny,


Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

 

  1. Oboznámenie s aktualizovaným Štatútom a s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady SMÚ
  2. Voľba predsedu Vedeckej rady SMÚ
  3. Prezentácia dokumentu „Stratégia rozvoja metrológie v SR“, diskusia
  4. Informácia o návrhu na zrušenie vyhlásenia vybraných národných etalónov SMÚ
  5. Rôzne
  6. Diskusia


Dokumenty na stiahnutie