SMÚ >> Vedecká rada >> Rokovanie - 14.06.2011

Rokovanie vedeckej rady SMU - 14. jún 2011

 

Dátum rokovania
 
14. jún 2011

Prítomní

15 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny

Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

 1. Schválenie zodpovedných osôb za NE
  • Predstavenie osôb zodpovedných za NE
  • Hlasovanie o osobách zodpovedných za NE
 2. Správa o previerke NE
  • Všeobecne o previerke NE, princípoch a harmonograme
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 210
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 220
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 240
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 250
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 260
  • Správa o previerke NE v metrologickom centre 270
  • Diskusia k správam o previerke NE
  • Hlasovanie o prijatí správ o previerke NE
 3. Informácie
  • Vyhodnotenie kontraktu za rok 2010
  • Správa o akreditácii Certifikačného orgánu systémov manažérstva SMU
  • Spôsobilosť SMU
 4. Návšteva vybraných metrologických centier 
 5. Záver

 

Dokumenty na stiahnutie