SMÚ >> Vedecká rada >> Rokovanie - 13.12.2011

Rokovanie vedeckej rady SMU - 13. december 2011

 

Dátum rokovania
 
13. december 2011

Prítomní

15 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny

Prizvaní

Ing. Makovník, Ing. Gašparík

Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

 1. Schválenie zodpovedných osôb za NE
  • 1.1 Predstavenie osôb zodpovedných za NE
   - vymenovanie zástupcu osoby zodpovednej za etalón vlhkosti č. 2025,
   - zmena osoby zodpovednej za NE 021/02 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody v rozsahu prietoku (0,006 až 250) m3/h a rozsahu pretečeného množstva (3 až 5000) m3,
   - zmena osoby zodpovednej za NE 034/11 Národný etalón pH,
   - vymenovanie osoby zodpovednej za novo vyhlásený NE 032/11 Národný etalón elektrického výkonu a práce,
   - vymenovanie osoby zodpovednej za novo vyhlásený NE 033/11 Národný etalón vysokofrekvenčného výkonu
  • 1.2 Hlasovanie o osobách zodpovedných za NE
 2. Správa o previerke NE
  • 2.1 Národný etalón dĺžky
  • 2.2 Národný etalón hustoty kvapalín a tuhých telies
  • 2.3 Národný etalón rovinného uhla
  • 2.4 Národný etalón neutrónov
  • 2.5 Národný etalón aktivity rádionuklidov
  • 2.6 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody
  • 2.7 Národný etalón pH
 3. Správa o národnom etalóne nízkeho absolútneho tlaku
 4. Informácia o stave vyhlasovania národných etalónov
  • 1) Etalón elektrického výkonu a práce,
  • 2) Etalón vysokofrekvenčného výkonu,
  • 3) Etalón statického objemu
  • 4) Etalón vlhkosti.
 5. Rôzne
  • 5.1 Informácia o 24. CGPM
  • 5.2 Správa o príprava kontraktu na rok 2012
  • 5.3 Informácia o účasti SMU v projektoch EMRP
  • 5.4 Návšteva laboratórií
 6. Záver

Diskusia


Dokumenty na stiahnutie