SMÚ >> Vedecká rada >> Rokovanie - 10.07.2013

Rokovanie vedeckej rady SMU - 10. júl 2013

 

Dátum rokovania
 
10. júl 2013

Prítomní

15 členov Vedeckej rady SMU, zoznam prítomných podľa prezenčnej listiny

Prizvaní

4 prizvaní vedúci oddelení metrológie SMU - RNDr. Cséfalvayová, Ing. Durný, Ing. Gašparík, Ing. Makovník

Program rokovania

Otvorenie, privítanie členov VR, schválenie programu rokovania

 

  1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania VR z marca 2012
  2. Schválenie rokovacieho poriadku VR
  3. Schválenie štatútu VR
  4. Správa o vedeckovýskumnej činnosti SMU
  5. Správa o doktorandskom štúdiu ma SMU v akademickom roku 2012/2013
  6. Schválenie osôb zodpovedných za NE
  7. Návrh na vyhlásenie ostatného etalónu statického objemu za NE
  8. Návrh na vyhlásenie etalónu výkonu a práce striedavého prúdu pri 50 Hz za NE
  9. Diskusia


Dokumenty na stiahnutie