SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> OE 036

OE 036 Ostatný etalón statického objemu


Objem vody, technických kvapalín a požívatín mal vždy dôležité postavenie v hospodárstve. V súčasnosti, v období vzrastu dôležitosti zdrojov energie, to platí so zvýšenou naliehavosťou. Objem kvapalín hrá dôležitú rolu v širokom rozsahu odvetví – pri výrobe a doprave požívatín a technických kvapalín (i v medzinárodnom styku), v chemickom a spracovateľskom priemysle, v energetike, v zdravotníctve a v neposlednom rade v reštauračno-obchodných službách.

OE 036 Ostatný etalón statického objemu kvapaliny realizuje jednotku objemu kvapaliny pri podmienkach tlaku blízkemu atmosférickým podmienkam a teplote 20°C, pre menovitý objem 20 000 mL s rozšírenou neistotou 0,74 mL (k=2).

 

Laboratórium statického objemu doteraz disponovalo iba sekundárnymi etalónmi. Z dôvodu narastajúcich potrieb v slovenskom hospodárstve, s cieľom:

  • zjednotiť etalóny statického objemu technických kvapalín a požívatín,
  • zabezpečiť medzinárodnú porovnateľnosť etalónov statického objemu kvapalín a
  • zabezpečiť potrebnú neistotu meraní týmito etalónmi,

bolo rozhodnuté realizovať komplex etalónu statického objemu.

 

Zloženie komplexu ostatného etalónu statického objemu:

  • etalonážne zariadenie pre gravimetrické stanovenie objemu kvapaliny,
  • etalónová odmerná nádoba kovová s menovitým objemom 20 L pre kalibráciu etalónových odmerných nádob nižších rádov objemovou metódou.

 

Etalonážne zariadenie s gravimetrickou metódou – princípom zariadenia je stanovenie objemu kvapaliny v nádobe na základe rozdielu hmotnosti naplnenej a prázdnej nádoby, hustoty skúšobnej kvapaliny a z príslušných korekcií (na vztlak vzduchu pri vážení). V prípade kalibrácie etalónovej odmernej nádoby kovovej 20 L (súčasti OE) sa použije metóda na vyliaty objem.

Etalonážne zariadenie je určené na kalibráciu etalónovej odmernej nádoby (20 L).Zapojenie zariadenia a odmernej nádoby je na obr. 1.Etalonážne zariadenie s gravimetrickou metódou je určené tiež na odovzdávanie hodnoty jednotky objemu na referenčné etalóny objemu.

 

Obr. Zapojenie gravimetrického zariadenia a odmernej nádoby

1 – spodná zásobná nádrž, 2 – horná zásobná nádrž, 3 – etalónová odmerná nádoba s objemom 20 L, 4 – navažovacia nádoba, 5 – váhy, 6 – uzatvárací ventil, 7 – čerpadlo, 8 – filter


Meracie zariadenia SMU a ČMI spĺňajú kritérium zhody výsledkov merania pre namerané hodnoty statického objemu kvapaliny podľa bilaterálneho porovnania v r. 2012. Vyhodnotené výsledky dokumentujú, že uvedené laboratóriá spĺňajú podmienky pre kalibráciu a overovanie meradiel statického objemu kvapaliny.