SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> OE 032

OE 032 Ostatný etalón výkonu a práce striedavého prúdu pri frekvencii 50 Hz


Etalón elektrického výkonu a energie  realizuje jednotky elektrického výkonu (watt) a energie (wattsekunda) a ich stupníc. Watt a wattsekunda sú odvodené od základných jednotiek prostredníctvom príslušných definičných vzťahov. Význam merania el. výkonu a energie, vzhľadom na obmedzených možnosti klasických energetických zdrojov, je značný. Kvalitnejšie zabezpečenie merania v praxi umožňuje ich hospodárnejšie využívanie. Realizáciou jednotiek el. výkonu a energie a ich stupníc sú zabezpečované požiadavky pre potreby energetiky, výrobcov a dovozcov meradiel el. výkonu a energie.

 

Meranie elektrického výkonu striedavého prúdu je odvodené od metrológie elektrického napätia, odporu a fázového posunu.

 

Meranie elektrickej energie sa realizuje metódou merania výkonu a jeho integráciou v čase. Deklarované metrologické parametre boli potvrdené kľúčovými porovnávacími meraniami EURAMET.EM-K5.1 a dvojstrannými porovnávacími meraniami s národnými metrologickými inštitúciami ČMI a GUM. Medzinárodná akceptácia etalónu je dokladovaná v databáze BIPM.

 

Obr. Prístrojová zostava etalónu výkonu a práce striedavého prúdu