SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> OE 029

OE 029 Ostatný etalón drsnosti povrchu


Rastúca automatizácia výrobného procesu požaduje od meracej techniky zariadenie, ktoré umožňujú kontrolovať kvalitu povrchu bez porušenia povrchu. Účel merania drsnosti povrchu je kontrola akosti povrchu súčiastok, nakoľko drsnosť povrchu má rozhodujúci vplyv na funkčné vlastnosti jednotlivých súčiastok, ale i celých zariadení.

 

Drsnosť povrchu je geometrickou vlastnosťou povrchu a neexistujú priame metódy na jej meranie. Ide o technickú veličinu, ktorá má rozhodujúci vplyv na koeficient trenia stýkajúcich sa plôch. Obvykle sa merajú vhodné charakteristiky a parametre, ktoré sa považujú za kritériá drsnosti povrchu.

 

Obr. Dotykový profilometer Talysurf 6

 

Prístroj Talysurf 6je dotykový profilometer laboratórneho typu, vyznačuje sa veľkou presnosťou, možnosťou merania veľkého množstva parametrov drsnosti povrchu prípadne vlnitosti povrchu s možnosťou vyjadrenia výsledkov meraní grafickým záznamom.

 

Dotykový profilometer Talysurf 6sa používa v laboratóriu drsnosti povrchu na meranie drsnosti povrchu profilovou metódou s postupnou transformáciou informácie o profile počas mechanického posúvania hrotu po meranom povrchu.

 

Mechanický signál, generovaný snímacím hrotom, sleduje nerovností povrchu meranej plochy a je spracovaný ako grafický záznam profilu nerovností povrchu následne vyhodnotený ako číselná hodnota charakteristiky - parametrov drsnosti povrchu.

 

Parametre drsnosti povrchu sú definované v normách EN ISO 4287 a EN ISO 5436.Základom merania parametrov a charakteristík drsnosti povrchu je jednotka dĺžky, definovaná v normách ENISO a realizovaná súborom etalónov mikrodĺžky (hĺbka rysky a rozstup rysiek), ktorých konvenčne pravá hodnota hĺbky rysky sa meria prostredníctvom vlnovej dĺžky (na zariadení – interferenčné mikroskopy),tieto etalóny sú pre oblasť merania drsnosti povrchuprimárnymietalónmi.

 

Sekundárne etalóny sú súbory etalónov, ktoré stelesňujú hodnoty parametrov drsnosti – Ra, Rz, Ry a ostatné. Používajú sa na kalibráciu prevádzkových meradiel metódou priameho merania, kde sa pomocou etalónových mier priamo kalibruje meraný etalón rovnakej menovitej hodnoty.

 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia

 

a)  uchovávanie:

 

-    prístrojovú zostavu zariadenia drsnosti tvoria:

  1. etalónové zariadenie – dotykový profilometer Talysurf 6
  2. etalóny drsnosti povrchu:
    • etalóny periodického tvaru, profil typ C
    • etalóny náhodného tvaru, profil typ D
    • etalóny na kontrolu vertikálneho zväčšenia, profil typ A - hĺbka rysky

    

Etalóny drsnosti povrchu typ C sú určené na kontrolu profilometrov, kalibráciu, skúšanie ajustovanie technických a metrologických parametrov prístrojov.

Etalóny drsnosti povrchu typ D sú určené na všeobecnú kontrolu a kalibrácii meracích prístrojov. Vzorky majú nepravidelný základný profil, ktorý sa v pozdĺžnom smeru každých 4 mm opakuje. Kolmo k smeru meraní majú drážky konštantný tvar profilu.

Etalóny drsnosti povrchu typ A sú určené na kontrolu vertikálneho zväčšenia dotykových profilografov, používajú sa na kalibráciu, skúšanie ajustovanie technických a metrologických parametrov prístrojov.

 

Vlastnosti:

  • metrologická charakteristika: nezmenené, dotykové profilometre možno klasifikovať podľa presnosti a rozdelenie vyjadriť v triedach presnosti podľa normy DIN 4772 – prípustné odchýlky ( chyba merania parametra drsnosti) od menovitých hodnôt :
  • metrologické vlastnosti: nezmenené, sekundárne etalóny drsnosti povrchu sa využívajú pri odovzdávaní jednotky a stupnice hodnôt jednotlivých parametrov pri meraní drsnosti povrchu