SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 028/01

NE 028/01 Národný etalón žiarenia gama

 

Metrologické merania dozimetrických veličín žiarenia gama sa vykonávajú v referenčných fotónových zväzkoch generovaných rádionuklidovými zdrojmi 137Cs a 60Co. Kerma vo vzduchu sa stanovuje výpočtom z merania ionizačného náboja (prúdu) v otvorenej vzduchovej ionizačnej komore a merania teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu v mieste komory. Pri jej stanovení sa vychádza buď z fyzikálnych parametrov ionizačnej komory a vzduchu v nej obsiahnutom, alebo z kalibračného faktora ionizačnej komory. Do výpočtu vstupujú tiež ďalšie korekčné faktory.

 

Stupnica príkonu kermy je realizovaná prostredníctvom etalónových meradiel a príslušných referenčných fotónových polí generovaných rádionuklidovými zdrojmi. Tieto referenčné polia sú v skúšobných referenčných bodoch kalibrované. Stupnice veličín príkonu priestorového dávkového ekvivalentu, príkonu osobného dávkového ekvivalentu a príkonu absorbovanej dávky vo vode sú odvodené a sú nadviazané na stupnicu príkonu kermy fotónov vo vzduchu.

 

Pri stanovení hodnoty príkonu kermy v danom čase sa uplatňujú korekcie, predovšetkým korekcie na teplotu, tlak a na rádioaktívny rozpad. Kerma vo vzduchu je realizovaná pre vysoké terapeutické príkony ionizačnou komorou - primárnym etalónom. Pre nízke a stredné príkony sú etalónové ionizačné komory nadviazané na primárny etalón SMU.

 

Zostava etalónu:

 

  • kalibračný gama ožarovač s 8 ks zdrojmi 137Cs s aktivitou od 200 MBq po 70 TBq,
  • kalibračný gama ožarovač so zdrojom 60Co s aktivitou od 140 TBq,
  • meracie lavice pohybom v troch osiach, nastavenie vzdialenosti zdroj - ožarovač 0,5 – 8 m,
  • súprava etalónových ionizačných komôr: od primárnej uhlíkovej ionizačnej komory objemu 1 cm3, cez vzduchovo-ekvivalentné komory s objemom 0,02 až 10 dm3 vrátane tlakovej ionizačnej komory pre meranie prirodzeného pozadia,
  • etalónové meradlá ionizačného prúdu : KEITHLEY 6517A, KEITHLEY 6517B, PTW UNIDOS T10001.

 

Kalibrácia dozimetra v 137 Cs referenčnom fotónovom zväzku

 

Etalónové ionizačné komory