SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 023/99

NE 023/99 Národný etalón zlomku látkového množstva v plynnej fáze


Zlomok látkového množstva v plynnej fáze je veličina, ktorá vyjadruje pomer látkového množstva zložky a celkového látkového množstva zmesi plynu.

 

Metrológia v tejto oblasti má významné postavenie v národnom hospodárstve, pretože pretrváva potreba stanovenia koncentrácie plynných zložiek v plynoch najmä v energetickom priemysle, v oblasti kontroly ovzdušia, merania plynných exhalátov a v  kriminalistike, kde sa stanovuje obsah alkoholu v dychu ľudí.

 

Národný zlomku látkového množstva je nadviazaný na hmotnosť, jednu zo základných jednotiek SI.

 

Základnú zostavu NE tvorí:

 • udržiavaná sada primárnych etalónových zmesí v 5 L tlakových nádobách s upraveným vnútorným povrchom;
 • plniace zariadenia s turbomolekulovou pumpou, meradlami vákua a tlaku, a predvážkami;
 • vákuovací systém na tlakové nádoby s turbomolekulovou pumpou;
 • automatický váhový systém na 5L tlakové nádoby so zabudovanými komparátorovými váhami s rozlíšením 1 mg;
 • analytické váhy s rozlíšením 0,01 mg;
 • FTIR spektrometer s 10m a 100m plynnou celou;
 • plynové chromatografy a GC-MS
 • NDIR analyzátory na obsah etanolu, CO, CO2, propánu v plyne;
 • fluorescenčný analyzátor na obsah SO2 v plyne;
 • chemiluminiscenčný analyzátor na obsah NOx v plyne;
 • homogenizátor plynných zmesí;
 • zariadenie pre automatizované overovania analyzátorov dychu;
 • systém rozvodov plynu
 • autosamplerové zariadenia;
 • generátor vysokočistého vzduchu;
 • primárne piestové prietokomery do 200, 1000, 10000 cm3/min
 • prístroje zaznamenávajúce teplotu, tlak a vlhkosť okolia

 

Prenosovým médiom jednotky zlomku látkového množstva v plynnej fáze sú certifikované referenčné materiály plynných zmesí. Prenos jednotky z PRM na CRM nižšej úrovne sa vykonáva chemickými porovnávacími metódami s využitím plynovej chromatografie, plynových analyzátorov a FTIR spektrometrie. CRM môžu slúžiť na priame merania zložiek v plynných zmesiach ale aj na priebežnú kontrolu a validáciu analytických postupov.

 

Obr. FTIR spektrometer a automatický váhový systém sa zabudovaným komparátorom