SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 021/99

NE 021/99 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody

 

Etalón prietoku a pretečeného množstva vody je súbor zariadení určený na uchovávanie a nadväzovanie jednotiek pretečeného objemu kvapalín, pretečeného hmotnostného množstva kvapalín (pretečená hmotnosť), objemového prietoku kvapalín a hmotnostného prietoku kvapalín. Patrí do skupiny etalónov technických veličín. Charakteristickou črtou veličín pretečeného objemu a hmotnosti je že patria k najrozšírenejším meracím prístrojom používaných v obchodnom styku.

 

Oblasť merania prietoku vody v sebe zahŕňa rozličné meracie princípy aplikované na vodu pri rôznych teplotách a to v širokom rozsahu prietokov. Ide o meradlá a meracie systémy na diaľkových vodovodoch a teplovodoch  s prietokmi rádovo v stovkách až tisícoch m3/h, pokračuje cez siete priemyselných vodovodov a objektových teplovodov a výdajných miest na kvapalné požívatiny (desiatky až stovky m3/h), až po bytové vodomery a bytové merače tepla inštalované v  bytoch (meranie prietokov rádovo v desiatkach dm3/h až v m3/h.

 

Obr. Celkový pohľad na národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody

 

Rozsah a parametre národného etalónu sú volené tak, aby pokrývali rozsah najčastejšie používaný ako z hľadiska prietoku tak aj teploty meraného média.

 

Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody je etalónové gravimetrické zariadenie s dvoma meracími traťami,  tromi hmotnostnými systémami, so šiestimi prietokomernými vetvami a so zdrojom prietoku, ktorý pracuje na princípe otvorenej prepadovej nádoby.

 

Zariadenie národného etalónu prietoku a pretečeného množstva vody ako aj jeho priestorové usporiadanie je konštruované so zreteľom na možnosť skúšok meradiel založených na rôznych meracích princípoch  a použitia rôznych meracích metód pri zabezpečení požiadaviek integrovaného systému kvality (STN EN ISO/IEC 17025 a STN ISO 9001). Z hľadiska metód skúšania je možné použiť metódu letmého štartu a metódu pevného štartu. Pripojiť sa dajú meradlá s mechanickým počítadlom, pasívnym impulzným výstupom.

 

Obr. Výsledok medzinárodného porovnania pri prietoku 7,5 m3/h