SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 017/99

NE 017/99 Národný etalón aktivity rádionuklidov

Metrológia aktivity rádionuklidov má v systéme nadväznosti a kalibrácie meradiel špecifické postavenie, vyplývajúce z technických ťažkostí pri realizácii materializovanej miery príslušnej jednotky podľa definície. Premenové charakteristiky každého rádionuklidu sú jedinečné a príslušný etalón sa preto charakterizuje jedinečným súborom analytických a prístrojových parametrov. Počet známych rádionuklidov presahuje 3000 a aj počet priemyselne produkovaných a využívaných rádionuklidov je niekoľko desiatok. Okrem toho, odhliadnuc od potreby vykonávať korekciu aktivity etalónových žiaričov na rádionuklidovú premenu prebiehajúcu v čase, životnosť všetkých rádioaktívnych preparátov je principiálne obmedzená, čo platí najmä v prípade krátkožijúcich rádionuklidov.

 

Z uvedeného vyplýva, že univerzálny etalón aktivity rádionuklidov neexistuje a dokonca žiadny metrologický ústav pravdepodobne nevlastní kompletný súbor etalónových žiaričov a zariadení, pokrývajúci aspoň potreby vlastnej krajiny. Pri budovaní etalónu aktivity rádionuklidov je potrebné brať do úvahy množstvo faktorov spoločenských (veľkosť a hustota populácie, zákonné normy a požiadavky, možnosti získania referenčných hodnôt iným spôsobom, druh a počet producentov a spotrebiteľov rádioaktívnych materiálov), technických (druh a počet rádionuklidov ťažených, vyrábaných, alebo používaných v danom regióne, druh a počet meradiel určených na kontrolu činností spojených s rádioaktivitou, spôsob a možnosti realizácie jednotlivých etalónov a etalónových meradiel), ekonomických (nadobúdacie a prevádzkové náklady na etalóny, ľudské zdroje, možnosti financovania z verejných zdrojov a prostredníctvom poskytovania služieb) a pod.

 

Národný etalón aktivity rádionuklidov poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania danej veličiny. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných porovnaní s cieľom zabezpečiť ekvivalenciu s meraniami v zahraničí.

 

Etalón sa skladá z týchto zariadení:

 

 • studnicová ionizačná komora 4π VacuTec typ 70129 s elektrometrom Keithley 6157,
 • gamaspektrometrický detektor HPGe Canberra GC3020 s mnohokanálovým analyzátorom DSA 2000 a vyhodnocovacím programom GENIE 2000,
 • veľkoplošné meradlo Thermo AP6A a BP17A s mnohokanálovým analyzátorom Canberra series 35+,
 • rádionuklidové etalónové žiariče:
  • bodové – 22Na, 54Mn, 60Co, 65Zn, 88Y, 133Ba, 152Eu, 241Am,
  • plošné – 14C, 60Co, 90Sr, 137Cs, 204Tl, 241Am,
  • objemové – 57Co, 60Co, 88Y, 109Cd, 133Ba, 137Cs, 154Eu, 241Am,
  • špeciálne –  137Cs, 226Ra.