SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 013/98

NE 013/98 Národný etalón rovinného uhla


Rovinný uhol, teda uhol medzi dvoma polpriamkami vedenými z toho istého bodu, je definovaný ako pomer dĺžky vyseknutého oblúka kružnice k jej polomeru. Jednotkou uhla je 1 radián. 1 radián je uhol ɑ medzi dvoma polomermi kruhu r, ktoré vytínajú na jeho obvode oblúk, ktorého dĺžka sa rovná polomeru. Uhlové miery patria spolu s jednotkami dĺžky medzi najčastejšie používané v strojárskom priemysle, jemnej mechanike a optike.

 

NE rovinného uhla zahŕňa komplex uhlových mier, prístrojov a zariadení pre definovanie, uchovávanie a reprodukciu uhlovej stupnice. Skladá sa z nasledujúcich častí:

 

  1. sústava etalónových polygónov,
  2. automatické etalónové zariadenie pre kalibráciu polygónov typu EZB-3,
  3. laserový goniometer typu GS1L,
  4. generátor malých uhlov typu SAG TA-48.

 

 

Obr. Sústava etalónových polygónov

 

Obr. Meranie priamkovitosti

 

Pretože každý primárny etalón jednotlivých štátov definuje uhlové jednotky samostatne (na základe delenia plného uhla), je v SR použitá realizácia (kruhový laser) mimoriadne cenná vzhľadom na inú skladbu systematických chýb a ich kompenzácie. Podľa výsledkov kľúčových porovnávacích meraní patrí NE rovinného uhla SR medzi špičkové primárne etalóny