SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 003/97

NE 003/97 Národný etalón hmotnosti


Metrológia hmotnosti má v systéme nadväznosti a kalibrácie meradiel každého štátu resp. metrologického ústavu štátu  významné postavenie, vyplývajúce najmä z troch skutočností:

 

  1. hodnota jednotky hmotnosti1 kg je určená ako hmotnosť medzinárodného platino-irídiového (PtIr) prototypu kilogramu, ktorý je uložený v Medzinárodnom Úrade pre Váhy a Miery (BIPM)v Sevres. Hodnotu jedného kilogramu "presne" má teda iba jeden etalón, od ktorého sa odvádza celá kalibrácia etalónov a meranie v praxi,
  2. meranie hmotnosti patrí k veľmi presným (relatívna neistota merania dosahuje 10-9až 10-10) a rozšíreným meraniam. Rozsah merania hmotnosti na Slovensku sa pohybuje od 10-7 g do 150 ton, pričom meradlá hmotnosti v praxi (výskum, výroba, obchod) sa delia do 5 tried presnosti,
  3. hmotnosť, ako základná fyzikálna veličina sústavy SI, sa priamo podieľa na odvodení a realizácii hodnôt ďalších fyzikálnych veličín (tlak, hustota, sila, prietok, veličiny fyzikálnej chémie) a limituje presnosť ich merania.

 

Obr. Oceľový etalón 1 kg, PtIr etalón 1 kg No 41, kremíkové guľôčky 1 kg a 240 g -používané ako etalóny hustoty, guľôčky 1 kg sa budú používať ako etalóny hmotnosti

 

NE hmotnosti SR obsahuje 2 PtIr etalóny 1 kg, 9 oceľových etalónov 1 kg,7 súprav oceľových etalónov 1 g až 1 kg, 3 súpravy oceľových etalónov 1 kg až 10 kg, 2 súpravy Pt závaží 1 mg až 500 mg, 6 automatických zariadení s elektronickými komparátorovými váhami na kalibráciu etalónov hmotnosti, 6 ďalších komparátorových váh a zariadenia na meranie hustoty vzduchu a objemov závaží (súčasť NE hustoty).

 

Kalibrácia oceľových etalónov 1 kg pomocou PtIr etalónov 1 kg sa realizuje na váhach Mettler AT 1006 so zariadením na meranie hustoty vzduchu Klimet. Kalibrácia stupnice hmotnosti sa realizuje pomocou kalibračných schém s nadbytočnými meraniami, spracovanými metódou najmenších štvorcov.