PRIETOK A TLAK  >> História prietoku v SMÚ

História prietoku v SMÚ

Metrológia prietoku na Slovensku sa začala vznikom slovenskej metrológie v roku 1919. Až do roku 1968 metrológia prietoku bola zameraná na rutinné overovanie. So vznikom Československého metrologického ústavu začal vývoj vedeckej metrológie prietoku.

 

                           1968      1968 - 1991 Československý metrologický ústav, Bratislava
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. M. Pavlinec

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1968 - etalónové plavákové prietokomery 
 1970    
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. J. Kulhánek

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1970 - etalónové bubnové plynomery 
 • 1970 - piestový etalón prietoku plynu
 • 1971 - etalonážne zariadenie pre malé statické objemy kvapaliny
 1974    
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. J. Tržil, CSc

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia 

 • 1974 - etalonážne objemové zariadenie pre bytové vodomery (funkčné do r. 1983).
 • 1976 - primárne gravimetrické etalonážne zariadenie objemu a prietoku teplej vody do 90 m3/h.
 • 1977 - odovzdanie etalonážneho zariadenia pre malé statické objemy kvapaliny do centrály legálnej metrológie (Inšpektorát Brno).
 • 1980 - dýzy s kritickým prúdením plynu

medzinárodné porovnávacie merania

 • 1980 - etalóny prietoku plynu ASMW Berlin
 1981    
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. I. Mikulecký, CSc.
1983 - vyhlásenie primárneho gravimetrického zariadenia za česko-slovenský štátny etalón prietoku a pretečeného objemu vody


medzinárodné porovnávacie merania

 • 1983 - dýzy s kritickým prúdením plynu PTB Braunschweig

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1984 - zavedenie novej geometrickej metódy overovania veľkopriestorových nádrží na ropu 
 • 1985 - zavedenie metódy pre skúšanie otvorených žľabov. 
 • 1986 - primárne etalonážne zariadenia prietoku a pretečeného objemu plynu (ekvivalentné množstvo vytečenej kvapaliny a kubická miera). Boli uskutočnené podľa projektov ČSMÚ a realizované vo Východočeských plynárňach Skuteč. Pre potreby ČSMÚ boli využívané do r. 1992 (do vzniku SR).
 1988    
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. J. Tržil, CSc.

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia 

 • 1988 - etalonážne zariadenie s plavákovými prietokomermi

medzinárodné porovnávacie merania

 • 1988 - primárny etalón prietoku vody a etalóny prietoku plynu - ASMW Berlin, OMH Budapest, PKNiM Warszawa
 1989    
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. I. Mikulecký, CSc.

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1989 - etalonážne zariadenie pre prepočítavače množstva plynu 
 • 1990 - primárny etalón s ekvivalentným množstvom vypustenej kvapaliny do 0,5 m3/h
 • 1990 - dýzy s kritickým prúdením plynu
 1991   1991 - 1992 Česko-Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. I. Mikulecký, CSc.

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1991 - zavedenie metódy pre skúšanie prietokomerov so škrtiacimi prvkami
 1993   Od roku 1993 Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 Vedúci oddelenia prietoku
Ing. M. Kachút

medzinárodné porovnávacie merania

 • 1993 - etalóny prietoku plynu - VČP Skuteč 
 • 1995 - etalóny prietoku technických kvapalín - EAL
 1996    
 Vedúci oddelenia prietoku plynu
Ing. M. Kachút,
 
Vedúci oddelenia prietoku a objemu kvapalín Ing. I. Peter

medzinárodné porovnávacie merania 

 • 1996 - etalonážne zariadenia na vodomery - Česká republika
 1997    
 Riaditeľ odboru
prietoku a objemu
Ing. I. Peter

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 1997 - národný etalón pretečeného množstva vody do prietoku 250 m3/h.

medzinárodné porovnávacie merania 

 • 1997 - transportovateľné etalonážne zariadenie TEZKD - EUROMET
 • 1997 - 1998 etalonážne zariadenie pre prepočítavače množstva plynu - Česká republika

1999 - vyhlásenie etalónu prietoku a pretečeného množstva vody za národný etalón


 
 2001    
 Riaditeľka odboru
prietoku a objemu
Ing. M. Benková

medzinárodné porovnávacie merania

 • 2002 - elektromagnetický prietokomer - EUROMET

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 2002 - primárny etalón plynu „EKVI" a „PEZ"


2002 - zavedenie SMK podľa normy ISO 9001:2000


medzinárodné porovnávacie merania

 • 2002 a 2004 - primárne etalóny prietoku plynu - PTB

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 2003 - skúšobné zariadenie pre kalibráciu meracích sústav technických kvapalín

medzinárodné porovnávacie merania

 • 2003 - 5L sklenená nádoba - EUROMET 
 • 2004 - axiálny turbínový plynomer - DUNAMET

2004 - udelenie Národnej ceny Slovenskej Republiky za kvalitu a udelenie ceny J.A. Segnera

 

medzinárodné porovnávacie merania

 • 2005 - prietokomery DN50 - Ukrajina
 • 2006 - turbínový prietokomer G650 - EUROMET 
 • 2006 - vodomery/prietokomerné členy meračov tepla pri 50°C - EUROMET
 • 2006 - etalóny prietoku plynu - COOMET
 • 2007 - porovnanie objemu 20L - EUROMET

2007 - vyhlásenie etalónu prietoku a pretečeného objemu plynu za národný etalón


medzinárodné porovnávacie merania

 • 2008 - etalóny prietoku plynu - COOMET
 • 2008 - objemové a hmotnostné národné etalóny prietoku vody - COOMET
 • 2008 - národné etalóny prietoku vody - EURAMET
 • 2008 - turbínový plynomer - EURAMET
 • 2008 - prietokomery na studenú vodu - COOMET
 • 2008 - kľúčové porovnania primárnych etalónov prietoku plynu - BIMP, EURAMET
 • 2008 - laboratóriá na kalibráciu prietokomerov na studenú vodu - COOMET
 • 2009 - kľúčové porovnanie 20 l nádoby - EURAMET, BIPM

začiatok činnosti etalonážneho zariadenia

 • 2008 - zariadenie na dlhodobé skúšky vodomerov
 • 2009 - pojazdné etalonážne zariadenie na skúšky prietokových meradiel na technické kvapaliny