SMÚ >> Národné etalóny

Národné etalóny

 

Národné etalóny v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike, a tak poskytujú základ správnosti a jednotnosti meraní na jej území. Národné etalóny musia byť medzinárodne porovnané alebo nadviazané na medzinárodné etalóny alebo na národné etalóny iných štátov tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť meraní vykonaných v Slovenskej republike s meraniami v zahraničí. Za ich tvorbu, rozvoj a uchovávanie zodpovedá štát.

 

NÁRODNÉ ETALÓNY - DOKUMENTY (súhrnné správy, hodnotiace správy, ďalšie dokumenty)
Vybrané metrologické služby - výstupy z meraní (Záznamy, protokoly, certifikáty)
Kalibračné a meracie schopnosti (CMC) (zápisy SMÚ v CMC tabuľkách)


!! kliknutím na číslo etalónu prejdete na podrobnejší popis
 

Číslo
etalónu

Názov etalónu

Osvedčenie (certifikát)

Certifikát  (revízia)

Národné etalóny

NE 001/97

 Národný etalón elektrického 
 odporu

pdf; 1,5MB

pdf; 1,3MB

NE 002/97

 Národný etalón dĺžky

pdf; 1,15 MB

pdf; 743 kB

NE 003/97

 Národný etalón hmotnosti

pdf; 1,2MB

pdf; 1,2MB

NE 004/97

 Národný etalón času a 
 frekvencie

pdf; 1,1MB

pdf; 1,2MB

NE 005/97

 Národný etalón žiarivého
 toku a intenzity ožarovania

pdf; 1,2MB

pdf; 1,3MB

NE 006/97

 Národný etalón tlaku

pdf; 1,12MB

pdf; 1,1MB

NE 007/97

 Národný etalón nízkeho 
 absolútneho tlaku v 
 rozsahu 10 mPa až 1 kPA

pdf; 1,1MB

pdf; 0,8MB

NE 008/97

 Národný etalón hustoty 
 kvapalín a tuhých telies

pdf; 1,13MB

pdf; 822 kB

NE 009/97

 Národný etalón viskozity 
 kvapalín

pdf; 1,6MB

pdf; 1,2MB

NE 010/97

 Národný etalón indexu lomu 
 priezračných tuhých látok vo 
 viditeľnej oblasti spektra

pdf; 1,1MB

pdf; 0,8MB

NE 011/98

 Národný etalón jednosmerného
 napätia

pdf; 1MB

pdf; 1,2MB

NE 012/98

 Národný etalón svietivosti

pdf; 1 MB

pdf; 1,15MB

NE 014/98

 Národný etalón elektrickej 
 kapacity

pdf; 0,9MB

pdf; 1,2MB

NE 015/98

 Národný etalón dozimetrických
 veličín rtg. žiarenia

pdf; 1,15MB

pdf; 1,7MB

NE 016/98

 Národný etalón neutrónov

pdf; 1,35MB

pdf; 840 kB

NE 017/99

 Národný etalón aktivity 
 rádionuklidov

pdf; 1,55MB

pdf; 864 kB

NE 019/99

 Národný etalón akustického
 tlaku vo vzdušnom prostredí

pdf; 0,45MB

pdf; 1,4MB

NE 020/A/99

 Národný etalón teploty v intervale
 teplôt od - 38,8344 °C do
 961,78 °C

pdf; 1,15MB

pdf; 1,2MB

NE 020/B/99

 Národný etalón teploty v rozsahu 
 962 °C až 2200 °C

pdf; 1MB

pdf; 1,2MB

NE 021/99

 Národný etalón prietoku 
 a pretečeného množstva vody

pdf; 1,35MB

pdf; 799 kB

NE 022/99

 Národný etalón látkového 
 množstva

pdf; 0,9MB

pdf; 1,6MB

NE 023/99

 Národný etalón zlomku látkového
 množstva v plynnej fáze

pdf; 0,9MB

pdf; 1,4MB

NE 024/02

 Národný etalón 
 vysokofrekvenčného napätia

pdf; 1,2MB

pdf; 1,2MB

NE 026/07

 Národný etalón elektrolytickej 
 konduktivity

pdf; 1MB

pdf; 1,2MB

NE 027/02

 Národný etalón spektrálnej 
 transmitancie

pdf; 1,3MB

pdf; 1,6MB

NE 028/02

 Národný etalón dozimetrických
 veličín žiarenia gama

pdf; 3MB

pdf; 1,3MB

NE 034/06

 Národný etalón pH

pdf; 0,8MB

pdf, 738 kB

NE 035/07

 Národný etalón prietoku 
 a pretečeného objemu plynov

pdf; 2,65MB

 

Ostatné etalóny v štádiu príprav na vyhlásenie za národné etalóny

025/07

 Etalón vlhkosti vzduchu

 

 

32

 Etalón výkonu a energie pri
 priemyselnej frekvencii

 

 

33

 Etalón vysokofrekvenčného
 výkonu

 

 

29

 Etalón drsnosti povrchu

 

 

036/10

 Etalón statického objemu