Úvodná stránka >> Aktuality >> Svetový deň metrológie

Svetový deň metrológie


"20. Máj 2018 - Svetový deň metrológie/ world metrology day - bude oficiálnym začiatkom kampane k historickej revízií medzinárodného systému jednotiek (International System of Units (SI)), ktorej schválenie sa očakáva na 26. Generálnej konferencii pre váhy a miery (26th General Conference on Weights and Measures (CGPM)) v novembri 2018.

Zvolenie témy "Neustály vývoj Medzinárodnej sústavy jednotiek" ("Constant evolution of the International System of Units") odráža najväčšiu zmenu v SI od jej vytvorenia.

Webová stránka World Metrology Day Resource Website obsahuje tlačové správy, správy riaditeľa BIPM a plagát. Plagát 2018 bol navrhnutý švajčiarsym metrologickým ústavom METAS a slogan "Neustály vývoj" ('Constant evolution') talianskym ústavom INRIM.
V revidovanej SI budú mať štyri základné jednotky - kilogram, ampér, kelvin a mól - novú definíciu založenú na hodnote konštanty. Nová definícia bude založená na fixovanej číselnej hodnote Planckovej konštanty (h), elementárneho náboja (e), Boltzmannovej konštanty (kB) a Avogadrovej konštanty (NA).

Okrem toho budú definície všetkých siedmich základných jednotiek SI vyjadrené jednotne použitím formulácií explicitne uvádzajúcich hodnoty konštánt a budú vypracované návody na praktickú realizáciu (mises en pratique) pre každú základnú jednotku.
Táto historická zmena smerujúca k použitiu prírodných zákonov v definíciách eliminuje posledné prepojenie medzi SI a definíciami na základe fyzikálnych artefaktov – Medzinárodný prototyp kilogramu (International Prototype of the Kilogram (IPK)), ktorý bol schválený prvým CGPM v 1889.

Veľká pozornosť sa kládla na to, aby v čase zavádzania nových definícií bola zaistená kompatibilita s pôvodnými definíciami, takže zmena bude postrehnuteľná iba pre najnáročnejších používateľov.

Medzinárodná sústava jednotiek (SI) je celosvetovo prijatý súbor jednotiek pri meraniach. Odkedy pred skoro 60 rokmi dostala súčasné pomenovanie SI, jej vylepšenia boli schválené vždy, keď pokrok v technológii merania umožnil splnenie nových požiadaviek a potrieb používateľov. Tak ako veda a technika napredujú, exponenciálne rastú aj požiadavky na merania pri vývoji nových produktov a služieb. Súčasná revízia uľahčí využitie pokrokov v technológiách merania, výhody z meracích technológií, pretože zmeny sú založené na fyzikálnych zákonoch.
Kroky podniknuté BIPM a širšou metrologickou komunitou pre vyzdvihnutie SI v 2018 zaistia, že veda o meraní a SI ostanú na čele vedeckého a technologického pokroku nielen pre 21 storočie.

Viac informácií a dokumentov na stiahnutie je dostupných na oficiálnej webovej lokalite: World Metrology Day Resource Website."
 
                                                                                                                             Preklad  Ing. Michal Máriássy, CSc.,
                                                                                                                                              Mgr. Veronika Špániková


Poster World Metrology Day 2018