Oznámenie

Oznámenie


Koronavírus: Aktuálne informácie + Usmernenie ÚNMS SR  ( pdf  Usmernenie ÚNMS SR, pdf 852 kB )

Slovenský metrologický ústav (SMÚ) v nadväznosti na nariadenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje o opatreniach v podmienkach SMÚ za účelom eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 nasledovne:
 • preberanie a odovzdávanie zákazníckych meradiel prebieha výhradne v časoch od 10:00 do 12:00. Toto opatrenie bude platiť do odvolania
 • úplný zákaz vykonávania externých metrologických služieb
 • pozastavenie vykonávania skúšok spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • všetky plánované kurzy a školenia sú do odvolania zrušené.
  Informácie budú aktualizované a zverejňované pravidelne na týždennej báze na webovej stránke https://www.smu.sk/odborne-kurzy/.
Za porozumenie ďakujeme.
 

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok


Vážení občania,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slovenským metrologickým ústavom, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk (s fikciou doručenia).

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

____________________________________________________
 

Usmernenie ÚNMS SR


Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii, ktorým úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11. marca 2020 vyhlásila dňa 12.03.2020 od 06:00 h mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane obyvateľstva“) z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až 9 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia.

Na základe uvedeného úrad prijal opatrenia, ktoré majú viesť k riešeniu krízovej situácie v oblasti metrológie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd.
 
Úrad prijal s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 
 1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.3.2020 do 16.04.2020, bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 15.05.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.
 2. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej
  len „kontrola autorizačných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania
  vo veci autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania (ďalej len „autorizácia“). V  správnych konaniach vo veci autorizácie, kedy sa vykonáva kontrola autorizačných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci autorizácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii
  a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
 3. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „registrácia“). V  správnych konaniach
  vo veci registrácie, kedy sa vykonáva kontrola registračných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci registrácie o 30 dní nad rámec lehôt,
  ktoré ustanovuje zákon o metrológii a správny poriadok.
 4. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým končí platnosť do 16.04.2020 sa platnosť predlžuje do 02.05.2020.


Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty ako aj obmedzenia sa môžu meniť.
 
 
V Bratislave, 16.03.2020
 
 
 
                                                                                                                                                    Ing. Pavol Pavlis
                                                                                                                                                    predseda úradu