Oznámenie

Oznámenie


Koronavírus: Aktuálne informácie + Usmernenia 
Slovenský metrologický ústav (SMÚ) v nadväznosti na nariadenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR informuje o opatreniach v podmienkach SMÚ za účelom eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19 nasledovne:
 • pozastavenie vykonávania skúšok spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • SMÚ pripravil a počas mája 2020 realizuje odborné kurzy formou online. Sledujeme protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe plánuje odborné kurzy pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizovanéna webovej stránke https://www.smu.sk/odborne-kurzy/.
Za porozumenie ďakujeme.
 

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok


Vážení občania,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slovenským metrologickým ústavom, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk (s fikciou doručenia).

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

____________________________________________________

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, podľa ktorého úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.


Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11.03.2020 vyhlásila 12.03.2020 od 06:00 h mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.


Úrad v súvislosti s odsekom 2 a v nadväznosti na Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020 a Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 zo dňa 14.04.2020 prijíma nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 1. od 18.05.202úrad, Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n.o. (ďalej len „posudzovateľ autorizačných požiadaviek“) vykonávajú kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa alebo u autorizovanej osoby podľa § 34 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, pričom
  1. všetky zúčastnené osoby počas kontroly autorizačných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu); zároveň žiadateľ alebo autorizovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa autorizačných požiadaviek možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk,
  2. žiadateľ alebo autorizovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly autorizačných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole autorizačných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre, v miestnosti výkonu kontroly autorizačných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby,
    
 2. od 18.05.2020 Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n.o. (ďalej len „posudzovateľ registračných požiadaviek“) vykonávajú kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa alebo u registrovanej osoby podľa § 45 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, pričom
  1. všetky zúčastnené osoby počas kontroly registračných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu); zároveň prihlasovateľ alebo registrovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa registračných požiadaviek možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk,
  2. prihlasovateľ alebo registrovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly registračných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole registračných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre; v miestnosti výkonu kontroly autorizačných registračných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby,
    
 3. od 18.05.2020 Slovenský metrologický ústav vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2; protiepidemiologické opatrenia, za ktorých sa vykonávajú skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii, zašle Slovenský metrologický ústav žiadateľovi v oznámení o termíne konania skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii a zverejnení ich na svojom webovom sídle www.smu.sk,
   
 4. dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii (ďalej len „doklad spôsobilosti“), ktorým skončila platnosť v čase od 16.03.2020 do 18.06.2020, sa platnosť predlžuje do vydania nového dokladu spôsobilosti najdlhšie však do 18.08.2020 za podmienky, že držiteľ dokladu spôsobilosti podá Slovenskému metrologickému ústavu žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii najneskôr do 18.06.2020; po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii sa vydá nový doklad spôsobilosti, ktorého platnosť bude skrátená o čas, o ktorý sa predĺžila platnosť pôvodného dokladu spôsobilosti.

Týmto usmernením sa rušia body 2 až 4 Usmernenia č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 zo dňa 14.04.2020.

Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, z dôvodu aktualizácie opatrení podľa odseku 3.


____________________________________________________________________________________

 

Usmernenie ÚNMS SR zo dňa 16.3.2020


Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii, ktorým úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11. marca 2020 vyhlásila dňa 12.03.2020 od 06:00 h mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane obyvateľstva“) z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až 9 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia.

Na základe uvedeného úrad prijal opatrenia, ktoré majú viesť k riešeniu krízovej situácie v oblasti metrológie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd.
 
Úrad prijal s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 
 1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.3.2020 do 16.04.2020, bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 15.05.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.
 2. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej
  len „kontrola autorizačných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania
  vo veci autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania (ďalej len „autorizácia“). V  správnych konaniach vo veci autorizácie, kedy sa vykonáva kontrola autorizačných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci autorizácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii
  a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
 3. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „registrácia“). V  správnych konaniach
  vo veci registrácie, kedy sa vykonáva kontrola registračných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci registrácie o 30 dní nad rámec lehôt,
  ktoré ustanovuje zákon o metrológii a správny poriadok.
 4. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým končí platnosť do 16.04.2020 sa platnosť predlžuje do 02.05.2020.


Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty ako aj obmedzenia sa môžu meniť.
 
 
V Bratislave, 16.03.2020
 
 
 
                                                                                                                                                    Ing. Pavol Pavlis
                                                                                                                                                    predseda úradu

____________________________________________________
 

Usmernenie ÚNMS SR zo dňa 14.4.2020


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva  toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h.


Toto usmernenie nadväzuje na Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020.


Úrad prijal s účinnosťou od 17.04.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 
 1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 17.04.2020 do 17.05.2020, bez overenia do 17.06.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 17.06.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.
 2. V čase od 17.04.2020 až do odvolania sa budú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa / autorizovanej osoby podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola autorizačných požiadaviek“) a v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 za nasledovných podmienok:
  • Pri doručení žiadosti vo veci autorizácie na úrad a po jej posúdení sa zašle žiadateľovi / autorizovanej osobe upovedomenie o začatí správneho konania vo veci autorizácie spolu s formulárom čestného vyhlásenia zástupcu žiadateľa / autorizovanej osoby, ktoré sa týka ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Žiadateľ / autorizovaná osoba zašle vyplnený formulár elektronicky na emailovú adresu uvedenú v upovedomení o začatí správneho konania vo veci autorizácie najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí správneho konania vo veci autorizácie.
  • Úrad, Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len „posudzovateľ) môže od žiadateľa / autorizovanej osoby, pri oznámení termínu kontroly autorizačných požiadaviek, žiadať zaslanie dokumentácie potrebnej na výkon kontroly autorizačných požiadaviek z dôvodu kontroly dokumentácie ešte pre kontrolou autorizačných požiadaviek, aby sa tak skrátil čas kontroly autorizačných požiadaviek. Žiadateľ / autorizovaná osoba zašle vyžiadanú dokumentáciu elektronicky na emailovú adresu uvedenú v oznámení termínu kontroly autorizačných požiadaviek.
  • Všetky zúčastnené osoby počas kontroly autorizačných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu). Zároveň žiadateľ / autorizovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk.
  • Žiadateľ / autorizovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly autorizačných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole autorizačných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre. V miestnosti výkonu kontroly autorizačných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby.
  • Výsledok kontroly autorizačných požiadaviek sa prerokuje so žiadateľom / autorizovanou osobou na mieste ústne. Správa o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek sa vyhotoví dodatočne mimo priestorov žiadateľa / autorizovanej osoby. Správu o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek zašle posudzovateľ žiadateľovi / autorizovanej osobe na podpis najneskôr do 3 dní odo dňa kontroly autorizačných požiadaviek. Následne žiadateľ / autorizovaná osoba zašle podpísaný scan správy o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek elektronicky na emailovú adresu posudzovateľa a originál správy zašle posudzovateľovi poštou alebo do elektronickej schránky posudzovateľa najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia správy o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek.
 3. V čase od 17.04.2020 až do odvolania sa budú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa / registrovanej osoby podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“) a v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 za nasledovných podmienok:
  • Pri doručení žiadosti vo veci registrácie na úrad a po jej posúdení sa zašle prihlasovateľovi / žiadateľovi upovedomenie o začatí správneho konania vo veci registrácie spolu s formulárom čestného vyhlásenia zástupcu prihlasovateľa / registrovanej osoby, ktoré sa týka ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle vyplnený formulár elektronicky na emailovú adresu uvedenú v upovedomení o začatí správneho konania vo veci registrácie najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí správneho konania vo veci registrácie.
  • Posudzovateľ môže od prihlasovateľa / registrovanej osoby, pri oznámení termínu kontroly registračných požiadaviek, žiadať zaslanie určitej dokumentácie potrebnej  na výkon kontroly registračných požiadaviek z dôvodu kontroly dokumentácie ešte pre kontrolou registračných požiadaviek, aby sa tak skrátil čas kontroly registračných požiadaviek. Prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle vyžiadanú dokumentáciu elektronicky na emailovú adresu uvedenú v oznámení termínu kontroly registračných požiadaviek.
  • Všetky zúčastnené osoby počas kontroly registračných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu). Zároveň prihlasovateľ / registrovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk.
  • Prihlasovateľ / registrovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly registračných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole registračných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre. V miestnosti výkonu kontroly registračných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby.
  • Výsledok kontroly registračných požiadaviek sa prerokuje s prihlasovateľom / registrovanou osobou na mieste ústne. Správa o výsledku kontroly registračných požiadaviek sa vyhotoví dodatočne mimo priestorov prihlasovateľa / registrovanej osoby. Správu o výsledku kontroly registračných požiadaviek elektronicky zašle posudzovateľ prihlasovateľovi / registrovanej osoby na podpis najneskôr do 3 dní odo dňa kontroly registračných požiadaviek. Následne prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle podpísaný scan správy o výsledku kontroly registračných požiadaviek elektronicky na emailovú adresu posudzovateľa a originál správy zašle posudzovateľovi poštou alebo do elektronickej schránky posudzovateľa najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia správy o výsledku kontroly registračných požiadaviek.
 4. V čase od 17.04.2020 až do odvolania Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým skončí platnosť v tomto období  sa platnosť predlžuje o 60 dní od času odvolania tohto bodu usmernenia.

Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty ako aj obmedzenia sa môžu meniť.


V Bratislave, 14.04.2020
 
 
 
                                                                                                                                                    Ing. Pavol Pavlis
                                                                                                                                                    predseda úradu