SMÚ >> Národné etalóny >> Národné etalóny - Zoznam >> NE 026/07

NE 026/07 Národný etalón elektrolytickej konduktivity

 

Elektrolytická konduktivita\gammaje veličina charakterizujúca elektrické vlastnosti roztokov elektrolytov. Jednotkou elektrolytickej konduktivity je S/m, ktorú možno interpretovať ako vodivosť kocky o dĺžke hrany 1 m, vyplnenej meraným roztokom, pričom dve protiľahlé steny sú vodiče I. triedy z inertného materiálu, ktorý chemicky nereaguje s meraným roztokom. Prakticky sa elektrolytická konduktivita využíva všade tam, kde roztok obsahuje ionogénne látky. Oblasť použitia je veľmi široká. Od chemického priemyslu cez enviromentalistiku až po zdravotníctvo a treba spomenúť aj nezastupiteľnú rolu pri oceánografických meraniach (salinita mora).

 

Pri meraní elektrolytickej konduktivity sa meria vodivosť (konduktancia) v špeciálnych meracích celách, ktorých geometrické parametre sú známe.

 

Obr. Zostava NE elekrolytickej konduktivity