Úvodná stránka >> Aktuality >> Medzilaboratórne porovnanie v oblasti merania pH

Medzilaboratórne porovnanie v oblasti merania pH

 

Medzilaboratórne porovnanie vzoriek s neznámou hodnotou pH sa uskutoční v októbri 2015. Budú sa merať tri roztoky s približnými hodnotami ~ 4, ~ 7, ~ 10. Vzorky budú spĺňať všetky požiadavky na referenčný materiál podľa ISO-GUIDE 34. Program tohto medzilaboratórneho porovnávacieho merania je organizovaný v súlade s požiadavkami EN ISO/IEC 17043:2010.

Všetkým účastníkom budú zaslané balíky obsahujúce po jednej fľaši z každej neznámej vzorky s objemom 250 mL. Vzorky budú merané pri 25°C postupom merania, ktorý je bežne používaný v danom laboratóriu.

Jednotný poplatok pre každého účastníka je 250 €. Tento poplatok v sebe zahŕňa náklady na prípravu, spracovanie a zaslanie vzoriek, náklady na suroviny a obalový materiál, na meranie referenčnej hodnoty, na vyhodnotenie výsledkov a spracovanie záverečnej správy.

Zaslanie potvrdenej objednávky ( xls ) na e-mail objednavky@smu.gov.sk sa považuje za záväznú prihlášku. Účastnícky poplatok pri odrieknutí účasti laboratória nevraciame.

 

Časový harmonogram porovnania

 

  • Registrácia objednávok                                                          do 31. August 2015
  • Rozoslanie vzoriek                                                                 23. September 2015
  • Meranie vzoriek                                                                      do 9. Október 2015
  • Poslanie výsledkov pilotnému laboratóriu                              do 16. Október 2015
  • Vyhodnotenie výsledkov                                                         do 31. Október 2015
  • Vypracovanie záverečnej správy                                            do 6. November 2015
  • Rozoslanie záverečnej správy účastníkom porovnania          po 6. November 2015

 

Popis vzorky

 

Vzorky pre porovnanie budú pripravené tak, že každá vzorka tvorí tlmivý systém vzhľadom k pH. V dôsledku toho majú roztoky vysokú stabilitu hodnoty pH a výsledky merania sú dané iba spôsobilosťou laboratória a nie stabilitou vzorky.