Metrologické služby >> Overovanie a kalibrácia

Overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel


Podľa § 32 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SMU vykonáva overovanie určených meradiel a kalibráciu širokého spektra meradiel. Odborné činnosti pri overovaní a kalibrácii sa vykonávajú podľa schválených postupov systému manažérstva kvality a príslušných zákonných ustanovení.

 

Hlavné oblasti poskytovaných služieb

 

Charakter činnosti

Hlavné oblasti poskytovaných služieb

ionizujúce žiarenie

 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia (kerma vo vzduchu, absorbovaná dávka vo vode, priestorový dávkový ekvivalent, osobný dávkový ekvivalent a ich príkony) pre kvality žiarenia gama, rtg.a neutróny;
 • aktivita rádionuklidov, kal. zväzkov RTG

hmotnosť, geometrické veličiny, prietok a tlak

 • Váhy s neautomatickou činnosťou,
 • závažia, odmerné nádoby, sklenené areometre, vibračné hustomery, hladinomery,
 • kapilárne, rotačné a Höpplerove viskozimetre,
 • prepočítavače plynu,
 • meradlá prietoku vody a iných kvapalín,
 • piestové, deformačné, ortuťové a elektronické tlakomery, prevodníky tlaku,
 • elektronické, deformačné a ionizačné vákuomery.,
 • meradlá pre veličiny: čas, frekvencia, otáčky, rýchlosť, ako sú cestné rýchlomery, mikrofóny, akustické dozimetre, hlukomery a pod.

chémia

 • Meradlá vlhkosti vzduchu, spektrálnej transmitancie a absorbancie,
 • zloženia výfukových plynov, analyzátory alkoholu v dychu, refraktometre, 
 • procesné plynové chromatografy na meranie zloženia zemného plynu,
 • kalibrácie plynných zmesí, atď.,
 • meradlá elektrolytickej konduktivity, pH metre.

elektrina

 • Jednosmerné napätie a prúd, striedavé nízkofrekvenčné napätie a prúd,
 • výkon a práca el. prúdu, multifunkčné el. prístroje,
 • elektrický odpor, elektrická kapacita,
 • vysokofrekvenčné napätie a vysokofrekvenčný výkon.

teplota

 • Teplomery, snímače teploty, merače tepla,
 • luxmetre, jasomery, spektrofotometre, UV metre, pyrometre, atď.