UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaVýklad normy ISO 9001:2015

SMU organizuje dňa 23.02.2016 odborný kurz: Výklad normy ISO 9001:2015

...

Medzilaboratórne porovnanie v oblasti merania pH

Medzilaboratórne porovnanie vzoriek s neznámou hodnotou pH sa uskutoční v októbri 2015. Budú sa merať tri roztoky s približnými hodnotami ~ 4, ~ 7, ~ 10. Vzorky budú spĺňať všetky požiadavky na referenčný materiál podľa ISO-GUIDE 34...

Verejné odpočty za rok 2014

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že verejný odpočet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, sa uskutoční dňa 26. mája 2015...

Kurz: Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách

SMU organizuje dňa 13.5.2015 kurz Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách s odbornými prednáškami na tému: Metrologické zabezpečenie určených meradiel v oblasti fyzikálno-chemických meraní...

Nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality (ISO/IEC 17025:2005)

SMU organizuje dňa 25.03.2015 nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality. Ide o projekt, vychádzajúci z požiadaviek praxe...

Kurz: Spracovanie výsledkov , využívanie neistôt v praxi - všeobecná metrológia

SMU organizuje v dňoch 9.-10.4. 2015 kurz „Všeobecná metrológia". Pod pojem všeobecná metrológia sa obyčajne zahrňuje legislatíva v oblasti metrológie, metrologická terminológia a spôsoby spracovania nameraných údajov....

Pracovníci Slovenského metrologického ústavu ocenení predsedom ÚNMS SR

Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národnou radou Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. slávnostne udeľoval cenu Johanna Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo...

Nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality (ISO/IEC 17025:2005)

Ide o nový projekt, vychádzajúci z požiadaviek praxe. Seminár je vhodný najmä pre interných audítorov a manažérov kvality akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorí absolvovali základný kurz...