UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaKurz: Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách

SMU organizuje dňa 13.5.2015 kurz Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách s odbornými prednáškami na tému: Metrologické zabezpečenie určených meradiel v oblasti fyzikálno-chemických meraní...

Nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality (ISO/IEC 17025:2005)

SMU organizuje dňa 25.03.2015 nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality. Ide o projekt, vychádzajúci z požiadaviek praxe...

Kurz: Spracovanie výsledkov , využívanie neistôt v praxi - všeobecná metrológia

SMU organizuje v dňoch 9.-10.4. 2015 kurz „Všeobecná metrológia". Pod pojem všeobecná metrológia sa obyčajne zahrňuje legislatíva v oblasti metrológie, metrologická terminológia a spôsoby spracovania nameraných údajov....

Pracovníci Slovenského metrologického ústavu ocenení predsedom ÚNMS SR

Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národnou radou Slovenskej republiky predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. slávnostne udeľoval cenu Johanna Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo...

Nadstavbový seminár z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality (ISO/IEC 17025:2005)

Ide o nový projekt, vychádzajúci z požiadaviek praxe. Seminár je vhodný najmä pre interných audítorov a manažérov kvality akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorí absolvovali základný kurz...

Oznam o prekládke telefónnej ústredne Slovenského metrologického ústavu (SMU)

Z dôvodu prekládky telefónnej ústredne si Vás dovoľujeme informovať, že telefonické spojenie so Slovenským metrologickým ústavom bude možné prostredníctvom nižšie uvedených telefónnych čísiel:

  1. Cenové ponuky, prijímanie objednávok: 02 602 94 521, 02 602 94 412
  2. Poskytovanie informácií, preberanie meradiel: 02 602 94 411
  3. Poskytovanie všeobecných informácií: 02 602 94 600, 02 602 94 492

Za pochopenie ďakujeme....

Kurz: Všeobecná metrológia

SMU organizuje v dňoch 26.-27.6. 2014 kurz „Všeobecná metrológia" s novým študijným materiálom. Pod pojem všeobecná metrológia sa obyčajne zahrňuje legislatíva v oblasti metrológie, metrologická terminológia a spôsoby spracovania nameraných údajov...

Verejné odpočty za rok 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že verejný odpočet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, sa uskutoční dňa 19. mája 2014....