UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaKurz: Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách

SMU organizuje dňa 3. - 5. júna 2014 odborný akreditovaný kurz MŠ SR. Účelom kurzu je oboznámiť jeho účastníkov s dokumentáciou k interným auditom, základnými pojmami, s požiadavkami na interných audítorov, ich zodpovednosťami a metodikou výkonu interných auditov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025:2005)...

Kurz: Interný audítor – poznatky a skúsenosti z praxe (ISO/IEC 17025:2005)

SMU organizuje dňa 6.5.2014 nadstavbový odborný kurz „Interný audítor - poznatky a skúsenosti z praxe. Kurz je vhodný najmä pre interných audítorov akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorí absolvovali základný kurz interného audítora vo Vzdelávacom stredisku SMU a majú už praktické skúsenosti s ich výkonom...

Kurz: Spotrebiteľské balenie výrobkov

SMU organizuje dňa 12.5.2014 kurz, účelom ktorého je oboznámiť účastníkov so základmi metrologického zabezpečenia označeného aj neoznačeného spotrebiteľského balenia výrobkov...

Kurz: Metrológia teploty a postupy kalibrácie

SMU organizuje v dňoch 26. - 28. 3. 2014 odborný kurz, modulový akreditovaný MŠ SR: odporové snímače teploty a termoelektrické snímače tepoty...

Kurz: Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách

SMU organizuje v dňoch 18. - 19.3.2014 akreditovaný kurz MŠ SR, účelom ktorého je oboznámiť účastníkov kurzu s dokumentáciou o požiadavkách, zodpovednostiach, pojmami, úlohami a konkrétnou činnosťou manažéra kvality v akreditovaných laboratóriách....

Kurz: Autorizácia osôb na výkon úradného merania osvetlenia

SMU organizuje dňa 6. 3. 2014 odborný kurz, v ktorom sa účastníci postupne oboznámia so základmi legislatívy v metrológii, s metrologickou legislatívou pre luxmetre ako určené meradlá a s terminológiou z oblasti fotometrie...

Svetový deň metrológie 2013

20. mája sa oslavuje Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpisu Metrickej konvencie v roku 1875. Táto zmluva poskytuje základ pre celosvetový ucelený systém merania. Téma zvolená pre rok 2013 znie Merania v každodennom živote....